ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ardor

AA1 R D ER0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ardor-, *ardor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardor[N] อารมณ์ที่รุนแรง, Syn. passion, fervor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARDOR AA1 R D ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热忱[rè chén, ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ, / ] ardor; enthusiastic, #23,551 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begeisterung {f}; Überschwang {m}ardor [Am.]; ardour [Br.] [Add to Longdo]
Hitze {f}ardor [Am.]; ardour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダー[, a-da-] (n) ardor; ardour [Add to Longdo]
パッション[, passhon] (n) (1) passion; ardor; enthusiasm; (2) The Passion (Christianity); (P) [Add to Longdo]
意気込み[いきごみ, ikigomi] (n) ardor; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
客気[かっき, kakki] (n) youthful ardor; rashness [Add to Longdo]
血気[けっき, kekki] (n) vigor; ardor; ardour; vigour [Add to Longdo]
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth [Add to Longdo]
熱血[ねっけつ, nekketsu] (n) hot blood; zeal; fervor; fervour; ardor [Add to Longdo]
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ardor \Ar"dor\, n. [L. ardor, fr. ardere to burn: cf. OF. ardor,
   ardur, F. ardeur.] [Spelt also {ardour}.]
   1. Heat, in a literal sense; as, the ardor of the sun's rays.
    [1913 Webster]
 
   2. Warmth or heat of passion or affection; eagerness; zeal;
    as, he pursues study with ardor; the fought with ardor;
    martial ardor.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Bright and effulgent spirits; seraphim. [Thus used by
    Milton.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fervor; warmth; eagerness. See {Fervor}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ardor
   n 1: a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person
      or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor";
      "he felt a kind of religious zeal" [syn: {ardor}, {ardour},
      {elan}, {zeal}]
   2: intense feeling of love [syn: {ardor}, {ardour}]
   3: feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great
     ardor" [syn: {ardor}, {ardour}, {fervor}, {fervour},
     {fervency}, {fire}, {fervidness}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ardor
  1. glow; heat; passion
  2. fervor; fervour; zeal
  3. lust; passion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top