ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indict

IH2 N D AY1 T   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indict-, *indict*
English-Thai: Longdo Dictionary
indict(vt) ตั้งข้อหา เช่น Enough evidence was found to indict him on sex charges.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indict[VT] ฟ้องร้อง, See also: ฟ้อง, ดำเนินคดี, Syn. accuse, arraign, charge, Ant. acquit, absolve
indiction[N] ช่วงการจัดเก็บภาษีทุก 15 ปีของอาณาจักโรมัน
indictment[N] ข้อกล่าวหา, See also: คำฟ้องร้อง, Syn. arraignment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
indiction(อินดิค' เชิน) n. ปีงบประมาณทุก 15 ปีของอาณาจักรโรมัน., Syn. cycle of indiction
indictment(อินไดทฺ' เมินทฺ) n. การฟ้องร้อง,
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน

English-Thai: Nontri Dictionary
indict(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา,ดำเนินคดี
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indictable offenceความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indictmentคำฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indictmentsคำฟ้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't take the stand, we can't indict Joey Salucci.คุณไม่ให้การ เราก็ไม่สามารถฟ้องโจอี้ ซาลุสชีได้ Wrecking Crew (2008)
Can't you indict Pearson at this point?คุณตั้งข้อหาเพียร์สันไม่ได้หรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Even if we indict Pearson at this time, he could be off the hook like Alex.ถึงว่าเราจะฟ้องเพียร์สันอีก เขาก็อาจจะหลุดได้เหมือนอเล็กซ์ The Case of Itaewon Homicide (2009)
If the State cannot marshal some admissible evidence to indict by then, I will have no choice but to let the accused go.แล้วถ้าอัยการโจทย์ ไม่สามารถรวบรวมหลักฐาน เพื่อฟ้องคดีได้ ฉันก็ไม่มีทางเลือก ที่ต้องปล่อยจำเลยไป Pilot (2010)
Just hope they come up with enough evidence to indict him.แค่หวังว่าพวกเขาจะมี หลักฐานมากพอที่จะดำเนินคดีกับเขา What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
The grand jury failed to indict me, though I was hardly hailed as a hero.คณะลูกขุนล้มเหลวในการตั้งข้อหาฉัน กลับคิดว่าฉันแทบ จะไม่ได้รับการยอมรับอย่างกับฮีโร Lineage (2012)
I can indict you for obstructing justice.ในข้อหานั้นได้ Amuse-Bouche (2013)
They say they're pleased the D.A. declined to indict their client on charges stemming from the recent fire in one of Nickel's buildings.พวกเขายินดีที่ D.A. ปฏิเสธที่จะดำเนินคดี ลูกความของเขาในข้อหาไฟไหม้ หนึ่งในตึกของนิกเกิลที่ผ่านมา Salvation (2013)
We are here today to decide whether to indict him on these charges.เรามาที่นี่ในวันนี้เพื่อตัดสิน ว่าจะฟ้องเขาในข้อหาเหล่านี้ At What Price (2013)
I have three different federal agencies looking to indict me.ฉันมีสามหน่วยงานรัฐบาลกลาง ที่แตกต่างกัน มองหาที่จะดำเนินคดีกับฉัน The Wolf of Wall Street (2013)
That alone is enough to indict them on a dozen counts.คนเดียวก็เพียงพอที่จะ ฟ้องร้องพวกมันยกโหล Penguin's Umbrella (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indictIn the absence of sufficient proof, the police could not indict him.
indictIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.
indictThe company president was indicted for paying kickbacks.
indictThe district attorney indicted him for theft and murder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อกล่าวหา[N] indictment, See also: allegation, accusation, charge, Example: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ, Count unit: ประการ, ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
การฟ้องศาล[n. exp.] (kān føng sān) EN: indictment ; arraignment   
การกล่าวโทษ[n.] (kān klāothōt) EN: indictment   
คำฟ้อง[n.] (khamføng) EN: accusation ; charge ; statement of claim ; indictment   
ข้อกล่าวหา[n.] (khøklāohā) EN: indictment ; allegation ; accusation ; charge   FR: accusation [f] ; incrimination [f] ; charge [f]
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICT IH2 N D AY1 T
INDICTED IH2 N D AY1 T IH0 D
INDICTING IH2 N D AY1 T IH0 NG
INDICTMENT IH2 N D AY1 T M AH0 N T
INDICTMENTS IH2 N D AY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indict (v) ˈɪndˈaɪt (i1 n d ai1 t)
indicts (v) ˈɪndˈaɪts (i1 n d ai1 t s)
indicted (v) ˈɪndˈaɪtɪd (i1 n d ai1 t i d)
indicting (v) ˈɪndˈaɪtɪŋ (i1 n d ai1 t i ng)
indictable (j) ˈɪndˈaɪtəbl (i1 n d ai1 t @ b l)
indictment (n) ˈɪndˈaɪtmənt (i1 n d ai1 t m @ n t)
indictments (n) ˈɪndˈaɪtmənts (i1 n d ai1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
起訴[きそ, kiso] (n,vs,adj-no) prosecution; indictment; (P) [Add to Longdo]
起訴状[きそじょう, kisojou] (n) (written) indictment [Add to Longdo]
起訴猶予[きそゆうよ, kisoyuuyo] (n) suspension of indictment; leaving charge on the file; (P) [Add to Longdo]
公訴権[こうそけん, kousoken] (n) authority of prosecution; authority to indict [Add to Longdo]
告発[こくはつ, kokuhatsu] (n,vs) indictment; prosecution; complaint; (P) [Add to Longdo]
告発状[こくはつじょう, kokuhatsujou] (n) bill of indictment [Add to Longdo]
裁判官訴追委員会[さいばんかんそついいいんかい, saibankansotsuiiinkai] (n) Judge Indictment Committee [Add to Longdo]
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint [Add to Longdo]
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]
訴追委員会[そついいいんかい, sotsuiiinkai] (n) indictment committee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indict \In*dict"\ ([i^]n*d[imac]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Indicted} ([i^]n*d[imac]t"[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Indicting}.] [OE. enditen. See {Indite}.]
   [1913 Webster]
   1. To write; to compose; to dictate; to indite. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To appoint publicly or by authority; to proclaim or
    announce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am told shall have no Lent indicted this year.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To charge with a crime, in due form of law, by the
    finding or presentment of a grand jury; to bring an
    indictment against; as, to indict a man for arson. It is
    the peculiar province of a grand jury to indict, as it is
    of a house of representatives to {impeach}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indict
   v 1: accuse formally of a crime

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top