Search result for

อ้วนท้วน

(19 entries)
(0.4943 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ้วนท้วน-, *อ้วนท้วน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้วนท้วน    [ADJ] plump, See also: corpulent, fat, fleshy, chubby, rotund, Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, Example: คุณย่าเป็นคนอ้วนท้วนสมบูรณ์มาตั้งแต่สาวๆ แล้ว, Thai definition: อ้วนแข็งแรง, อ้วนและสมบูรณ์
อ้วนท้วน    [V] be plump, See also: be corpulent, be fat, be fleshy, gain weight, be chubby, be rotund, Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, Example: ลูกสาวของเขากำลังอ้วนท้วนขึ้นทุกวัน, Thai definition: อ้วนแข็งแรง, อ้วนและสมบูรณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ้วนท้วนว. อ้วนแข็งแรง.
สมบูรณ์อ้วนท้วน, แข็งแรง, เช่น เขาสมบูรณ์ขึ้น เดี๋ยวนี้สุขภาพเขาสมบูรณ์ดีแล้ว.
สมบูรณ์อ้วนท้วน, แข็งแรง, เช่น มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพสมบูรณ์.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้วนท้วน[v.] (uanthuan) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund   
อ้วนท้วน[adj.] (uanthuan) EN: plump ; corpulent ; fat ; fleshy ; chubby ; rotund   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buxom    [ADJ] อ้วนท้วน, See also: อวบอัด, Syn. plump, Ant. skinny
corpulent    [ADJ] อ้วนท้วน, Syn. obese, rotund, weighty, Ant. lean, thin
rotund    [ADJ] อ้วนท้วน, See also: อ้วนกลม, ท้วม, Syn. fat, round, Ant. slim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corpulence(คอ'พิวเลินซฺ,-ซี) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความอ้วนท้วน
corpulency(คอ'พิวเลินซฺ,-ซี) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความอ้วนท้วน
crummy(ครัม'มี) adj. อ้วนท้วน,สกปรกโสมมเลว,มีคุณภาพเลว,ถูก,ไร้ค่า,ขัดสน,ไม่เพียงพออย่างมาก
stockily(สทอค'คิลี) adv. ล่ำสันกำยำ,อ้วนท้วนและเตี้ย
stockiness(สทอค'คินิส) n. ความล่ำสันกำยำ,ความอ้วนท้วนและเตี้ย

English-Thai: Nontri Dictionary
corpulence(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulency(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
fat(adj) อ้วน,อ้วนท้วน,อ้วนพี,สมบูรณ์
obese(adj) อ้วน,อ้วนท้วน,พุงพลุ๊ย

Are you satisfied with the result?

Go to Top