ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flawed

F L AO1 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flawed-, *flawed*, flaw, flawe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's flawed thinking.เป็นการคิดไม่รอบคอบ Deepwater Horizon (2016)
It's a flawed program. I've been saying this for years.ตารางนัดทั้งหมดกลายเป็นของปี 2019 Office Christmas Party (2016)
You're just a flawed man with a big old butthole.คุณมันก็แค่ไอ้คนด่างพร้อย กับรูก้นมหึมาเท่านั้น The Interview (2014)
We need to figure out which flawed plan is best.เราจำเป็นต้องคิดให้ออกว่าแผนไหนจะดีที่สุด Reasonable Doubt (2013)
It means a flawed design.มันหมายถึงการออกแบบที่บกพร่อง Triggerman (2012)
But to keep saying you want me when you know how... horribly flawed I am.แต่ที่คุณบอกว่าคุณอยากอยู่กับฉันทั้งๆ ที่รู้ว่า .. ฉันเคยเป็นคนแย่แค่ไหน Give Me the Blame (2012)
Perhaps because justice is a flawed concept that ultimately comes down to the decision of twelve people.บางทีอาจเพราะว่า ความยุติธรรม เป็นแนวคิดที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วมาจาก การตัดสินใจของคน 12 คน Justice (2012)
Who's to say that I don't share that flawed DNA?แล้วใครจะบอกได้ว่า ชั้นไม่ได้มีดีเอ็นเอนักสู้แบบนั้น The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
They are broken, flawed abortions.พวกเขาเป็นความล้มเหลว มีตำหนิ Hammer of the Gods (2010)
And we are all aware that Ono Condo was a flawed man.เราต่างรู้ว่าว่าโอนาคอนดา มีจุดบกพร่อง Senate Murders (2010)
My creation was hopelessly flawed and indeed dangerous, for it lacked a human soul, and could easily be corrupted by those who controlled it.การสร้างของฉันมีข้อบกพร่อง อย่างสิ้นหวังและเป็นอันตรายจริงๆ ไม่มีจิตวิญญาณของมนุษย์ และอาจได้รับความเสียหายจากผู้ ที่ควบคุมได้ง่าย 9 (2009)
Flawed and fragmented And full of more loveรักและเข้าใจกัน Rufus Getting Married (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed   FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed   FR: imparfait ; défectueux

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAWED    F L AO1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flawed    (j) flˈɔːd (f l oo1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
妄念[もうねん, mounen] (n) {Buddh} conviction based on flawed ideas; obstructive thought [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flaw \Flaw\, v. t. [imp. & p. p. {Flawed}; p. pr. & vb. n.
   {Flawing}.]
   1. To crack; to make flaws in.
    [1913 Webster]
 
       The brazen caldrons with the frosts are flawed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To break; to violate; to make of no effect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       France hath flawed the league.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flawed \flawed\ (fl[add]d), a.
   having flaws or imperfections; not perfect; -- applied
   broadly; as, a flawed vase; a flawed performance; a flawed
   character.
 
   Syn: blemished.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flawed
   adj 1: having a blemish or flaw; "a flawed diamond"; "an
       irregular pair of jeans" [syn: {blemished}, {flawed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top