ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flawed

F L AO1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flawed-, *flawed*, flaw, flawe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a flawed installation. My first.มันติดตั้งแบบมีตำหนิเป็นครั้งแรก eXistenZ (1999)
While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.While this answer functioned, it was fundamentally flawed... ... thuscreatingtheotherwise contradictory systemic anomaly... ... that,ifleftunchecked, might threaten the system. The Matrix Reloaded (2003)
But really really the first industrial revolution is flawed it is not working.แต่แท้ที่จริงแล้ว การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกผิดพลาดอย่างร้ายแรง มันใช้ไม่ได้ The Corporation (2003)
(mohinder) how long can they dwell in the shadows before either fate or their own flawed humanity draws them out into the light again?พวกเขาจะซ่อนอยู่ในเงามืดได้อีกนานแค่ไหน ก่อนที่โชคชะตาหรือข้อบกพร่องของความเป็นมนุษย์ จะดึงเขากลับไปสู่แสงสว่างอีกหน Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Deeply flawed in ways you will never know.มันเป็นรอยร้าวลึกๆ ที่คุณไม่มีวันจะรู้หรอก Chapter Eight 'Villains' (2008)
That still means something no matter how flawed he was.นั่นยังมีความหมาย ไม่ว่าพ่อจะมีตำหนิสักแค่ไหน Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I have to present myself as a crown jewel, surrounded by other smaller, slightly flawed gems, but quality stones nonetheless.ฉันต้องทำให้ตัวเองเป็นเป็นราชินี อยู่ท่ามกลางคนที่ธรรมดากว่า เป็นเพชรมีตำหนิ ก็ดีกว่าเป็นหินดี... แต่ไร้ค่านะ Never Been Marcused (2008)
Flawed and fragmented And full of more loveรักและเข้าใจกัน Rufus Getting Married (2009)
My creation was hopelessly flawed and indeed dangerous, for it lacked a human soul, and could easily be corrupted by those who controlled it.การสร้างของฉันมีข้อบกพร่อง อย่างสิ้นหวังและเป็นอันตรายจริงๆ ไม่มีจิตวิญญาณของมนุษย์ และอาจได้รับความเสียหายจากผู้ ที่ควบคุมได้ง่าย 9 (2009)
And we are all aware that Ono Condo was a flawed man.เราต่างรู้ว่าว่าโอนาคอนดา มีจุดบกพร่อง Senate Murders (2010)
They are broken, flawed abortions.พวกเขาเป็นความล้มเหลว มีตำหนิ Hammer of the Gods (2010)
Who's to say that I don't share that flawed DNA?แล้วใครจะบอกได้ว่า ชั้นไม่ได้มีดีเอ็นเอนักสู้แบบนั้น The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (v) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed  FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[mai sombūn] (adj) EN: imperfect ; incomplete ; flawed  FR: imparfait ; défectueux

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAWED F L AO1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flawed (j) flˈɔːd (f l oo1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
妄念[もうねん, mounen] (n) {Buddh} conviction based on flawed ideas; obstructive thought [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flaw \Flaw\, v. t. [imp. & p. p. {Flawed}; p. pr. & vb. n.
   {Flawing}.]
   1. To crack; to make flaws in.
    [1913 Webster]
 
       The brazen caldrons with the frosts are flawed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To break; to violate; to make of no effect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       France hath flawed the league.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flawed \flawed\ (fl[add]d), a.
   having flaws or imperfections; not perfect; -- applied
   broadly; as, a flawed vase; a flawed performance; a flawed
   character.
 
   Syn: blemished.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flawed
   adj 1: having a blemish or flaw; "a flawed diamond"; "an
       irregular pair of jeans" [syn: {blemished}, {flawed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top