ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immaculate

IH2 M AE1 K Y UW0 L IH0 T   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immaculate-, *immaculate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immaculate[ADJ] บริสุทธิ์, See also: ปราศจากมลทิน, ไร้ราคี, Syn. pure, unblemished, unflawed, Ant. blemished, flawed
immaculate[ADJ] สะอาดและเป็นระเบียบมาก, See also: ไม่มีที่ติ, Syn. spotless, unsullied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immaculate(อิมแมค'คิวเลท) adj. ไม่มีจุดด่างพร้อย,ไม่มีราคี,บริสุทธิ์,มีสีเดียว., See also: immaculacy n., Syn. clean,pure

English-Thai: Nontri Dictionary
immaculate(adj) ไม่ด่างพร้อย,ใสสะอาด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Patterson and his team worked to replicate the immaculate environment of the clean room.สภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ ของห้องพักที่สะอาด ชุดพลาสติกของพวกเขา ถูกแทนที่ในชีวิตประจำวัน The Clean Room (2014)
♪ It's immaculate conception ♪มันเป็นการปฏิสนธิที่บริสุทธิ์ Christmas Help (2012)
A perversion of the Immaculate Conception.เป็นเรื่องผิดธรรมชาติของการตั้งครรภ์บริสุทธิ์ Spooky Little Girl (2011)
And second of all, that would be the immaculate fucking conception, since I haven't been with anyone since Quinn.และอย่างที่สอง และนั่นคงจะเป็นเรื่อง ที่โคตรจะตลกที่สุดเลย เพราะฉันไม่ได้มีอะไรกับใคร ตั้งแต่เลิกกับควินน์แล้ว Ricochet Rabbit (2011)
But ask anyone who's safely walked the immaculate sidewalks of Singapore after winning an international cheerleading competition, and they'll tell you one thing.แต่ถ้าถามใครสักคน ที่เดินถนนในสิงคโปร์ ซึ่งเพิ่งชนะการแข่งเชียร์นานาชาติ พวกเขาจะบอกคุณได้อย่างนึง Preggers (2009)
We got ourselves another immaculate conception.มีคนทำบาปกันอีกแล้วล่ะ Preggers (2009)
We got ourselves another immaculate conception.มีคนทำบาปกันอีกแล้วล่ะ Ballad (2009)
Let's pair up for the Immaculate Affection.เริ่มจับคู่ทำแบบฝึกหัด Showmance (2009)
She never missed bingo night at Immaculate Heart... and she was Lutheran.เธอไม่เคยพลาดคืนเล่นบิงโกที่ อิมแมคิวเลท ฮาร์ท เธอเป็นลูเธอแรน Marry Me a Little (2009)
I'm assuming you weren't born by immaculate conception.ผมว่าคุณไม่ได้เกิดมาจากการเริ่มต้นที่ถูกต้องใช่มั้ย Fire/Water (2007)
It wasn't an immaculate conception, honey.ตอนนี้ลูกยังสับสนอยู่ เชื่อแม่สิ Pilot (2005)
So what are we talking, immaculate conception?งั้นเราพูดกันเรื่องนี้ทำไม ท้องอย่างมหัศจรรย์งั้นหรือ Pilot (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immaculateThe room is in immaculate order.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสุทธิ์[ADJ] pure, See also: immaculate, Syn. บริสุทธิ์, Thai definition: ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน, ปราศจากมลทิน
อ่อง[ADV] spotlessly, See also: immaculately, Syn. เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, Example: เหตุไฉนรถราคันใหม่เอี่ยมอ่องราคาเรือนแสนเรือนล้านจึงถูกฉกฉวยเอาไปจากลานจอดรถศูนย์การค้าอย่างง่ายดาย, Thai definition: ผุดผ่อง, เปล่งปลั่ง
นฤมล[ADJ] pure, See also: immaculate, flawless, virgin, innocent, spotless, stainless, unspotted, Syn. บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, Thai definition: ไม่มีมลทิน
สะอาด[ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
สะอาด[ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: pure ; clean ; immaculate   FR: pur ; sain ; immaculé
อ่อง[adv.] (ǿng) EN: spotlessly ; immaculately   
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMACULATE    IH2 M AE1 K Y UW0 L IH0 T
IMMACULATELY    IH2 M AE1 K Y AH0 L AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immaculate    (j) ˈɪmˈækjulət (i1 m a1 k y u l @ t)
immaculately    (a) ˈɪmˈækjulətliː (i1 m a1 k y u l @ t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißbug-Ameisenvogel {m} [ornith.]Immaculate Antbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
純粋無垢[じゅんすいむく, junsuimuku] (n,adj-na) pure and innocent; immaculate [Add to Longdo]
清潔[せいけつ, seiketsu] (adj-na,n) (1) clean; hygenic; sanitary; (2) pure; virtuous; immaculate; (P) [Add to Longdo]
雪白[ゆきじろ, yukijiro] (adj-na,n,adj-no) snow-white; pure; immaculate [Add to Longdo]
無原罪[むげんざい, mugenzai] (n,adj-no) immaculacy (i.e. freedom from original sin); immaculateness [Add to Longdo]
無原罪の御宿り[むげんざいのおんやどり, mugenzainoonyadori] (n) Immaculate Conception [Add to Longdo]
無原罪の宿り[むげんざいのやどり, mugenzainoyadori] (n) Immaculate Conception [Add to Longdo]
無垢清浄[むくせいじょう, mukuseijou] (n,adj-na) pure and innocent; immaculate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immaculate \Im*mac"u*late\, a. [L. immaculatus; pref. im- not +
   maculatus, p. p. of maculare to spot, stane, fr. macula spot.
   See {Mail} armor.]
   Without stain or blemish; spotless; undefiled; clear; pure.
   [1913 Webster]
 
      Were but my soul as pure
      From other guilt as that, Heaven did not hold
      One more immaculate.           --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Thou sheer, immaculate and silver fountain. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Immaculate conception} (R. C. Ch.), the doctrine that the
    Virgin Mary was conceived without original sin. --
    {Im*mac"u*late*ly}, adv. -- {Im*mac"u*late*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immaculate
   adj 1: completely neat and clean; "the apartment was
       immaculate"; "in her immaculate white uniform"; "a spick-
       and-span kitchen"; "their spic red-visored caps" [syn:
       {immaculate}, {speckless}, {spick-and-span}, {spic-and-
       span}, {spic}, {spick}, {spotless}]
   2: free from stain or blemish [syn: {immaculate}, {undefiled}]
   3: without fault or error; "faultless logic"; "speaks impeccable
     French"; "timing and technique were immaculate"; "an
     immaculate record" [syn: {faultless}, {immaculate},
     {impeccable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top