หรือคุณหมายถึง flawleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flawless

F L AO1 L AH0 S   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flawless-, *flawless*, flawles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flawless[ADJ] ไม่มีตำหนิ, See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่มีจุดบกพร่อง, ไม่มีที่ติ, Syn. faultless, perfect, unblemished, Ant. imperfect, flawed

English-Thai: Nontri Dictionary
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flawless, sublime.ไร้ข้อบกพร่อง เลิศที่สุด The Matrix Reloaded (2003)
This can still be a day of days. But the timing must... be flawless.นี่ยังคงเป็นวันที่น่าจดจำ แค่เพียงต้องเดินหมากให้ถูกต้องและชอบธรรม The Chronicles of Riddick (2004)
Forgive me. Flawless.อโหสิให้ข้าด้วย ชอบธรรมแล้ว The Chronicles of Riddick (2004)
I heard her in the practice rooms and she's flawless.- ฉันได้ยินเธอเล่นในห้องซ้อม ไม่มีที่ติ Raise Your Voice (2004)
Regina George is flawless.เรจิน่า จอร์จ ไม่มีที่ติเลย Mean Girls (2004)
And I was flawless.แล้วผมก็ไร้ที่ติ Peaceful Warrior (2006)
How long did you stay that way, clear and flawless?เธอจะทนอยู่ได้นานแค่ไหน งดหมดทุกอย่าง Peaceful Warrior (2006)
But you are the instrument of a flawless design.แต่คุณคือเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างไร้ที่ติ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
You read Japanese flawless. In one day.คุณอ่านภาษาญี่ปุ่นได้ภายในวันเดียว Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Sir, it's flawless.หัวหน้าครับ มันไร้ที่ติ 200 Pounds Beauty (2006)
and they will find us unless we're flawless with our plan.แล้วพวกเราจะต้องหาจุดบกพร่องนั้น ตามแผนฉัน Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
I want a flawless plan.ฉันต้องการแผนการที่ดีไม่บกพร่อง The Revelator (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flawlessHis flawlessly ordered life collapsed when his drug-addict brothers appeared.
flawlessI know companies are looking for work carried out flawlessly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์แบบ[ADJ] complete, See also: flawless, Ant. บกพร่อง, Example: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้, Thai definition: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
หมดจด[ADJ] clear, See also: flawless, Syn. ผุดผ่อง, เกลี้ยง, Example: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด ท่าทางซื่อ ตรงไปตรงมา, Thai definition: ผ่องใส, ไม่มีตำหนิ
พิมล[ADJ] stainless, See also: flawless, pure, clear, Syn. ผ่องใส, ผุดผ่อง, ผ่องแผ้ว, Thai definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ปราศจากความมัวหมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีข้อบกพร่อง[adj.] (mai mī khø bokphrǿng) EN: flawless ; irreproachable   
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ti) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly   FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūnbaēp) EN: formal ; flawless   FR: formel ; en bonne et due forme

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAWLESS    F L AO1 L AH0 S
FLAWLESSLY    F L AO1 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flawless    (j) flˈɔːləs (f l oo1 l @ s)
flawlessly    (a) flˈɔːləsliː (f l oo1 l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection [Add to Longdo]
完璧(P);完ぺき;完壁(iK)[かんぺき(P);かんべき(完壁)(ik), kanpeki (P); kanbeki ( kanpeki )(ik)] (adj-na) perfect; complete; flawless; (P) [Add to Longdo]
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces [Add to Longdo]
卒なくこなす;卒なく熟す[そつなくこなす, sotsunakukonasu] (v5s) (uk) to handle flawlessly [Add to Longdo]
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] (adj-na,n) perfection; flawlessness; (P) [Add to Longdo]
無欠[むけつ, muketsu] (adj-na,n,adj-no) flawlessness [Add to Longdo]
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P) [Add to Longdo]
面向不背[めんこうふはい, menkoufuhai] (n) flawless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flawless \Flaw"less\, a.
   Free from flaws. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flawless
   adj 1: without a flaw; "a flawless gemstone" [syn: {flawless},
       {unflawed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top