ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spick-and-span

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spick-and-span-, *spick-and-span*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spick-and-span มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spick-and-span*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It don't need to be spick-and-span. You don't need to eat off it.มันไม่จำเป็นต้องเป็น Spick และช่วง คุณไม่จำเป็นต้องกินปิดมัน Pulp Fiction (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะอาดสะอ้าน[V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล
สะอาดสะอ้าน[V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรี่ยม[adj.] (rīem) EN: mint-new ; spick-and-span ; topping ; first-rate   FR: pur ; propre ; parfait

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spick-and-span
   adj 1: conspicuously new; "shiny brand-new shoes"; "a spick-and-
       span novelty" [syn: {brand-new}, {bran-new}, {spic-and-
       span}, {spick-and-span}]
   2: completely neat and clean; "the apartment was immaculate";
     "in her immaculate white uniform"; "a spick-and-span
     kitchen"; "their spic red-visored caps" [syn: {immaculate},
     {speckless}, {spick-and-span}, {spic-and-span}, {spic},
     {spick}, {spotless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top