ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hue

HH Y UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hue-, *hue*
Possible hiragana form: ふえ
หรือคุณหมายถึง ?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hue1(n) ความมืดหรือความสว่างของสี, See also: สี
hue2(n) การร้องตีโพยตีพาย, See also: การร้องเอะอะ, การโวยวาย, การเอ็ดตะโร
hue and cry(idm) การส่งเสียงประท้วงกึกก้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hue(ฮิว) n. สี, ฉวี, แบบอย่าง, สีหน้า, เสียงร้องโวยวาย, เสียงเจี๊ยวจ๊าว , ความเข้ม/จางของสีหมายถึง ความลดหลั่นของความเข้มของสี มีความหมายคล้ายคำว่า shade
hued(ฮิวด) adj. ซึ่งมีสี

English-Thai: Nontri Dictionary
hue(n) สี, สีหน้า, แบบอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hueสีสัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ Don Juan DeMarco (1994)
Her eyebrows are plucked, her cheeks are that flushed rose hue that is totally that era.มีการกันคิ้ว ปัดแก้มสีกุหลาบ ยุคนั้นเห็นๆเลยค่ะ Reflection of Desire (2010)
Note the uneven orange hue and the embossment on the back.ดูจากสีส้มที่ไม่สม่ำเสมอ และอักษรที่อยู่ด้านหลัง Curriculum Unavailable (2012)
Well, based on the purple hue of the skin, ก็ ดูจากสีม่วงคล้ำบนผิวแล้ว Virtual Reality Bites (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hueHer dresses show most of the hues of the rainbow.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮาป่า[hāpā] (v) EN: boo ; jeer ; heckle  FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[hō] (v) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer  FR: huer ; conspuer
โห่เยาะเย้ย[hō yǿyoēi] (v, exp) FR: huer ; conspuer
ลิ้นสองแฉก[lin søng chaēk] (n, exp) FR: langue fourchue [ f ]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[nok aen taphōk khāo hāng chaēk] (n, exp) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift  FR: Martinet de Sibérie [ m ] ; Martinet du Pacifique [ m ] ; Martinet à queue fourchue [ m ]
ปากคม[pāk khom] (adj) EN: sharp-tongued  FR: qui a la langue fourchue
สี[sī] (n) EN: colour ; color (Am.) ; complexion ; hue ; tone ; tint ; pigment  FR: couleur [ f ] ; teinte [ f ]
ถั่วลิสง[thūalisong] (n) EN: peanut  FR: arachide [ f ] ; cacahuète [ f ]
ถั่วทอด[thūa thøt] (n, exp) FR: cacahuètes grillées [ fpl ]
อูเอลบา[Ūenbā] (tm) EN: Huelva ; Recreativo Huelva  FR: Huelva

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HUE HH Y UW1
HUED HH Y UW1 D
HUEY HH Y UW1 IY0
HUES HH Y UW1 Z
HUETT HH UW1 T
HUEBER HH UH1 B ER0
HUEBEL HH UH1 B AH0 L
HUEGEL HH UH1 G AH0 L
HUERTA W EH1 R T AH2
HUERTA HH W EH1 R T AH2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hue (n) hjˈuː (h y uu1)
hued (j) hjˈuːd (h y uu1 d)
hues (n) hjˈuːz (h y uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色调[sè diào, ㄙㄜˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] hue #9,620 [Add to Longdo]
色相[sè xiāng, ㄙㄜˋ ㄒㄧㄤ, ] hue #41,661 [Add to Longdo]
顺化[shùn huà, ㄕㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Hue, city in central Vietnam and capital of Thua Thien province #87,261 [Add to Longdo]
韦尔瓦[Wéi ěr wǎ, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄨㄚˇ, / ] Huelva, Spain #160,187 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbtonabweichung { f }hue error [Add to Longdo]
Geschrei und Gezeterhue and cry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主演[しゅえん, shuen] (n, vs, adj-no) starring; playing the leading part; (P) #1,010 [Add to Longdo]
色彩[しきさい, shikisai] (n) colour; color; hue; tints; (P) #8,625 [Add to Longdo]
シチュエーション[shichue-shon] (n) situation; (P) #17,228 [Add to Longdo]
アウロノカラフエセリ[auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top [Add to Longdo]
アクセンチュエイション[akusenchueishon] (n) accentuation [Add to Longdo]
アクチュエータ[akuchue-ta] (n) { comp } access mechanism (e.g. disk); actuator [Add to Longdo]
アクチュエタ[akuchueta] (n) actuator [Add to Longdo]
パンクチュエーション[pankuchue-shon] (n) punctuation [Add to Longdo]
ブリティッシュエアウェイズ[buriteisshueaueizu] (n) British Airways; (P) [Add to Longdo]
主演作[しゅえんさく, shuensaku] (n) (See 主演作品) movie in which ... has the starring role [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丘陵地帯[きゅうりょうちたい, kyuuryouchitai] huegelige_Gegend [Add to Longdo]
小屋[こや, koya] Huette [Add to Longdo]
小山[こやま, koyama] Huegel [Add to Longdo]
[まめ, mame] Huelsenfruechte, Bohnen, (Praefix [Add to Longdo]
雌犬[めすいぬ, mesuinu] Huendin [Add to Longdo]
鶏卵[けいらん, keiran] Huehnerei [Add to Longdo]
鶏肉[けいにく, keiniku] Huehnerfleisch, Gefluegel [Add to Longdo]
鶏舎[けいしゃ, keisha] Huehnerstall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hue \Hue\, n. [OE. hew, heow, color, shape, form, AS. hiw, heow;
   akin to Sw. hy skin, complexion, Goth. hiwi form,
   appearance.]
   1. Color or shade of color; tint; dye. "Flowers of all hue."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Hues of the rich unfolding morn.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. (Painting) A predominant shade in a composition of primary
    colors; a primary color modified by combination with
    others.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hue \Hue\, n. [OE. hue, huer, to hoot, shout, prob. fr. OF. hu
   an exclamation.]
   A shouting or vociferation.
   [1913 Webster]
 
   {Hue and cry} (Law), a loud outcry with which felons were
    anciently pursued, and which all who heard it were obliged
    to take up, joining in the pursuit till the malefactor was
    taken; in later usage, a written proclamation issued on
    the escape of a felon from prison, requiring all persons
    to aid in retaking him. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tone \Tone\ (t[=o]n), n. [F. ton, L. tonus a sound, tone, fr.
   Gr. to`nos a stretching, straining, raising of the voice,
   pitch, accent, measure or meter, in pl., modes or keys
   differing in pitch; akin to tei`nein to stretch or strain.
   See {Thin}, and cf. {Monotonous}, {Thunder}, {Ton} fashion,
   {Tune}.]
   1. Sound, or the character of a sound, or a sound considered
    as of this or that character; as, a low, high, loud,
    grave, acute, sweet, or harsh tone.
    [1913 Webster]
 
       [Harmony divine] smooths her charming tones.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Tones that with seraph hymns might blend. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet.) Accent, or inflection or modulation of the voice,
    as adapted to express emotion or passion.
    [1913 Webster]
 
       Eager his tone, and ardent were his eyes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A whining style of speaking; a kind of mournful or
    artificial strain of voice; an affected speaking with a
    measured rhythm ahd a regular rise and fall of the voice;
    as, children often read with a tone.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) A sound considered as to pitch; as, the seven tones of
      the octave; she has good high tones.
    (b) The larger kind of interval between contiguous sounds
      in the diatonic scale, the smaller being called a
      semitone as, a whole tone too flat; raise it a tone.
    (c) The peculiar quality of sound in any voice or
      instrument; as, a rich tone, a reedy tone.
    (d) A mode or tune or plain chant; as, the Gregorian
      tones.
      [1913 Webster]
 
   Note: The use of the word tone, both for a sound and for the
      interval between two sounds or tones, is confusing, but
      is common -- almost universal.
      [1913 Webster]
 
   Note: Nearly every musical sound is composite, consisting of
      several simultaneous tones having different rates of
      vibration according to fixed laws, which depend upon
      the nature of the vibrating body and the mode of
      excitation. The components (of a composite sound) are
      called partial tones; that one having the lowest rate
      of vibration is the fundamental tone, and the other
      partial tones are called harmonics, or overtones. The
      vibration ratios of the partial tones composing any
      sound are expressed by all, or by a part, of the
      numbers in the series 1, 2, 3, 4, 5, etc.; and the
      quality of any sound (the tone color) is due in part to
      the presence or absence of overtones as represented in
      this series, and in part to the greater or less
      intensity of those present as compared with the
      fundamental tone and with one another. Resultant tones,
      combination tones, summation tones, difference tones,
      Tartini's tones (terms only in part synonymous) are
      produced by the simultaneous sounding of two or more
      primary (simple or composite) tones.
      [1913 Webster]
 
   5. (Med.) That state of a body, or of any of its organs or
    parts, in which the animal functions are healthy and
    performed with due vigor.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, the word is metaphorically applied to
      character or faculties, intellectual and moral; as, his
      mind has lost its tone.
      [1913 Webster]
 
   6. (Physiol.) Tonicity; as, arterial tone.
    [1913 Webster]
 
   7. State of mind; temper; mood.
    [1913 Webster]
 
       The strange situation I am in and the melancholy
       state of public affairs, . . . drag the mind down .
       . . from a philosophical tone or temper, to the
       drudgery of private and public business.
                          --Bolingbroke.
    [1913 Webster]
 
       Their tone was dissatisfied, almost menacing. --W.
                          C. Bryant.
    [1913 Webster]
 
   8. Tenor; character; spirit; drift; as, the tone of his
    remarks was commendatory.
    [1913 Webster]
 
   9. General or prevailing character or style, as of morals,
    manners, or sentiment, in reference to a scale of high and
    low; as, a low tone of morals; a tone of elevated
    sentiment; a courtly tone of manners.
    [1913 Webster]
 
   10. The general effect of a picture produced by the
     combination of light and shade, together with color in
     the case of a painting; -- commonly used in a favorable
     sense; as, this picture has tone.
     [1913 Webster]
 
   11. (Physiol.) Quality, with respect to attendant feeling;
     the more or less variable complex of emotion accompanying
     and characterizing a sensation or a conceptual state; as,
     feeling tone; color tone.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. Color quality proper; -- called also {hue}. Also, a
     gradation of color, either a hue, or a tint or shade.
 
        She was dressed in a soft cloth of a gray tone.
                          --Sir G.
                          Parker.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. (Plant Physiol.) The condition of normal balance of a
     healthy plant in its relations to light, heat, and
     moisture.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Tone color}. (Mus.) see the Note under def. 4, above.
 
   {Tone syllable}, an accented syllable. --M. Stuart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hue
   n 1: the quality of a color as determined by its dominant
      wavelength [syn: {hue}, {chromaticity}]
   v 1: take on color or become colored; "In highlights it hued to
      a dull silver-grey"
   2: suffuse with color [syn: {imbue}, {hue}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 hue
  cap

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top