Search result for

hoist

(60 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoist-, *hoist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoist[N] เครื่องยก, See also: เครื่องชักรอก
hoist[VT] ยกขึ้น, See also: ชักใบ, ชักรอก, Syn. boost, heave, lift
hoist with one's own petard[IDM] โดนกรรมสนอง, See also: เป็นอันตรายจากการกระทำของตนเองที่มุ่งหวังทำลายผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoist(ฮอยซฺ) vt. ยกขึ้น,ดึงขึ้น,ชักขึ้น. n. เครื่องยก,ลิฟต์ กว้าน,ปั้นจัน,รถยก,การยก,ธงที่ชักขึ้น,การชักรอก, Syn. elevate,raise

English-Thai: Nontri Dictionary
hoist(n) เครื่องยก,การชักรอก,กว้าน,ปั้นจั่น,รถยก
hoist(vt) ชักรอก,ยกขึ้น,ดึงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoist Truck รถกว้านถังขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Hoist Truck System ระบบรถกว้านถังขยะ
ระบบรวบรวมขยะโดยใช้รถกว้านยกถังขยะจากจุด กำเนิดขยะไปยัง สถานีขนถ่ายขยะหรือสถานีกำจัดขยะ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, when you get up there, go ahead and hoist me up!พอขึ้นไปได้แล้ว ค่อยกว้านฉันขึ้นไป Up (2009)
It's when they hoist you up the flag pole by your undies.เขาจะเอากางเกงใน ของเราผูกกับเสาธง Mattress (2009)
Well, what I wanted was a head cheerleader who wasn't going To hoist her legs behind her ears in the backseatที่ฉันอยากได้คือ หัวหน้าทีม ที่ไม่ยกขาไปอยู่หลังหู Mattress (2009)
They're not going to be able to hoist you to the top of that cheerleading pyramid much longer.เดี๋ยวพวกนั้นจะยกเธอ ขึ้นบนท่าปิระมิดไม่ไหว Preggers (2009)
Hoist those sails.กางใบเรือ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Just hoist her off to the side.เดี๋ยวคนก็ชักเธอขึ้นไปอีกด้านนึง Frozen (2010)
I thought we agreed that it wasn't to be hoisted.ผมคิดว่าเราตกลงกันแล้วว่า จะไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมา In This Home on Ice (2010)
And we agreed then and there this wasn't to be hoisted.และเราได้ตกลงกันแล้วว่า จะไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมา In This Home on Ice (2010)
Let barca hoist his cup a while.ปล่อยให้บาร์กายกแก้วไวน์ของมันไปก่อน Delicate Things (2010)
And I had to insert two hooks into my pectoral muscles and hoist myself up to a platform.แล้วขยับไปตรงชานชาลา / เกี่ยวตะขอลงไปในตัวคุณเหรอ? ใช่ เกี่ยว ฉันรู้ตัววว่าฉันคงทนได้ไม่นาน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
In order to free yourself and your wife, you must hoist yourself with these chains, and connect the extension cords above you before the clock expires.คุณต้องอยู่กับกระแสนี้แล้วต่อสายต่อให้ได้ ก่อนที่เวลาจะหมด Saw 3D: The Final Chapter (2010)
Hoist the mains.- ชักใบเรือขึ้นสิ Beginner Pottery (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hoistGive me a hoist.
hoistHoist your sail when the wind.
hoistHoist your sail when the wind is fair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนสมอ[V] weigh an anchor, See also: hoist an anchor, haul an anchor, raise an anchor, Syn. ยกสมอ, Example: กัปตันสั่งถอนสมอเพื่อออกเรือ, Thai definition: ดึงสมอขึ้น
ชัก[V] raise, See also: hoist, fly, Example: ทุกๆ เช้าที่นี่จะต้องมีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา, Thai definition: ดึงสายเชือกเป็นต้นที่ผูกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนั้นเคลื่อนไหวไปตามต้องการเช่นชักว่าว ชักรอก
ชักธง[V] raise the flag, See also: hoist or fly the flag
ชักรอก[V] hoist, See also: raise, lift, elevate

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักรอก[v. exp.] (chak røk) EN: hoist   
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag   FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ถอนสมอ[v. exp.] (thøn samø) EN: weigh an anchor ; hoist an anchor ; haul an anchor ; raise an anchor   FR: lever l'ancre ; appareiller
ยกขึ้น[v.] (yokkheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift   FR: soulever ; enlever

CMU English Pronouncing Dictionary
HOIST    HH OY1 S T
HOISTS    HH OY1 S T S
HOISTS    HH OY1 S S
HOISTS    HH OY1 S
HOISTED    HH OY1 S T AH0 D
HOISTING    HH OY1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoist    (v) (h oi1 s t)
hoists    (v) (h oi1 s t s)
hoisted    (v) (h oi1 s t i d)
hoisting    (v) (h oi1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hubbegrenzung {f}hoist limiting [Add to Longdo]
Hubendschalter {m}hoist limit switch [Add to Longdo]
Hubgetriebe {n}hoist gear [Add to Longdo]
Hubmotor {m}hoist motor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホイスト[, hoisuto] (n) (1) hoist; (2) whist [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1,vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust) [Add to Longdo]
旗を揚げる[はたをあげる, hatawoageru] (exp,v1) (1) to raise (hoist) a flag; (2) to raise an army; (3) to start a new business [Add to Longdo]
旗を立てる[はたをたてる, hatawotateru] (exp,v1) to hoist a flag [Add to Longdo]
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P) [Add to Longdo]
掲揚[けいよう, keiyou] (n,vs) hoist (flag); fly; display; (P) [Add to Longdo]
国旗を掲げる[こっきをかかげる, kokkiwokakageru] (exp,v1) to hoist the national flag [Add to Longdo]
大漁旗[たいりょうばた, tairyoubata] (n) fishermen's banner hoisted to indicate a rich haul; big-catch flag [Add to Longdo]
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起重葫芦[qǐ chóng hú lu, ㄑㄧˇ ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] hoist pulley [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoist \Hoist\, v. t. [imp. & p. p. {Hoisted}; p. pr. & vb. n.
   {Hoisting}.] [OE. hoise, hyse, OD. hyssen, D. hijshen; akin
   to LG. hissen, Dan. hisse, Sw. hissa.]
   To raise; to lift; to elevate; esp., to raise or lift to a
   desired elevation, by means of tackle, as a sail, a flag, a
   heavy package or weight.
   [1913 Webster]
 
      They land my goods, and hoist my flying sails. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Hoisting him into his father's throne.  --South.
   [1913 Webster]
 
   {Hoisting engine}, a steam engine for operating a hoist.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoist \Hoist\, n.
   1. That by which anything is hoisted; the apparatus for
    lifting goods.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of hoisting; a lift. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.)
    (a) The perpendicular height of a flag, as opposed to the
      fly, or horizontal length when flying from a staff.
    (b) The height of a fore-and-aft sail next the mast or
      stay. --Totten.
      [1913 Webster]
 
   {Hoist bridge}, a drawbridge that is lifted instead of being
    swung or drawn aside.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoist \Hoist\, p. p.
   Hoisted. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      'T is the sport to have the enginer
      Hoist with his own petar.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoist
   n 1: lifting device for raising heavy or cumbersome objects
   v 1: raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist
      the bicycle onto the roof of the car" [syn: {hoist},
      {lift}, {wind}]
   2: move from one place to another by lifting; "They hoisted the
     patient onto the operating table"
   3: raise; "hoist the flags"; "hoist a sail" [syn: {hoist}, {run
     up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top