ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guff

G AH1 F   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guff-, *guff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guff[N] การพูดอวดดี (คำสแลง), Syn. gibberish, nonsense, hot air
guff[SL] ตด, See also: ผายลม
guff[SL] ไร้สาระ
guffaw[N] การหัวเราะดังลั่น, Syn. roar, horselaugh, loud laughter, Ant. sob, cry
guffaw[N] การหัวเราะลั่น, Syn. shout of laughter, shriek, howl, Ant. cry, whimper
guffaw[VI] หัวเราะลั่น, Syn. laugh loudly, Ant. cry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guff(กัฟ) n. การพูดที่อวดดี
guffaw(กูฟอ) n. การหัวเราะลั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You guffed it up earnestly, then suddenly shifted and softened with a kind smileและหน้าย่นๆของเธอในตอนที่เธอหัวเราะ ท่าทางที่ร้อนรนตอนที่เธอจริงจัง Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Don't let them give you any guff.อย่าปล่อยให้พวกมันอวดดีอีกต่อไป Killing Your Number (2009)
No one's giving you any guff about about being a stripper, Are they?ไม่มีใครใส่ร้ายเธอเรื่องเป็นดาวเปลือยใช่มั๊ย Lovely (2010)
So, what's the guff?แล้ว ได้เรื่องอะไรบ้างมั้ย? How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Now, I ain't gonna give you no guff.ผมไม่ได้พูดจาโอ้อวด Episode #1.2 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสสรวล[V] guffaw, See also: chortle, chuckle, giggle, heehaw, Syn. หัวเราะ, สรวลเส, สรวลเสเฮฮา, Example: ในระหว่างทานข้าว ทุกคนต่างเสสรวลกันอย่างมีความสุข, Thai definition: หัวเราะเล่น, หัวเราะอย่างร่าเริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw   FR: éclater de rire
ก๊าก[X] (kāk) EN: [guffaw sound]   
ปล่อยก๊าก[v. exp.] (plǿi kāk) EN: guffaw   

CMU English Pronouncing Dictionary
GUFF    G AH1 F
GUFFY    G AH1 F IY0
GUFFAW    G AH0 F AO1
GUFFEY    G AH1 F IY0
GUFFIN    G AH1 F IH2 N
GUFFAWS    G AH0 F AO1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guffaw    (v) gˈəfˈɔː (g @1 f oo1)
guffaws    (v) gˈəfˈɔːz (g @1 f oo1 z)
guffawed    (v) gˈəfˈɔːd (g @1 f oo1 d)
guffawing    (v) gˈəfˈɔːɪŋ (g @1 f oo1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
げらげら笑う[げらげらわらう, geragerawarau] (exp,v5u) to guffaw [Add to Longdo]
アッハッハ[, ahhahha] (int) guffaw [Add to Longdo]
ゲラゲラ;げらげら[, geragera ; geragera] (adv,adv-to) (on-mim) guffaw [Add to Longdo]
馬鹿笑い;ばか笑い[ばかわらい, bakawarai] (n,vs) horse laugh; guffaw; wild laughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 guff \guff\ n.
   1. A ludicrously false statment. [WordNet sense 1]
 
   Syn: bullshit, bull, Irish bull, horseshit, shit, crap, bunk,
     bunkum, buncombe, rot, hogwash, dogshit.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Insolent or disrespectful talk; as, don't give me any of
    your guff, young lady.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guff
   n 1: unacceptable behavior (especially ludicrously false
      statements) [syn: {bunk}, {bunkum}, {buncombe}, {guff},
      {rot}, {hogwash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top