ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hot air

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hot air-, *hot air*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why I'm full of hot air.ถึงว่าทำไมฉันถึงได้ร้อนรุ่มนัก. Visitor Q (2001)
Well we have a very very broad set of people angry very angry at this corporation well people from the left of the spectrum who don't produce anything except hot air.แต่เรามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่พอใจ ไม่พอใจต่อการกระทำของบรรษัทนี้มาก ๆ ก็เฉพาะพวกหัวเอียงซ้าย The Corporation (2003)
Your hot air should compensate, no?ลมร้อนช่วยได้น่า.. นะ Around the World in 80 Days (2004)
I feel hot air at my navel.ข้ารู้สึกว่ามีไอร้อนตรงสะดือ Episode #1.9 (2006)
You must concentrate. Do not let the hot air dissipate.เจ้าต้องมีสมาธิ อย่าให้ไอร้อนกระจายออก Episode #1.9 (2006)
Oh? Broke the refrigeration unit. It blew hot air all night.ทำตู้ทำความเย็นพัง มันเป่าลมร้อนเข้าทั้งคืน See-Through (2007)
You're still full of hot air, Johnny.นายยังปากเสียเหมือนเดิมน่ะ จอห์นนี่ RocknRolla (2008)
All right, so we have the balloon festival coming up and for sweeps, it might be nice to do a segment on how men are full of hot air...และเพื่อกวาดเรตติ้ง เลยคิดว่าน่าจะถ่ายสักตอน.. ..เกี่ยวกับทำยังไง ผู้ชายถึงเต็มไปด้วยไอร้อน The Ugly Truth (2009)
- Now, we're at the balloon festival and I'm supposed to be telling you about how men are full of hot air...และผมจะมาพูดเกี่ยวกับ ทำไมผู้ชายเราจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ร้อน The Ugly Truth (2009)
I don't know what made me say big things full of hot air.ไม่รู้ทำไมถึงไปพูดอะไรที่มันวุ่นวายแบบนั้ My Fair Lady (2009)
- How do you feel? - Full of hot air.หายใจเข้าลึกๆ ครับ และขึ้นพะยะค่ะ The King's Speech (2010)
It was a hot air balloon.มันคือบอลลูน White Tulip (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hot airDon't you wish to make a flight in a hot air balloon?
hot airHave you ever ridden in a hot air balloon?
hot airI rode in a hot air balloon.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热气球[rè qì qiú, ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] hot air balloon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heißlüfter {m}hot air blower [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸遊[いとゆう, itoyuu] (n) shimmering of hot air [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
熱気[ねつけ, netsuke] (n) heat; hot air; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
陽炎[かげろう;ようえん, kagerou ; youen] (n) heat haze; shimmer of hot air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hot air
   n 1: air that has been heated and tends to rise
   2: loud and confused and empty talk; "mere rhetoric" [syn:
     {palaver}, {hot air}, {empty words}, {empty talk},
     {rhetoric}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top