ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giggle

G IH1 G AH0 L   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giggle-, *giggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giggle[VI] หัวเราะคิกคัก, See also: หัวเราะต่อกระซิก, ขำขัน, Syn. chuckle, titter, Ant. roar
giggle at[PHRV] หัวเราะคิกคักกับ, See also: คิกๆคักๆอยู่กับ, Syn. giggle over
giggle goo[SL] เหล้า, See also: สุรา
giggle over[PHRV] หัวเราะคิกคักกับ, See also: คิกๆคักๆอยู่กับ, Syn. giggle at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giggle(กิก'เกิล) vi. หัวเราะคิกคัก., See also: giggler n., Syn. snigger,titter,chuckle,twitter

English-Thai: Nontri Dictionary
giggle(n) การหัวเราะคิก
giggle(vi) หัวเราะคิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, it ain't the giggle it used to be. There's too many foreigners own liquor stores.นอกจากนี้ยังไม่ได้ขำที่มันเคยเป็น มีชาวต่างชาติมากเกินไปร้านเหล้าของตัวเองเป็น Pulp Fiction (1994)
A pot. [ Giggles ] A pot belly.หม้อ [หัวเราะคิกคัก] หม้อท้อง Pulp Fiction (1994)
- Ow! - [ Giggles ]- [หัวเราะคิกคัก] Pulp Fiction (1994)
- [ Giggles ]- [หัวเราะคิกคัก] Pulp Fiction (1994)
- [ Giggles ]- [หัวเราะคิกคัก] Pulp Fiction (1994)
Wow, that looks nice. [ Giggles ]ว้าวที่ดูดี [หัวเราะคิกคัก] Pulp Fiction (1994)
[MONICA RACHEL GIGGLE][MONICA RACHEL GIGGLEThe One with George Stephanopoulos (1994)
- I Kissing Sounds, Bo Giggles]-ฉันชอบเสียงจูบ, โบ กิ้กเกิ้ล Toy Story (1995)
(penguin giggles)คำโกหกของเธอสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของผม และในตอนนั้นเอง, ผมก็รู้สึกว่างเปล่า Fight Club (1999)
- I didn't. (Embarrassed giggle) Right.อ่ะแหะๆ ใช่เลย Love Actually (2003)
- (Natalie giggles) - Excellent.เยี่ยมมาก Love Actually (2003)
I bet you and Mandy had a right giggle about this.ฉันพนันเลยว่าคุณกับแมนดี้ต้องหัวเราะคิกคักกับเรื่องนี้แน่ Hope Springs (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดี๊กระด๊า[V] giggle mirthfully, See also: tremble, Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้, Ant. สลด, Example: เขายังไม่ทันได้พูดจบ เธอก็กระดี๊กระด๊าขึ้นมาอย่างระงับความดีใจไว้ไม่อยู่, Thai definition: แสดงออกถึงอาการดีใจดีดดิ้น, Notes: (ปาก)
หัวร่อต่อกระซิก[V] giggle, See also: laugh, snigger, titter, Example: หญิงสาวชายหนุ่มกำลังหัวร่อต่อกระซิกกัน, Thai definition: หยอกเย้ากัน
สำรวล[V] laugh, See also: giggle, Syn. สรวล, หัวเราะ, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ชอบใจหรือดีใจ
หัวเราะต่อกระซิก[V] giggle, See also: titter, Syn. หัวร่อต่อกระซิก, Example: ผู้หญิงสองคนพากันหัวเราะต่อกระซิกอยู่ข้างหลังอย่างน่ารำคาญ
ระริกระรี้[V] flirt, See also: giggle mirthfully, Example: เธออายุปูนนี้แล้ว ยังอุตส่าห์มีคนมาติดพัน จะไม่ให้ระริกระรี้ได้ยังไงล่ะ, Thai definition: แสดงดีใจเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
หัวเราะต่อกระซิก[v. exp.] (hūarǿ tø krasik) EN: giggle ; titter   
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter   FR: rire ; s'amuser
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble   
ยิ้มหัว[v. exp.] (yimhūa) EN: giggle   

CMU English Pronouncing Dictionary
GIGGLE    G IH1 G AH0 L
GIGGLED    G IH1 G AH0 L D
GIGGLES    G IH1 G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giggle    (v) gˈɪgl (g i1 g l)
giggled    (v) gˈɪgld (g i1 g l d)
giggles    (v) gˈɪglz (g i1 g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, ] giggle; scatter, #594,409 [Add to Longdo]
格格笑[gé gé xiào, ㄍㄜˊ ㄍㄜˊ ㄒㄧㄠˋ, ] giggle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えへへ[, ehehe] (exp) tee-hee; giggle [Add to Longdo]
くすくす[, kusukusu] (n,adv,vs) (on-mim) chuckle; giggle [Add to Longdo]
くすくす笑う;クスクス笑う[くすくすわらう(くすくす笑う);クスクスわらう(クスクス笑う), kusukusuwarau ( kusukusu warau ); kusukusu warau ( kusukusu warau )] (exp,v5u) to giggle [Add to Longdo]
クックッ[, kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call) [Add to Longdo]
含み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giggle \Gig"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Giggled}; p. pr. & vb. n.
   {Giggling}.] [Akin to gaggle: cf. OD. ghichelen, G. kichern.]
   To laugh with short catches of the breath or voice; to laugh
   in a light, affected, or silly manner; to titter with
   childish levity.
   [1913 Webster]
 
      Giggling and laughing with all their might
      At the piteous hap of the fairy wight.  --J. R. Drake.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giggle \Gig"gle\, n.
   A kind of laugh, with short catches of the voice or breath; a
   light, silly laugh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giggle
   n 1: a foolish or nervous laugh
   v 1: laugh nervously; "The girls giggled when the rock star came
      into the classroom" [syn: {giggle}, {titter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top