ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goad

G OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goad-, *goad*, goa
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goad(vt) กระตุ้น, See also: ยุแหย่, Syn. stimulate, Ant. soothe
goad(n) สิ่งยั่วยุ, See also: สิ่งกระตุ้น, Syn. catalyst, stimulus
goad on(phrv) บังคับหรือกระตุ้น (สัตว์) ให้เดินไปข้างหน้าโดยใช้ไม้แหลม
goad on(phrv) กระตุ้น, See also: ผลักดัน
goad into(phrv) กระตุ้น, See also: ทำให้โกรธหรือรำคาญ, แหย่, Syn. provoke into, sting into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goad(โกด) n. เครื่องกระตุ้น, ปฏัก vt. กระตุ้น, ไล่, ยุแหย่, ปลุกปั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
goad(n) ประตัก, เครื่องกระตุ้น
goad(vt) ลงประตัก, กระตุ้น, ยุแหย่, ยุ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He goads you into making the ultimate commitment, เค้ายุจนเธอยอมผูกมัด Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
He didn't goad me. it was... romantic.เค้าไม่ได้ยุฉัน มันโรแมนติก Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
- Are you trying to goad me?- จะยั่วโมโหเหรอ The Ceremony (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็น[khen] (v) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad  FR: pousser ; déplacer ; faire pression
กระทุ้ง[krathung] (v) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod  FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[kratun] (v) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse  FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ลงแส้[long saē] (v) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad  FR: fouetter ; flageller
ปฏัก[patak] (n) EN: goad  FR: aiguillon [ m ] ; pique [ f ]
ประตัก[pratak] (n) EN: goad  FR: harpon [ m ] ; lance [ m ] ; aiguillade [ f ] (vx)
แหย่[yaē] (v) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; pull someone's leg  FR: taquiner ; asticoter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GOAD G OW1 D
GOADED G OW1 D IH0 D
GOADING G OW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goad (v) gˈoud (g ou1 d)
goads (v) gˈoudz (g ou1 d z)
goaded (v) gˈoudɪd (g ou1 d i d)
goading (v) gˈoudɪŋ (g ou1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
突き棒[つきぼう, tsukibou] (n) (1) ramrod; rammer; ram; tamping rod; (2) (cattle) prod; goad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goad \Goad\, n. [AS. g[=a]d; perh. akin to AS. g[=a]r a dart,
   and E. gore. See {Gore}, v. t.]
   A pointed instrument used to urge on a beast; hence, any
   necessity that urges or stimulates.
   [1913 Webster]
 
      The daily goad urging him to the daily toil.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goad \Goad\, v. t. [imp. & p. p. {Goaded}; p. pr. & vb. n.
   {Goading}.]
   To prick; to drive with a goad; hence, to urge forward, or to
   rouse by anything pungent, severe, irritating, or inflaming;
   to stimulate.
   [1913 Webster]
 
      That temptation that doth goad us on.  --Shak.
 
   Syn: To urge; stimulate; excite; arouse; irritate; incite;
     instigate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goad
   n 1: a pointed instrument that is used to prod into a state of
      motion [syn: {prod}, {goad}]
   2: a verbalization that encourages you to attempt something;
     "the ceaseless prodding got on his nerves" [syn: {goad},
     {goading}, {prod}, {prodding}, {urging}, {spur}, {spurring}]
   v 1: give heart or courage to [syn: {spur}, {goad}]
   2: urge with or as if with a goad
   3: stab or urge on as if with a pointed stick [syn: {goad},
     {prick}]
   4: goad or provoke,as by constant criticism; "He needled her
     with his sarcastic remarks" [syn: {needle}, {goad}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top