Search result for

ginger

(71 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ginger-, *ginger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ginger    [N] ขิง, See also: ขิงผง, ต้นขิง
gingerly    [ADJ] ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. forehanded, prudent, wary
gingerly    [ADV] ระมัดระวัง, See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต, Syn. carefully, cautiously, Ant. incautiously
ginger up    [PHRV] ทำให้มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้มีประสิทธิภาพ, ทำให้มีผล
ginger ale    [N] น้ำขิง
gingerroot    [N] ขิง, Syn. ginger
ginger beer    [SL] ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
gingerbread    [N] ขนมรสขิง
gingerbread    [N] เครื่องประดับหรูหรา
gingerbread    [VT] ปรุงรสด้วยขิง, See also: ใส่รสขิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gingerbread workลายขนมปังขิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gingerขิง [TU Subject Heading]
Ginger Aleน้ำขิง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ginger(จิน'เจอะ) n. ขิง,สีน้ำตาลแดงอมเหลือง
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง
ginger groupกลุ่มที่ กระฉับกระเ ฉงที่สุดขององค์การ
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ,ประณีต., See also: gingerliness n.
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)

English-Thai: Nontri Dictionary
ginger(n) ขิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But not the ginger nut.But not the ginger nut. Adverse Events (2008)
How about ginger from season 2 of "Gilligan's Island"?แล้ว จินเจอร์ จากเรื่อง จินลิแกนส์ ไอส์แลนด์ ปี2ล่ะเป็นไง? Lucifer Rising (2009)
That's very... Thoughtful, ginger.นั่นมันช่างรอบคอบมาก จินเจอร์ Scratches (2009)
Ginger.จินจอ Episode #1.1 (2009)
Ginger!GingerEpisode #1.5 (2009)
Ginger!GingerEpisode #1.5 (2009)
Let's tell Ginger right away.ไปบอก Ginger เถอะ Episode #1.12 (2009)
Unless you want to lose your man To a mentally ill ginger pygmy with eyes like a bush baby.นอกจากเธออยากจะเสียสามี ให้กับยัยเพี้ยนตัวเตี้ยตาโต Vitamin D (2009)
Ginger coconut. Blue Hawaiian.มะพร้าวขิง บูลฮาวายเอี้ยน White to Play (2009)
Ginger ale?น้ำขิงหน่อยมั้ย? White to Play (2009)
Plus,they all have add and although my husband nor I have red hair, they are all creepy ginger kids.แถมยังสมาธิสั้น และทั้งสามีและฉันไม่มีใครผมแดง แต่ลูกฉันดันหัวแดงน่าเกลียด Throwdown (2009)
There's ginger ale in the cup holder. If you need anything, honk twice.โซดาน้ำขิงอยู่ตรงที่วางถ้วย จะเอาอะไรให้กดแตรสองที The Floating Anniversary (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขิง    [N] ginger, Example: ยาไทยที่มีขิงเป็นส่วนประกอบจะช่วยขับลมได้ดี, Count unit: แง่ง, หัว, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง เหง้ามีกลิ่น รสเผ็ด ใช้ประกอบอาหารและทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขิง[n.] (khing) EN: ginger   FR: gingembre [m]
ขิงแดง [n. exp.] (khing daēng) EN: Red ginger   
ขิงแก่[n. exp.] (khing kaē) EN: mature ginger root ; old ginger   
ขิงอ่อน[n. exp.] (khing øn) EN: young ginger ; fresh ginger   
ขิงสด [n. prop.] (khing sot) EN: fresh ginger   FR: gingembre frais [m]
กระชาย[n.] (krachāi) EN: galingale ; lesser ginger ; Chinese Key   FR: petit galanga [m] ; gingembre aromatique [m]
กระทือ[n.] (kratheū) EN: Wild Ginger ; Martinique Ginger   
กระทือด่าง[n. exp.] (kratheū dāng) EN: Shell Ginger ; Pink Porcelain Lily   
มหาหงส์[n.] (mahāhong) EN: White Ginger ; Butterfly Lily ; Garland Flower ; Ginger Lily   
น้ำขิง[n. exp.] (nām khing) EN: ginger ale ; ginger beer   FR: bière de gingembre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GINGER    JH IH1 N JH ER0
GINGERY    JH IH1 N JH ER0 IY0
GINGERLY    JH IH1 N JH ER0 L IY0
GINGERICH    G IH1 NG G ER0 IH0 K
GINGERBREAD    JH IH1 N JH ER0 B R EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ginger    (v) (jh i1 n jh @ r)
gingers    (v) (jh i1 n jh @ z)
gingered    (v) (jh i1 n jh @ d)
gingerly    (j) (jh i1 n jh @ l ii)
gingering    (v) (jh i1 n jh @ r i ng)
gingerbread    (n) (jh i1 n jh @ b r e d)
gingerbreads    (n) (jh i1 n jh @ b r e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ingwer {m} | mit Ingwer würzend | mit Ingwer gewürztginger | gingering | gingered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
しょうが茶;生薑茶[しょうがちゃ, shougacha] (n) ginger tea [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
ジンジャー[, jinja-] (n) ginger [Add to Longdo]
ジンジャーエール[, jinja-e-ru] (n) ginger ale [Add to Longdo]
ジンジャーケーキ[, jinja-ke-ki] (n) ginger cake [Add to Longdo]
ジンジャースナップ[, jinja-sunappu] (n) gingersnap [Add to Longdo]
[あおい(P);アオイ, aoi (P); aoi] (n) (1) (uk) (See 銭葵,冬葵) mallow (any plant of family Malvaceae); (2) (See 二葉葵) Asarum caulescens (species of wild ginger); (3) (hollyhocks (genus Alcea) are part of the mallow family) (See 立葵) hollyhock; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姜汁[jiāng zhī, ㄐㄧㄤ ㄓ, / ] ginger ale [Add to Longdo]
姜饼[jiāng bǐng, ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˇ, / ] gingerbread [Add to Longdo]
薑黄色[jiāng huáng sè, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] ginger (color) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ginger \Gin"ger\, n. [OE. ginger, gingever, gingivere, OF.
   gengibre, gingimbre, F. gingembre, L. zingiber, zingiberi,
   fr. Gr. ?; of Oriental origin; cf. Ar. & Pers. zenjeb[imac]l,
   fr. Skr. [,c][.r][.n]gav["e]ra, prop., hornshaped; ???ga horn
   + v["e]ra body.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) A plant of the genus {Zingiber}, of the East and
    West Indies. The species most known is {Zingiber
    officinale}.
    [1913 Webster]
 
   2. The hot and spicy rootstock of {Zingiber officinale},
    which is much used in cookery and in medicine.
    [1913 Webster]
 
   {Ginger ale}
    (a) a soft drink flavored with ginger and carbonated.
    (a) See {ginger beer}, below.
 
   {Ginger beer} or {Ginger ale}, a mild beer impregnated with
    ginger.
 
   {Ginger cordial}, a liquor made from ginger, raisins, lemon
    rind, and water, and sometimes whisky or brandy.
 
   {Ginger pop}. See {Ginger ale} (above).
 
   {Ginger wine}, wine impregnated with ginger.
 
   {Wild ginger} (Bot.), an American herb ({Asarum Canadense})
    with two reniform leaves and a long, cordlike rootstock
    which has a strong taste of ginger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ginger
   adj 1: (used especially of hair or fur) having a bright orange-
       brown color; "a man with gingery hair and bright blue
       eyes"; "a ginger kitten" [syn: {ginger}, {gingery}]
   n 1: perennial plants having thick branching aromatic rhizomes
      and leafy reedlike stems
   2: dried ground gingerroot [syn: {ginger}, {powdered ginger}]
   3: pungent rhizome of the common ginger plant; used fresh as a
     seasoning especially in Asian cookery [syn: {ginger},
     {gingerroot}]
   4: liveliness and energy; "this tonic is guaranteed to give you
     more pep" [syn: {pep}, {peppiness}, {ginger}]
   v 1: add ginger to in order to add flavor; "ginger the soup"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ginger
  n.
 
   See {saga}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top