ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ginger ale

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ginger ale-, *ginger ale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ginger ale[N] น้ำขิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ginger Aleน้ำขิง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The 'coolerador was crammed with TV dinners and ginger ale'coolerador ถูกอัดแน่นไปด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำทีวีและขิง Pulp Fiction (1994)
Hey, I brought you a vodka and ginger ale so it won't upset your stomach.เฮ้ ฉันซื้อวอดก้าและนํ้าขิงมาให้นะ เพื่อไม่ให้คุณท้องเสีย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
I'm gonna go down to the cafeteria anget us a couple of ginger ales to toast our future.ฉันจะไปโรงอาหารนะคะ จะไปซื้อน้ำมาฉลองกัน Welcome to Kanagawa (2008)
is there ginger ale? any ginger ale?มีน้ำขิงไหม น้ำขิงน่ะ Pilot (2008)
can we please get some ginger ale for the doctor, agent farnsworth.ช่วยหาน้ำขิงให้-- ดร.บิช็อปได้ไหม\ คุณฟาร์นสเวิร์ด Pilot (2008)
Ginger ale?น้ำขิงหน่อยมั้ย? White to Play (2009)
There's ginger ale in the cup holder. If you need anything, honk twice.โซดาน้ำขิงอยู่ตรงที่วางถ้วย จะเอาอะไรให้กดแตรสองที The Floating Anniversary (2009)
Or, ginger ale. That'll settle your stomach. I'll get some.พ่อดีใจที่หนูทำอย่างนั้น Edge of Darkness (2010)
Always keep some ginger ale on hand.บางทีลูกต้องบอกพ่อ ว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจ Edge of Darkness (2010)
I want a glass of ginger ale.พระเจ้าช่วย Edge of Darkness (2010)
Get him a ginger ale.โจเน็ด: โดนเอ็มม่าเต็มๆ Edge of Darkness (2010)
-I'll have a ginger ale. -Certainly.ผมเพียงอยากทราบว่า คุณเกี่ยวข้องอะไรกับเอ็มม่า Edge of Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำขิง[n. exp.] (nām khing) EN: ginger ale ; ginger beer   FR: bière de gingembre [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姜汁[jiāng zhī, ㄐㄧㄤ ㄓ, / ] ginger ale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンジャーエール[, jinja-e-ru] (n) ginger ale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ginger \Gin"ger\, n. [OE. ginger, gingever, gingivere, OF.
   gengibre, gingimbre, F. gingembre, L. zingiber, zingiberi,
   fr. Gr. ?; of Oriental origin; cf. Ar. & Pers. zenjeb[imac]l,
   fr. Skr. [,c][.r][.n]gav["e]ra, prop., hornshaped; ???ga horn
   + v["e]ra body.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) A plant of the genus {Zingiber}, of the East and
    West Indies. The species most known is {Zingiber
    officinale}.
    [1913 Webster]
 
   2. The hot and spicy rootstock of {Zingiber officinale},
    which is much used in cookery and in medicine.
    [1913 Webster]
 
   {Ginger ale}
    (a) a soft drink flavored with ginger and carbonated.
    (a) See {ginger beer}, below.
 
   {Ginger beer} or {Ginger ale}, a mild beer impregnated with
    ginger.
 
   {Ginger cordial}, a liquor made from ginger, raisins, lemon
    rind, and water, and sometimes whisky or brandy.
 
   {Ginger pop}. See {Ginger ale} (above).
 
   {Ginger wine}, wine impregnated with ginger.
 
   {Wild ginger} (Bot.), an American herb ({Asarum Canadense})
    with two reniform leaves and a long, cordlike rootstock
    which has a strong taste of ginger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ginger ale
   n 1: ginger-flavored carbonated drink [syn: {ginger ale},
      {ginger pop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top