Search result for

gara

(94 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gara-, *gara*
Possible hiragana form: がら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garage[N] โรงรถ, See also: อู่, อู่ซ่อมรถ, Syn. carport, stable
garage[VT] เข้าอู่, See also: เข้าโรงรถ, เข้าอู่ซ่อมรถ
garage sale[N] การขายสิ่งของมือสอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garage(การ์ราจฺ') n. โรงรถ
garamondn. แบบพิมพ์ชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
garage(n) โรงรถ,อู่ซ่อมรถ,อู่รถยนต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garamycinครีมการามิซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because their sex pad was next to a garageเบาะที่เค้าใช้มีเซ็กส์ มันอยู่ถัดจากโรงรถที่ถูกรื้อ Not Cancer (2008)
Guard the parking garage exit.ไปเฝ้าที่ทางออกลานจอดรถไว้ The Bank Job (2008)
I'm gonna keep him in the garage till I get him house trained.ผมจะเอามันไว้ที่โรงรถ จนกว่าจะฝึกมันอยู่ในบ้านได้ Marley & Me (2008)
The agent guarding the door in the garage was dead before you passed him on the stairs.ใช่ เจ้าหน้าที่เฝ้าประตูโรงรถ ตายก่อนที่คุณจะเดินผ่านเค้าตรงบันได Quantum of Solace (2008)
You talk of losing fingers. This garage is costing me an arm and a leg.คุณคุยเรื่องเสียนิ้วมือ ที่อู่นี้ผมคือต้นทุนต่อแขนต่อขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I might as well burn down my garage right now!อู่ของผมต้องโดนเผาวอดวายตอนนี้เลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Garagely. I'll contact you.ห้องการาจลี แล้วผมจะติดต่อไป Pineapple Express (2008)
May I have the Garagely room, please?ช่วยต่อห้องการาจลีให้ที Pineapple Express (2008)
You know, those little orange garages? Worked out of there?นายก็รู้ อู่ซ่อมรถเล็กๆ สถานที่ข้างนอกผลิตยา Pilot (2008)
Well, you said it was in a garage, right?มันอยู่ในที่จอดรถใช่ไหม งั้นมันก้อคงมืดมาก Scylla (2008)
So, the parking garage.งั้นก็ที่โรงจอดรถ Safe and Sound (2008)
Into the garage, which, in case you guys forgot,ในโรงรถ เอ่อ.. แล้วเผื่อพวกนายลืม Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
garaI heard a strange sound coming from the garage.
garaI rented a house with a garage.
garaWhen he tried to back into the garage, he mistakenly gave her the gun and backed into the wall.
garaI watched from the garage window, amazed at what I saw.
garaI came out of the garage and walked to the truck.
garaWhen I get home, someone will be cleaning the garage.
garaI adapted the garage for use as a workshop.
garaShe backed her car into the garage.
garaThe garage has rusted.
garaThe Longs are having a garage sale tomorrow.
garaMy father is sweeping the garage.
garaI was wasting time, wandering around the garage, when an old truck swept into driveway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงรถ[N] garage
อู่ซ่อมรถ[N] garage
โรงรถ[N] garage, Example: คฤหาสน์ของเขาตั้งอยู่บนเนื้อที่ไร่กว่า บริเวณโรงรถมีรถยนต์จอดเรียงรายห้าหกคัน, Thai definition: พื้นที่ในร่มสำหรับจอดรถยนต์
อู่ซ่อมรถ[N] garage, Syn. อู่, อู่รถ, Count unit: อู่, แห่ง
อู่รถ[N] garage, Syn. อู่ซ่อมรถ, อู่, Count unit: อู่
อู่[N] garage, Syn. อู่ซ่อมรถ, อู่รถ, Example: รถคันนี้เก็บเงียบอยู่ในโรงรถ นานๆ จึงจะเอาไปอู่สักครั้ง, Count unit: อู่, Thai definition: ที่ที่ต่อหรือซ่อมรถ
โรงเก็บรถ[N] garage, Example: สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีกลางจัดทำป้ายสื่อความหมายสถานที่ เช่น ป้ายสำนักงาน บ้านพัก โรงเก็บรถ, Count unit: โรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) FR: s'assurer ; se garantir
ใบประกัน[n. exp.] (bai prakan) EN: guarantee   FR: bon de garantie [m] ; certificat de garantie [m]
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific   FR: efficace ; garanti ; adapté
ช่วงรับประกัน[n. exp.] (chūang rapprakan) EN: period of guarantee   FR: période de garantie [f]
ให้ประกัน[v. exp.] (hai prakan) FR: se porter garant
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การประกัน[n.] (kān prakan) EN: insurance ; guarantee   FR: assurance [f] ; garantie [m] ; couverture [f]
การรับประกัน[n.] (kān rapprakan) EN: guarantee   FR: garantie [f]
การันตี[n.] (kārantī) EN: guarantee   FR: garantie [f]
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier

CMU English Pronouncing Dictionary
GARA    G AE1 R AH0
GARAY    G AE1 R EY0
GARANT    G AA1 R AH0 N T
GARAND    G AE1 R AH0 N D
GARARD    G ER0 AA1 R D
GARAGE    G ER0 AA1 ZH
GARAJDA    G ER0 AA1 ZH D AH0
GARAJDA    G AO0 R AA1 ZH D AH0
GARAGES    G ER0 AA1 ZH AH0 Z
GARAFOLA    G AA0 R AA0 F OW1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garage    (v) (g a1 r aa zh)
garaged    (v) (g a1 r aa zh d)
garages    (v) (g a1 r aa zh i z)
garaging    (v) (g a1 r aa zh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garage {f} | Garagen {pl}garage | garages [Add to Longdo]
Garant {m}guarantor [Add to Longdo]
Garantie {f}; Garantievertrag {m} | Garantien {pl}; Garantieleistung {f}guarantee | guarantees [Add to Longdo]
Garantieempfänger {m}warrantee [Add to Longdo]
Garantiegeber {m}warranter [Add to Longdo]
Garantieleistung {f}guaranteeing [Add to Longdo]
Garantieübernahme {f}acceptance of guarantee [Add to Longdo]
Garantiezeit {f}guarantee [Add to Longdo]
Garantieschein {f}guarantee (card) [Add to Longdo]
garantieren | garantierend | garantiert | für etw. garantierento guarantee | guaranteeing | guaranteed | to guarantee sth. [Add to Longdo]
garantierento give a guarantee [Add to Longdo]
garantieren | garantierend | garantierteto avouch | avouching | avouched [Add to Longdo]
garantiertunderwritten [Add to Longdo]
garantiert; gewährleistetwarranted [Add to Longdo]
garantiert nie; absolut nie; niemalsnever ever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus) [Add to Longdo]
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
がらがら蛇[がらがらへび;ガラガラヘビ, garagarahebi ; garagarahebi] (n) (uk) rattlesnake [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
噶拉・多杰・仁波切[Gá lā, ㄍㄚˊ ㄌㄚ· Duo1 jie2 · Ren2 bo1 qie4, / ] Garab Dorje Rinpoche, succession of Buthanese religious leaders [Add to Longdo]
车库[chē kù, ㄔㄜ ㄎㄨˋ, / ] garage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絵柄[えがら, egara] pattern, design, picture [Add to Longdo]
柄様式[がらようしき, garayoushiki] pattern style [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[がら, gara] Handgriff, Griff, Stiel [Add to Longdo]
[がら, gara] Muster, Design, Typus, Charakter [Add to Longdo]
車庫[しゃこ, shako] Garage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top