Search result for

fall down

(53 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall down-, *fall down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall down[PHRV] หกล้ม, See also: ล้ม, Syn. fall down on, fall on, fall over, fall to, tip over
fall down[PHRV] (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง) อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
fall down[PHRV] ล้มเหลว, Syn. tumble down
fall down[PHRV] คุกเข่าทำความเคารพ, Syn. drop through, fall down on, fall flat, fall through
fall down on[PHRV] หกล้มลงบน, Syn. fall down on, fall on, fall over, fall to, topple down, tumble down
fall down on[PHRV] ล้มเหลวเพราะ, Syn. fall down, fall flat, fall through
fall down on one's knees[IDM] คุกเข่าลง, Syn. fall on, fall to

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want you should fall down, break your other hip?ถ้างั้นคุณอยากจะทำสะโพกอีกข้างหักหรือยังไง New York, I Love You (2008)
Well, see how democratic you feel when you fall down and break your other hip.งั้น ลองดูความรู้สึกประชาธิปไตยของคุณ ตอนที่ล้มแล้วทำให้สะโพกอีกข้างหักสิ New York, I Love You (2008)
I'm doing my best here not to fall down.ฉันพยายามอย่างที่สุดแล้ว ที่จะไม่ล้มลง The Happening (2008)
Beret. Does not fall down.ยังขึ้นไปไม่ได้เลย The Breath (2009)
It might fall down.เผื่อมันตกลงมา Dogtooth (2009)
But, you know, I grew up, and growing pains did not cause me to fall down on the soccer field.แต่ คุณรู้ไหม ฉันโตมา และอาการปวดนี่ก็ไม่ได้ ทำให้ฉันล้มตึงที่สนามฟุตบอลซะหน่อย แม่ แม่จะเวอร์ไปแล้วล่ะ Good Mourning (2009)
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# ring around the Rosie # # ashes, ashes # # pocketful of posies # # ring around the Rosie # # ashes, ashes # # a pocketful of posies # # ashes, ashes, we all fall down!# ring around the Rosie # # ashes, ashes # # pocketful of posies # # ring around the Rosie # # ashes, ashes # # a pocketful of posies # White to Play (2009)
# Ashes, ashes, we all fall down ## Ashes, ashes, we all fall downWhite to Play (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fall downAnother step, and you will fall down the precipice.
fall downBabies often fall down.
fall downBecause we'll all fall down on the cold ground.
fall downCut down that dead tree, or it will fall down on your house.
fall downIn the winter, many older people slip on ice and fall down.
fall downThe old woman seemed to fall down at any second.
fall downThe tree was ready to fall down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุบ[V] fall down, See also: fall face down, collapse, Example: หล่อนฟุบหน้าร้องไห้อยู่กับพื้น โดยไม่อยากรับรู้ความจริงที่แสนโหดร้าย, Thai definition: หมอบวุบลง, ยอบลงไป
ล้มแผละ[V] fall down, Example: หล่อนขยับจะลุกขึ้นยืน แต่ก็ล้มแผละลง
ล้มพับ[V] fall down, See also: collapse
ถล่ม[V] fall down, See also: collapse, tumble down, fall in, Syn. ยุบ, พัง, Example: โรงงานรอยัลพลาซ่าที่จังหวัดนครราชสีมาถล่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2536 เพราะหนักบนแต่อ่อนแอที่ฐานราก, Thai definition: ยุบหรือทำให้ยุบทลายลง
จ้ำเบ้า[V] fall down, See also: strike, Example: ไอ้พันกุมท้องหัวเราะแต่หัวเราะไม่ทันสุดเสียงก็ก้นจ้ำเบ้าลงกับพื้น, Thai definition: อาการที่ก้นกระแทกพื้นลุกไม่ขึ้น
ดิ่ง[V] fall down, See also: plummet, straight down, Syn. ตกลง, ตก, Example: เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินดิ่งลงสู่พื้นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ่ง[v.] (ding) EN: fall down ; plummet ; straight down   FR: chuter
จูบฝุ่น[v. exp.] (jūp fun) EN: fall down with one's face on the earth   FR: mordre la poussière
ล้ม[v.] (lom) EN: fall down ; tumble down ; collapse   FR: s'abattre ; s'effondrer
ล้มพับ[v.] (lomphap) EN: fall down ; collapse   FR: s'écrouler ; s'effondrer
ปำ[v.] (pam) EN: fall down ; tumble down   
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down   FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
พลัดตก[v. exp.] (phlat tok) EN: tumble ; slip ; fall ; fall down   FR: tomber ; perdre le contact
ตะครุบกบ[v.] (takhrup kop) EN: tumble over ; slip ; fall down ; take a tumble ; take a fall   FR: prendre une bûche (fam.) ; ramasser une bûche (fam.)
ถล่ม[v.] (thalom) EN: fall down ; collapse ; tumble down ; fall in   FR: s'écrouler ; s'effondrer ; dégringoler
ตก[v.] (tok) EN: fall ; drop ; fall off ; drop off ; fall down ; tumble   FR: tomber ; chuter ; choir

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
ぽとりと落ちる[ぽとりとおちる, potoritoochiru] (exp,v1) to fall down with a "plop" [Add to Longdo]
転ぶ[ころぶ(P);まろぶ, korobu (P); marobu] (v5b,vi) to fall down; to fall over; (P) [Add to Longdo]
倒れ伏す[たおれふす, taorefusu] (v5s) to fall down [Add to Longdo]
伏し倒れる[ふしたおれる, fushitaoreru] (v1) to fall down [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
落っこちる[おっこちる, okkochiru] (v1,vi) to fall down; to drop [Add to Longdo]
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade [Add to Longdo]
頽れる;崩折れる[くずおれる, kuzuoreru] (v1,vi) to collapse (physically or emotionally); to fall down [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陨落[yǔn luò, ㄩㄣˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] fall down; decay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall down
   v 1: lose an upright position suddenly; "The vase fell over and
      the water spilled onto the table"; "Her hair fell across
      her forehead" [syn: {fall}, {fall down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top