ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-excrement-

EH1 K S K R AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excrement, *excrement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excrement(n) อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสียจากร่างกาย, Syn. evacuation, feces

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excrement(เอคซฺ'คระเมินทฺ) n. ของเสียของร่างกาย, อุจจาระ, มูล., See also: excremental adj. ด6excrement excrementitious adj. ดูexcrement, Syn. waste

English-Thai: Nontri Dictionary
excrement(n) อุจจาระ, ของเสียจากร่างกาย, มูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excrement๑. อุจจาระ๒. สิ่งขับถ่าย [ มีความหมายเหมือนกับ excreta และ excretion ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูล(n) excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ
ขี้(n) excrement, See also: fecal matter, feces, faeces, stool, Syn. อุจจาระ, มูล, ของเสีย, อึ, Example: พี่มันไม่กล้าเช็ดขี้ที่ก้นของน้องตัวเอง, Count Unit: ก้อน; กอง, Thai Definition: กากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCREMENT EH1 K S K R AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excrement (n) ˈɛkskrəmənt (e1 k s k r @ m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排泻物[pǎi xiè wù, ㄆㄞˇ ㄒㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] excrement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excrement \Ex"cre*ment\, n. [L. excrementum, fr. excernere,
   excretum, to skin out, discharge: cf. F. excr['e]ment. See
   {Excrete}.]
   Matter excreted and ejected; that which is excreted or cast
   out of the animal body by any of the natural emunctories;
   especially, alvine, discharges; dung; ordure.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excrement \Ex"cre*ment\, n. [L. excrementum, fr. excrescere,
   excretum, to grow out. See {Excrescence}.]
   An excrescence or appendage; an outgrowth. [Obs.] "Ornamental
   excrements." --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      Living creatures put forth (after their period of
      growth) nothing that is young but hair and nails, which
      are excrements and no parts.       --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excrement
   n 1: waste matter (as urine or sweat but especially feces)
      discharged from the body [syn: {body waste}, {excretion},
      {excreta}, {excrement}, {excretory product}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top