ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dungeon

D AH1 N JH AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dungeon-, *dungeon*
Possible hiragana form: づんげおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dungeon[N] คุกใต้ดินในปราสาท, Syn. pit, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ

English-Thai: Nontri Dictionary
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the dungeon for you, boy.มีคุกรอสำหรับแก เจ้าหนู เฮ้ ไปให้พ้น Aladdin (1992)
Looks like a dungeon in here, Dr. Angelo.ยังกะคุกใต้ดินเลย ด็อกเตอร์แอนเจโล The Lawnmower Man (1992)
Philippe has been moved to the lower dungeon of the Bastille.ฟิลลิปป์ถูกย้ายไปขังใต้ถุนคุกบาสตีย์ The Man in the Iron Mask (1998)
-He escaped the dungeons of Barad-dur?เขาหลบหนีออกมาจากคุกบาราดดู หนี... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What happened in the dungeons between you and Professor Quirrell is a secret.สิ่งที่เกิดขึ้นในคุกใต้ดินระหว่างเธอ กับควีเรลล์เป็นความลับสุดยอด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We were building a dungeon down there.เรากำลังทำห้องขังในหลุมนี่ Frailty (2001)
It'll look more like a dungeon down there.It'll look more like a dungeon down there. The Butterfly Effect (2004)
What did you expect, coffins and dungeons and moats?สว่างและเปิดมากรู้มั้ย คุณคิดว่าจะเจออะไรล่ะ Twilight (2008)
Is it usual for Uther to chain his friends to a dungeon wall?มันปกติสำหรับอูเธอร์ที่จะล่ามโซ่มิตรของเค้าแล้วขังไว้ที่คุกใต้ดินหรอ? To Kill the King (2008)
The clanging of shackles brings to our minds the dungeons of the czars, not the flag-bedecked liberty of an American courtroom.เสียงกระทบกันของโซ่ตรวน ทำให้จิตใจของเรา นึกไปถึงคุกใต้ดินของพระเจ้าซาร์ ไม่ใช่เสรีภาพบนธงของศาลอเมริกา Public Enemies (2009)
Look, dungeon boy, I'm done being your little slave girl.ฟังนะ หนุ่มคุกใต้ดิน ฉันเลิกเป็นนางทาสของคุณแล้ว 162 Candles (2009)
Like in the bedroom or like Dungeons and Dragons?บนเตียงนอน หรือเกมคุกใต้ดินกับมังกร The Creepy Candy Coating Corollary (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DUNGEON D AH1 N JH AH0 N
DUNGEONS D AH1 N JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dungeon (n) dˈʌnʤən (d uh1 n jh @ n)
dungeons (n) dˈʌnʤənz (d uh1 n jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlies {n}; Kerker {m} | Verliese {pl}; Kerker {pl}dungeon | dungeons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダンジョン[, danjon] (n) dungeon [Add to Longdo]
地下牢[ちかろう, chikarou] (n) dungeon [Add to Longdo]
土牢[つちろう, tsuchirou] (n) dungeon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dungeon \dun"geon\ (d[u^]n"j[u^]n), n. [OE. donjoun highest
   tower of a castle, tower, prison, F. donjon tower or platform
   in the midst of a castle, turret, or closet on the top of a
   house, a keep of a castle, LL. domnio, the same word as LL.
   dominus lord. See {Dame}, {Don}, and cf. {Dominion},
   {Domain}, {Demesne}, {Danger}, {Donjon}.]
   A close, dark prison, commonly, under ground, as if the lower
   apartments of the donjon or keep of a castle, these being
   used as prisons.
   [1913 Webster]
 
      Down with him even into the deep dungeon. -- Tyndale.
   [1913 Webster]
 
      Year after year he lay patiently in a dungeon. --
                          Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dungeon \Dun"geon\, v. t.
   To shut up in a dungeon. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dungeon
   n 1: the main tower within the walls of a medieval castle or
      fortress [syn: {keep}, {donjon}, {dungeon}]
   2: a dark cell (usually underground) where prisoners can be
     confined

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top