Search result for

obedience

(46 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obedience-, *obedience*
English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obedience[N] การเชื่อฟัง, See also: การอยู่ในโอวาท, Syn. submissiveness, compliance, Ant. disobedience, insubordination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obedience(โอบี'เดียนซฺ) n. การเชื่อฟัง,การอยู่ในโอวาท, Syn. docility
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance

English-Thai: Nontri Dictionary
obedience(n) การเชื่อฟัง,ความอ่อนน้อม,การยอมตาม
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obedience to order, defence ofข้อต่อสู้ว่าได้ทำตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We shall mourn our sisters... and continue their legacy for world peace... through obedience, purification and hope... for the miracle we so desperately need.ขอไว้อาลัยให้กับพี่น้องของเรา และจะสานต่อเจตนารมย์เพื่อสันติสุข ด้วยความนอบน้อม บริสุทธิ์ Babylon A.D. (2008)
You've been kicked out of obedience school.นายโดนเตะโด่งออกมา จากโรงเรียนสอนหมา Marley & Me (2008)
The-The getting kicked out of obedience school... the humping, the great escape-ไอ้.. ไอ้เรื่องโดนถีบส่งออกจาก โรงเรียนสอนหมา เรื่องซอยขา, สุดยอดการหลบหนี Marley & Me (2008)
You have no right to act on your own! You have taken vows, obedience being one!คุณไม่มีสิทธิทำอย่างนั้น คุณได้สาบานตนที่จะปฏิบัติตาม! Doubt (2008)
Because you swore your obedience.เพราะนายสาบานว่าจะเชื่อฟังแล้ว Lucifer Rising (2009)
Well, God needs your obedience, God needs your will and your faith.พระเจ้าต้องการความเชื่อฟังของคุณ พระเจ้าต้องการเจตนารมณ์ของคุณ และความศรัทธา Never Let Me Go (2009)
- generosity, common sense, obedience.ความใจกว้าง คอมมอน เซนต์ การเชื่อฟัง Hungry Man (2009)
Well done. You've shown exceptional obedience and discipline.ดีมาก เจ้าอยู่ในโอวาทและมีวินัยดีมาก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
In obedience, perhaps?เอาเรื่องการเชื่อฟังก่อนเลยแล้วกัน Legends (2010)
Obedience?การเชื่อฟัง? Revelation Zero: Part 1 (2010)
What, no obedience school?ไม่มีโรงเรียนสอนเหรอ? Memory Lane (2010)
If it's obedience that you want, we will put her under a spell.ถ้าเจ้าต้องการความเชื่อฟัง เราจะร่ายมนต์ใส่นาง Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obedienceDon't interpret their silence as obedience.
obedienceIf you have a complaint let me hear it. There's a difference between superficial obedience and honest loyalty you know.
obedienceThey enforced obedience upon us.
obedienceThrough obedience learn to command.
obedienceWe should always act in obedience to the law.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอวาท[N] obedience, See also: submissiveness, compliance, docility, subservience, Example: ผู้ใหญ่มักจะหลอกให้เด็กกลัว เพื่อที่ว่าเด็กจะได้อยู่ในโอวาท, Thai definition: คำตักเตือน, คำกล่าวสอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเชื่อฟัง [n.] (kān cheūafang) EN: compliance ; obedience   
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction   FR: infraction [f]
การละเมิด[n. exp.] (kān lamoēt) EN: disobedience ; tort ; infraction   
การไม่เชื่อฟัง [n. exp.] (kān mai cheūafang) EN: disobedience   
การผิดคำสั่ง[n.] (kān phit khamsang) EN: disobedience   
แสดงความกตัญญู[v. exp.] (sadaēng khwām katanyū) EN: show filial devotion and obedience   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBEDIENCE    OW0 B IY1 D IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obedience    (n) (@1 b ii1 d i@ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience [Add to Longdo]
違命[いめい, imei] (n,vs) disobedience [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
孝順[こうじゅん, koujun] (adj-na,n) obedience; filial piety [Add to Longdo]
遵行[じゅんこう, junkou] (n,vs) obedience [Add to Longdo]
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience [Add to Longdo]
絶対服従[ぜったいふくじゅう, zettaifukujuu] (n) absolute obedience; complete submission [Add to Longdo]
悌順[ていじゅん, teijun] (n) (arch) obedience [Add to Longdo]
背馳[はいち, haichi] (n,vs) inconsistency; contradiction; disobedience [Add to Longdo]
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obedience \O*be"di*ence\, n. [F. ob['e]dience, L. obedientia,
   oboedientia. See {Obedient}, and cf. {Obeisance}.]
   1. The act of obeying, or the state of being obedient;
    compliance with that which is required by authority;
    subjection to rightful restraint or control.
    [1913 Webster]
 
       Government must compel the obedience of individuals.
                          --Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. Words or actions denoting submission to authority;
    dutifulness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.)
    (a) A following; a body of adherents; as, the Roman
      Catholic obedience, or the whole body of persons who
      submit to the authority of the pope.
    (b) A cell (or offshoot of a larger monastery) governed by
      a prior.
    (c) One of the three monastic vows. --Shipley.
    (d) The written precept of a superior in a religious order
      or congregation to a subject.
      [1913 Webster]
 
   {Canonical obedience}. See under {Canonical}.
 
   {Passive obedience}. See under {Passive}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Priory \Pri"o*ry\, n.; pl. {Priories}. [Cf. LL. prioria. See
   {Prior}, n.]
   A religious house presided over by a prior or prioress; --
   sometimes an offshoot of, an subordinate to, an abbey, and
   called also {cell}, and {obedience}. See {Cell}, 2.
   [1913 Webster]
 
   Note: Of such houses there were two sorts: one where the
      prior was chosen by the inmates, and governed as
      independently as an abbot in an abbey; the other where
      the priory was subordinate to an abbey, and the prior
      was placed or displaced at the will of the abbot.
      [1913 Webster]
 
   {Alien priory}, a small religious house dependent on a large
    monastery in some other country.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Cloister}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obedience
   n 1: the act of obeying; dutiful or submissive behavior with
      respect to another person [syn: {obedience}, {obeisance}]
      [ant: {disobedience}, {noncompliance}]
   2: the trait of being willing to obey [ant: {disobedience}]
   3: behavior intended to please your parents; "their children
     were never very strong on obedience"; "he went to law school
     out of respect for his father's wishes" [syn: {obedience},
     {respect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top