ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disenchant

D IH2 S AH0 N CH AE1 N T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disenchant-, *disenchant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disenchant[VT] ทำให้หมดความสนใจ, See also: ทำให้ตาสว่าง, ทำให้ไม่หลงเชื่อผิดๆ, Syn. enlighten, disillusion, Ant. mislead, delude
disenchanted[ADJ] ไม่ชอบอีกแล้ว, See also: หมดความสนใจ, ไม่เชื่ออีกต่อไป, ไม่ศรัทธา, ไม่แยแส, Syn. disillusioned, indifferent
disenchantment[N] การหมดความสนใจ, See also: การหมดความเชื่อถือ, ความไม่ชอบ, Syn. revulsion, regret, disillusionment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion

English-Thai: Nontri Dictionary
disenchant(vt) แก้เสน่ห์,ถอนเสน่ห์,บอกให้รู้ความจริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I sense a bit of disenchantment, Dexy.ผมรู้สึกว่าคุณห่อเหี่ยวนะ เด็กซี่ One Day (2011)
Penny, you became disenchanted with Leonard as a lover.เพนนี ในตอนจบเธอก็ไม่ปลื้มเลนเนิร์ด ในฐานะคนรัก The Cohabitation Formulation (2011)
Disenchanted imam, an Islamist kid halfway to the bomb belt.คือทำให้อิหม่ามกับ เด็กอิสลามไม่พอใจ ด้วยเรื่องระเบิดค่ะ Semper I (2011)
Well, raise your hand if you're thoroughly disenchanted with our little pleasant Earth vacation.ดียกมือของคุณ ถ้าคุณไม่แยแสให้สะอาดด้วย วันหยุดโลกเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น่าพอใจของเรา Transformers: Age of Extinction (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disenchantIts limited capability has disenchanted me with computer.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISENCHANT    D IH2 S AH0 N CH AE1 N T
DISENCHANTED    D IH2 S AH0 N CH AE1 N T AH0 D
DISENCHANTED    D IH2 S AH0 N CH AE1 N AH0 D
DISENCHANTMENT    D IH2 S AH0 N CH AE1 N T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disenchant    (v) dˌɪsɪntʃˈaːnt (d i2 s i n ch aa1 n t)
disenchants    (v) dˌɪsɪntʃˈaːnts (d i2 s i n ch aa1 n t s)
disenchanted    (v) dˌɪsɪntʃˈaːntɪd (d i2 s i n ch aa1 n t i d)
disenchanting    (v) dˌɪsɪntʃˈaːntɪŋ (d i2 s i n ch aa1 n t i ng)
disenchantment    (n) dˌɪsɪntʃˈaːntmənt (d i2 s i n ch aa1 n t m @ n t)
disenchantments    (n) dˌɪsɪntʃˈaːntmənts (d i2 s i n ch aa1 n t m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disenchant \Dis`en*chant"\, v. t. [imp. & p. p. {Disenchanted};
   p. pr. & vb. n. {Disenchanting}.] [Pref. dis- + enchant: cf.
   F. d['e]senchanter.]
   1. To free from enchantment; to deliver from the power of
    charms or spells.
    [1913 Webster]
 
       Haste to thy work; a noble stroke or two
       Ends all the charms, and disenchants the grove.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. to free (a person) from fascination or delusion; to
    destroy the false hopes or overoptimistic expectations of
    (a person); to disillusion; -- used with people or events
    as the agent (subject); as, the candidate was disenchanted
    by the low turnout at the rally.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disenchant
   v 1: free from enchantment [syn: {disenchant}, {disillusion}]
      [ant: {delight}, {enchant}, {enrapture}, {enthral},
      {enthrall}, {ravish}, {transport}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top