ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disillusioned

D IH2 S IH0 L UW1 ZH AH0 N D   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disillusioned-, *disillusioned*, disillusion, disillusione
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That you've been disillusioned for a while.ว่านายหยุดหลงผิดไปช่วงหนึ่ง The Secret of Sales (2017)
A project manager named Mallory Cane, who I happen to know is disillusioned with the company.เป็นผู้ดูแลโครงการ เธอชื่อ มัลเลอรี เคน ผมไปรู้มาว่าเธอเองก็รู้ความลับบริษัท Enemy of My Enemy (2013)
Incensed. Disillusioned by a government you blame for the death of your wife.เคืองมัย ที่รัฐบาลทำให้ผิดหวัง แกเป็นคนฆ่าเธอ MacGruber (2010)
It's because you're so sloppy like this that Mika became disillusioned with youเพราะชีวิตเธอมันไร้ระเบียแบบนี้ มิกะถึงได้ไม่ไว้ใจตัวเธอ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disillusionedI was disillusioned at her private life.
disillusionedI was disillusioned at his married life.
disillusionedWe were disillusioned with the result.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISILLUSIONED    D IH2 S IH0 L UW1 ZH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disillusioned    (v) dˌɪsɪlˈuːʒnd (d i2 s i l uu1 zh n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚める(P);醒める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to wake; to wake up; (2) to become sober; to sober up; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia); (3) to come to one's senses; to be disillusioned; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disillusioned
      adj 1: freed from illusion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top