ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disillusionment

D IH2 S IH0 L UW1 ZH AH0 N M AH0 N T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disillusionment-, *disillusionment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disillusionment[N] ความผิดหวังเมื่อรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือหวังไว้, See also: ความท้อแท้, Syn. disenchantment

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
A life of disillusionment and depression begins on the other side of that door.จากนี้ ชีวิตของความเพ้อฝันและหดหู่ จะเกิดขึ้นถ้าเธอเดินผ่านประตูนั้นไป Football, Feminism and You (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISILLUSIONMENT D IH2 S IH0 L UW1 ZH AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disillusionment (n) dˌɪsɪlˈuːʒnmənt (d i2 s i l uu1 zh n m @ n t)
disillusionments (n) dˌɪsɪlˈuːʒnmənts (d i2 s i l uu1 zh n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
艶消し;つや消し[つやけし, tsuyakeshi] (adj-na,adj-no) (1) frosted (glass); matted; (n,adj-na) (2) disillusionment; letdown [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
幻滅[げんめつ, genmetsu] (n,vs) disillusionment; (P) [Add to Longdo]
政治離れ[せいじばなれ, seijibanare] (n) disillusionment with politics [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disillusionment \Dis`il*lu"sion*ment\, n.
   The act of freeing from an illusion, or the state of being
   freed therefrom.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disillusionment
   n 1: freeing from false belief or illusions [syn:
      {disenchantment}, {disillusion}, {disillusionment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top