ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disillusion

D IH2 S AH0 L UW1 ZH AH0 N   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disillusion-, *disillusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disillusion[VT] ขจัดสิ่งลวงตาออกไป, See also: ทำให้กระจ่าง, ทำให้ไม่หลงเชื่อผิดๆ, ทำให้ไม่งมงาย, Syn. enlighten, disenchant, undeceive, Ant. mislead, delude
disillusionment[N] ความผิดหวังเมื่อรู้ว่าบางสิ่งไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือหวังไว้, See also: ความท้อแท้, Syn. disenchantment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disillusion(ดิสอิลู'เชิน) vt.ขจัดสิ่งลวงตาออก,ขจัดความเข้าใจผิดทิ้ง, See also: disillusionment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
disillusion(n) การทำให้รู้ความจริง,การปลดเปลื้อง,การเข้าใจถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the disillusion.มันไม่มีภาพลวงตา The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's because you're so sloppy like this that Mika became disillusioned with youเพราะชีวิตเธอมันไร้ระเบียแบบนี้ มิกะถึงได้ไม่ไว้ใจตัวเธอ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
A life of disillusionment and depression begins on the other side of that door.จากนี้ ชีวิตของความเพ้อฝันและหดหู่ จะเกิดขึ้นถ้าเธอเดินผ่านประตูนั้นไป Football, Feminism and You (2009)
Incensed. Disillusioned by a government you blame for the death of your wife.เคืองมัย ที่รัฐบาลทำให้ผิดหวัง แกเป็นคนฆ่าเธอ MacGruber (2010)
I suppose even the illusionist can become disillusioned.I suppose even the illusionist can become disillusioned. Warrior (2010)
Don't disillusion yourself.อย่าเข้าใจผิดมันไม่มีอะไร Episode #1.3 (2012)
A project manager named Mallory Cane, who I happen to know is disillusioned with the company.เป็นผู้ดูแลโครงการ เธอชื่อ มัลเลอรี เคน ผมไปรู้มาว่าเธอเองก็รู้ความลับบริษัท Enemy of My Enemy (2013)
Can you imagine the disillusionment, the shame and the disgust I feel now that I see through you and your stupid, pitiful, naked ambition?คุณพ่อนึกภาพ ความผิดหวัง ความอับอายและความสะอิดสะเอียนที่ฉันรู้สึกออกไหม Spilt Milk (2013)
That you've been disillusioned for a while.ว่านายหยุดหลงผิดไปช่วงหนึ่ง The Secret of Sales (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disillusionI was disillusioned at her private life.
disillusionI was disillusioned at his married life.
disillusionWe were disillusioned with the result.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISILLUSION    D IH2 S AH0 L UW1 ZH AH0 N
DISILLUSIONED    D IH2 S AH0 L UW1 ZH AH0 N D
DISILLUSIONING    D IH2 S AH0 L UW1 ZH AH0 N IH0 NG
DISILLUSIONMENT    D IH2 S AH0 L UW1 ZH AH0 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disillusion    (v) dˌɪsɪlˈuːʒn (d i2 s i l uu1 zh n)
disillusions    (v) dˌɪsɪlˈuːʒnz (d i2 s i l uu1 zh n z)
disillusioned    (v) dˌɪsɪlˈuːʒnd (d i2 s i l uu1 zh n d)
disillusioning    (v) dˌɪsɪlˈuːʒnɪŋ (d i2 s i l uu1 zh n i ng)
disillusionment    (n) dˌɪsɪlˈuːʒnmənt (d i2 s i l uu1 zh n m @ n t)
disillusionments    (n) dˌɪsɪlˈuːʒnmənts (d i2 s i l uu1 zh n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernüchterung {f} | Ernüchterungen {pl}disillusion | disillusions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デサリュージョン;デスィリュージョン[, desaryu-jon ; desuiryu-jon] (n) disillusion [Add to Longdo]
艶消し;つや消し[つやけし, tsuyakeshi] (adj-na,adj-no) (1) frosted (glass); matted; (n,adj-na) (2) disillusionment; letdown [Add to Longdo]
覚める(P);醒める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to wake; to wake up; (2) to become sober; to sober up; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia); (3) to come to one's senses; to be disillusioned; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
欠望;闕望[けつぼう, ketsubou] (n,vs) disappointment; disillusion; resentment [Add to Longdo]
幻滅[げんめつ, genmetsu] (n,vs) disillusionment; (P) [Add to Longdo]
政治離れ[せいじばなれ, seijibanare] (n) disillusionment with politics [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disillusion \Dis`il*lu"sion\, v. t.
   To free from an illusion; to disillusionize.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disillusion \Dis`il*lu"sion\, n.
   The act or process of freeing from an illusion, or the state
   of being freed therefrom. --Lowell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disillusion
   n 1: freeing from false belief or illusions [syn:
      {disenchantment}, {disillusion}, {disillusionment}]
   v 1: free from enchantment [syn: {disenchant}, {disillusion}]
      [ant: {delight}, {enchant}, {enrapture}, {enthral},
      {enthrall}, {ravish}, {transport}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top