Search result for

decade

(71 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decade-, *decade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decade[N] กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ, Syn. a group of ten, 10
decade[N] ทศวรรษ, See also: รอบสิบปี, สิบปี, ระยะเวลา 10 ปี, Syn. decennary, decennium
decade[N] ระยะเวลา 10 ปี
decadence[N] ความเสื่อมโทรม, See also: ภาวะเสื่อมโทรม, การเสื่อมลง, ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การเลวลง, Syn. decay, decline, degeneracy, deterioration, immorality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decade(เดค'เคด) n. ระยะเวลา 10 ปี,กลุ่มที่ประกอบด้วย10, See also: decadal adj. ดูdecade
decadence(เดค'คะเดินซฺ) n. ความ (ภาวะ) เสื่อมโทรม,ความ (ภาวะ) เน่าเปื่อย,, Syn. decadency,decay
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust

English-Thai: Nontri Dictionary
decade(n) ทศวรรษ,รอบสิบปี
decadence(n) ความเสื่อมโทรม,ความเสื่อม,ความเน่าเปื่อย,ความเสื่อมทราม
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decadeกลุ่มสิบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decadeทศวรรษ
Decade (อ่านว่า เด๊ก-เขด) หมายถึงรอบ ๑๐ ปี เป็นวิธีการนับช่วงปีของฝรั่ง เช่น ทศวรรษ ๒๕๕๐ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ภาษาไทยใช้คำว่า “ทศวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ทศ” (อ่านว่า ทด) หมายถึง “สิบ” กับคำว่า “วรรษ (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” คำว่า “ทศวรรษ” (อ่านว่า ทด-สะ-วัด) [อื่นๆ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
decade (n) ครบรอบ 10 ปี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that spares me decades of psychoanalysis.เอ่อ นั่นทำให้ฉันประหยัดการวิเคราะห์ทางจิตไปได้โข Dying Changes Everything (2008)
I've been holding it in for decades!ฉันต้องเก็บมันไว้อีกกี่ชาติกัน! Beethoven Virus (2008)
In my decades as a merchant, I've seen all sorts of precious goods.ข้าเป็นพ่อค้ามาสิบกว่าปี, ข้าไม่เคยเห็นของมีค่าเช่นนี้มาก่อนเลย The Kingdom of the Winds (2008)
Freed yourself from the decadence of a corrupt Church.หลุดพ้นจากวงรอบของโบสถ์ที่ฉ้อโกง The Other Boleyn Girl (2008)
Your stand against organized crime is the first legitimate ray of light in Gotham in decades.คุณยืนอยู่ตรงข้ามกับองค์กรอาชญากรรม เป็นแสงสว่างให้กอทแฮม เป็นแสงแรงในศตวรรษ The Dark Knight (2008)
The problem is it's been out of print for decades.คือมันไม่ได้พิมพ์เพิ่มมาเป็นชาติแล้วล่ะ Inkheart (2008)
Five hundred years, give or take a few decades.ราว 500 ปี บวกลบไม่เกิน 20-30 ปี The Forbidden Kingdom (2008)
We haven't had new pipe... since my second decade here.เราไม่มีท่อใหม่หรอก... ตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่มายึ่สิบปี City of Ember (2008)
Hey, come on, pal, I got almost a decade on you and you don't see me sucking air.เร่งหน่อยพวก ไม่ได้มีเวลาเป็นชาตินะ ฉันตัวเป็นเกลียวอยู่เนี่ย Greatness Achieved (2008)
In a few decades, the carbon that made our atmosphere a furnace and that nature captured over millions of years, allowing life to develop, will have largely been pumped back out.ในอีกไม่กี่ทศวรรษ, คาร์บอนจะ ทำให้บรรยากาศของเราร้อนระอุ และนั่นจะทำให้สิ่งที่ธรรมชาติสะสม มากว่าล้านปีเพื่อให้ชีวิตพัฒนา ต้องย้อนกลับไปอย่างน่าใจหาย Home (2009)
But that tech is not supposed to be available for another decade.แต่เค้าว่า มันล้ำสมัยเกินไป Nตั้งอีกร้อยปีแหนะ กว่าจะใช้ได้ Gamer (2009)
It's the first time, ladies and gentlemen, in over two decades, that the mothership has shown any sign of movement, and people are tremendously excited.มันเป็นครั้งแรกของทุกคน ในช่วงสองทศวรรษ ยานแม่ตรงนั้นน ดูเหมือนจะขยับ และผู้คนอยู่ภาวะตระหนกหวาดกลัว District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decadeAfter decades of civil war, order was restored.
decadeHe is been in that job for decades.
decadeI lost my son about a decade ago.
decadeIn the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.
decadeIt was almost a decade ago, on May 8th, 1980, that Mount St. Helens erupted.
decadePrices have risen steadily during the past decade.
decadeShe has been married to him for a decade now.
decadeThe first decade of this century.
decadeThis tree has been standing for five decades.
decadeWe have experienced many changes over the last decade.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสื่อมโทรม[N] decadence, See also: rotten, deterioration, Syn. ความชำรุดทรุดโทรม, ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การเสื่อมสภาพ, Example: ปัญหาความเสื่อมโทรมในแม่น้ำท่าจีนมีสาเหตุสำคัญเนื่องจากกิจกรรมการเกษตร เช่น การเพาะปลูก
ทศวรรษ[N] decade, See also: ten years, Example: ในทศวรรษหน้า ครูชาวอเมริกันจะปลดเกษียณนับล้านคน, Thai definition: รอบ 10 ปี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสื่อมโทรม[ADJ] decadent, See also: decaying, immoral, low, dissolute, declining, Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม, Example: สังคมในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าอยู่ในจุดเสื่อมโทรม, Thai definition: เกี่ยวกับการเสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมโทรม[n.] (khwām seūamsōm) EN: decadence ; rotten ; deterioration   
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane   FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมโทรม[adj.] (seūamsōm) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining   FR: décadent ; dissolu ; dépravé
สิบปี[n.] (sip-pī) EN: decade   FR: décennie [f]
ทศวรรษ[n.] (thotsawat) EN: decade   FR: décennie [f]
ยุคเสื่อม[n. exp.] (yuk seūam) FR: décadence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECADE    D EH0 K EY1 D
DECADE    D EH1 K EY0 D
DECADES    D EH0 K EY1 D Z
DECADES    D EH1 K EY0 D Z
DECADE'S    D EH1 K EY0 D Z
DECADENT    D EH1 K AH0 D AH0 N T
DECADENCE    D EH1 K AH0 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decade    (n) (d e1 k ei d)
decades    (n) (d e1 k ei d z)
decadent    (n) (d e1 k @ d @ n t)
decadence    (n) (d e1 k @ d @ n s)
decadents    (n) (d e1 k @ d @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekade {f}; Jahrzehnt {n} | Dekaden {pl}decade | decades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
デカダン[, dekadan] (adj-na) decadent (fre [Add to Longdo]
デカダンス[, dekadansu] (n) decadence (fre [Add to Longdo]
一昔[ひとむかし, hitomukashi] (n) ages; long time; decade; the past ten years; (P) [Add to Longdo]
[けた, keta] (n) (1) column; beam; girder; crossbeam; spar; yard; (2) digit; decade; order of magnitude; (P) [Add to Longdo]
歳代[さいだい, saidai] (suf) decade (of age); the ...ties [Add to Longdo]
十年[じゅうねん, juunen] (n) ten years; decade [Add to Longdo]
衰運[すいうん, suiun] (n) declining fortunes; decadence [Add to Longdo]
衰世[すいせい, suisei] (n) this decadent world [Add to Longdo]
衰微[すいび, suibi] (n,vs) decline; decadence; ebb tide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decade \Dec"ade\, n. [F. d['e]cade, L. decas, -adis, fr. Gr. ?,
   fr. de`ka ten. See {Ten}.]
   A group or division of ten; esp., a period of ten years; a
   decennium; as, a decade of years or days; a decade of
   soldiers; the second decade of Livy. [Written also {decad}.]
   [1913 Webster]
 
      During this notable decade of years.   --Gladstone.
   Decadence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decade
   n 1: a period of 10 years [syn: {decade}, {decennary},
      {decennium}]
   2: the cardinal number that is the sum of nine and one; the base
     of the decimal system [syn: {ten}, {10}, {X}, {tenner},
     {decade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top