ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissolute

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissolute-, *dissolute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissolute(adj) เกเร, See also: เสเพล, ทำตัวเหลวไหล, ไร้สาระ, Syn. abandoned
dissolutely(adv) อย่างเกเร, See also: อย่างเสเพล, อย่างเหลวไหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissolute(ดิส'ซะลิวทฺ) adj. เสเพล, ไร้ศีลธรรม, เหลวไหล., See also: dissoluteness n. ดูdissolute

English-Thai: Nontri Dictionary
dissolute(adj) เลวทราม, เหลวไหล, เสเพล, ไร้ศีลธรรม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหลวแหลก(n) dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai Definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
สำมะเลเทเมา(adj) dissolute, See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous, Syn. เหลวไหล, Example: พี่เขยของเขากลายเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว หลังจากที่ล้มละลาย, Thai Definition: ที่ประพฤติตัวเหลวไหล
หยำเป(adv) dissolutely, See also: profligately, Syn. เต็มที่, เลอะเทอะ, เต็มที, Example: ผู้หญิงยืนเป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ในขณะที่สามีเมาหยำเปหรือไม่ก็มีเมียน้อย, Notes: (ปาก)
เหลวแหลก(adj) dissolute, See also: dissipated, worthless, good-for-nothing, Syn. เละเทะ, Example: เขาเป็นเด็กเหลวแหลกจนไม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยกาย[plǿi kāi] (v, exp) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman
ปล่อยตัว[plǿitūa] (v) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose
เสื่อมโทรม[seūamsōm] (adj) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining  FR: décadent ; dissolu ; dépravé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissolute (j) dˈɪsəluːt (d i1 s @ l uu t)
dissolutely (a) dˈɪsəluːtliː (d i1 s @ l uu t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lasterleben { n }dissolute life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪僧[あくそう, akusou] (n) dissolute priest [Add to Longdo]
荒んだ心[すさんだこころ, susandakokoro] (n) dissolute mind; hardened heart [Add to Longdo]
素行が修まらない[そこうがおさまらない, sokougaosamaranai] (adj-i) (obsc) dissolute; conducting oneself loosely [Add to Longdo]
耽溺生活[たんできせいかつ, tandekiseikatsu] (n) a fast (dissolute) life; a life of follies; a life given to dissolute pleasures [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na, n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]
放蕩無頼[ほうとうぶらい, houtouburai] (n, adj-no) being dissolute and unruly; ruining oneself by leading a fast life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissolute \Dis"so*lute\, a. [L. dissolutus, p. p. of dissolvere:
   cf. F. dissolu. See {Dissolve}.]
   1. With nerves unstrung; weak. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Loosed from restraint; esp., loose in morals and conduct;
    recklessly abandoned to sensual pleasures; profligate;
    wanton; lewd; debauched. "A wild and dissolute soldier."
    --Motley.
 
   Syn: Uncurbed; unbridled; disorderly; unrestrained; reckless;
     wild; wanton; vicious; lax; licentious; lewd; rakish;
     debauched; profligate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissolute
   adj 1: unrestrained by convention or morality; "Congreve draws a
       debauched aristocratic society"; "deplorably dissipated
       and degraded"; "riotous living"; "fast women" [syn:
       {debauched}, {degenerate}, {degraded}, {dissipated},
       {dissolute}, {libertine}, {profligate}, {riotous},
       {fast}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top