ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissolute

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissolute-, *dissolute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissolute(adj) เกเร, See also: เสเพล, ทำตัวเหลวไหล, ไร้สาระ, Syn. abandoned
dissolutely(adv) อย่างเกเร, See also: อย่างเสเพล, อย่างเหลวไหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissolute(ดิส'ซะลิวทฺ) adj. เสเพล, ไร้ศีลธรรม, เหลวไหล., See also: dissoluteness n. ดูdissolute

English-Thai: Nontri Dictionary
dissolute(adj) เลวทราม, เหลวไหล, เสเพล, ไร้ศีลธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest.การยุบบรรษัทยูเนียนออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย นำทรัพย์สินของบรรษัทมาขายอย่างรอบคอบภายใต้คำสั่งศาล ขายให้แก่คนอื่นที่จะประกอบการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน The Corporation (2003)
You've done that to yourself, by a life of sin and dissolution.ทุกคนทำตัวเอง The Mist (2007)
This dealt a blow to the business giant resulting in its complete dissolution.ส่งผลอย่างหนักต่อธุรกิจขนาดยักษ์นี้ เป็นผลให้เกิดภาวะชะงักงันโดยสิ้นเชิง Resident Evil: Degeneration (2008)
Ordinarily, I don't accept new clientele, but I've had a dissolutely third quarter.ที่จริงแ้ล้ว ชั้นไม่ค่อยรับลูกค้าใหม่หรอกนะ แต่พอดีมีของเหลืออยู่ นิดหน่อยนะ Our Father (2008)
The dissolution of a relationshipประมาณความสัมพันธ์อันร้าวฉาน Summer Kind of Wonderful (2008)
It's solution, dissolution, just over and over and over.สารละลาย การสลายตัว ครั้งแล้วครั้งเล่า Pilot (2008)
Class-one molecular dissolution.การสลายตัวของโมเลกุล อยู่ในระดับต้นๆทีเดียว Over There: Part 1 (2010)
We hypothesize that, as the human being developed the ability to forecast their own self-dissolution, their own death, which is tremendously anxiety-generating, that another concept emerged which allowed that anxiety to be reduced.แต่มันถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นพลังงาน ในชุดเล็ก ๆ ของเซลล์สมอง ในกลีบขมับขวา เซลล์เหล่านั้นเขาเชื่อว่า Is There a Creator? (2010)
You know, given the level of dissolution, this DNA extraction isn't going to be ready until tomorrow morning.รู้ไหม ต้องให้เวลา สำหรับการสลายตัว การแยกดีเอ็นเอ ออกมา ยังไม่พร้อม จนกว่าตอนเช้าพรุ่งนี้ Now You See Me (2011)
Her serene highness and the prince are only willing to annul the marriage if you agree to a gag order on all matters regarding the dissolution.หม่อมเจ้าและเจ้าชาย จะเต็มใจทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะปิดปากในเรื่องทั้งหมด The Princess Dowry (2012)
This is for the dissolution of our marriage.นี่มันเป็นทางแก้ปัญหาชีวิตคู่ของเรานะ With So Little to Be Sure Of (2012)
The dissolution of marriage has been in practice for countless centuries.การแตกสลายของชีวิตคู่ ถูกศึกษา มานานเป็นร้อยๆปี The Partners in the Divorce (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหลวแหลก(n) dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai Definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
สำมะเลเทเมา(adj) dissolute, See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous, Syn. เหลวไหล, Example: พี่เขยของเขากลายเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว หลังจากที่ล้มละลาย, Thai Definition: ที่ประพฤติตัวเหลวไหล
หยำเป(adv) dissolutely, See also: profligately, Syn. เต็มที่, เลอะเทอะ, เต็มที, Example: ผู้หญิงยืนเป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ในขณะที่สามีเมาหยำเปหรือไม่ก็มีเมียน้อย, Notes: (ปาก)
เหลวแหลก(adj) dissolute, See also: dissipated, worthless, good-for-nothing, Syn. เละเทะ, Example: เขาเป็นเด็กเหลวแหลกจนไม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยกาย[plǿi kāi] (v, exp) EN: be a licentious woman ; be a wanton woman ; be a dissolute woman ; be a promiscuous woman
ปล่อยตัว[plǿitūa] (v) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose
เสื่อมโทรม[seūamsōm] (adj) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining  FR: décadent ; dissolu ; dépravé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissolute
dissolutely

WordNet (3.0)
dissoluteness(n) indiscipline with regard to sensuous pleasures, Syn. self-gratification, incontinence

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dissolute

a. [ L. dissolutus, p. p. of dissolvere: cf. F. dissolu. See Dissolve. ] 1. With nerves unstrung; weak. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

2. Loosed from restraint; recklessly abandoned to sensual pleasures; esp., loose in morals and conduct; profligate; wanton; lewd; debauched. “A wild and dissolute soldier.” Motley.

3. Specifically: Engaging in excessive drinking, or promiscuous sexual activity. [ PJC ]

Syn. -- Uncurbed; unbridled; disorderly; unrestrained; reckless; wild; wanton; vicious; lax; licentious; lewd; rakish; debauched; profligate. [ 1913 Webster ]

Dissolutely

adv. In a dissolute manner. [ 1913 Webster ]

Dissoluteness

n. State or quality of being dissolute; looseness of morals and manners; addictedness to sinful pleasures; debauchery; dissipation. [ 1913 Webster ]

Chivalry had the vices of dissoluteness. Bancroft. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lasterleben { n }dissolute life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪僧[あくそう, akusou] (n) dissolute priest [Add to Longdo]
荒んだ心[すさんだこころ, susandakokoro] (n) dissolute mind; hardened heart [Add to Longdo]
素行が修まらない[そこうがおさまらない, sokougaosamaranai] (adj-i) (obsc) dissolute; conducting oneself loosely [Add to Longdo]
耽溺生活[たんできせいかつ, tandekiseikatsu] (n) a fast (dissolute) life; a life of follies; a life given to dissolute pleasures [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na, n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]
放蕩無頼[ほうとうぶらい, houtouburai] (n, adj-no) being dissolute and unruly; ruining oneself by leading a fast life [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top