ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hysteria

HH IH2 S T EH1 R IY0 AH0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hysteria-, *hysteria*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hysteria[N] โรคฮิสทีเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hysteria(ฮิสที'เรีย) n. โรคฮิสทีเรีย,โรคจิตประสาทซึ่งไม่มีโรคที่เกี่ยวกับอาการที่แสดงออก

English-Thai: Nontri Dictionary
hysteria(n) โรคประสาทประเภทหวาดผวา,โรคฮิสทีเรีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll call our girlfriends up, right? And with a syllable hysteria:เราเรียกแฟนเรา ด้วยเสียงกรีดร้อง Punchline (1988)
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล In the Name of the Father (1993)
Ifigure it's like mass hysteria, you know?ฉันว่ามันเป็นเหมือนโรคฮิสทีเรียนะว่ามั้ย In the Mouth of Madness (1994)
You've been suffering hysteria. It's a natural reaction to the poison. Water.ประสาทหลอนน่ะ เป็นผลจากพิษของลูกดอก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
In less than an hour, a couple hundred people get the same brilliant idea, and here we are, on the verge of mass hysteria.แล้วในไม่ถึงชั่วโมง คนเป็นร้อยก็ปิ๊งไอเดีย แล้วพวกเราก็วุ่นวายไปหมด Signs (2002)
I guess she had a fit of hysteria.ผมว่า เธออาจเป็นพาหะของโรคฮิสทีเรีย [Rec] (2007)
When the hysteria reaches academia, I guess it's time to call it a career.ตอนที่มหาลัยให้ฮิสทีเรียเรียน/คงเรียกด้ว่าเป็นอาชีพได้นะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you smile too much, you're delusional or you're stifling hysteria;ถ้าคุณยิ้ม พวกเค้าก็จะว่าคุณเห็นภาพหลอน ไม่ก็เป็นโรคฮิสทีเรีย Changeling (2008)
I guess I get caught up in the competitive hysteria, too.ฉันว่าเราผิดที่บ้าชัยชนะ Vitamin D (2009)
Yeah, I remember the fear and the hysteria.ได้สิ ฉันจำได้ ความกลัวและบ้าคลั่ง History Repeating (2009)
We go inside, we cause mass hysteria Rebecca I'm telling you, mass hysteria, thus diverting the security guards.พวกเราเข้ากันได้ เพราะเราบ้าเหมือนกัน ฉันกำลังบอกเธอนะ ฉันบ้า - เพราะงี้พวกเราถึงได้สนุกกับการปกป้อง Womb (2010)
- How do you do that, mass hysteria?- เธอทำไงให้เป็นบ้า Womb (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮิสทีเรีย[N] hysteria, Syn. โรคฮิสทีเรีย, Example: บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียจะมีลักษณะพึ่งพิงผู้อื่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, Thai definition: โรคจิตชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงออกได้หลายแบบ โดยไม่มีความพิการของอวัยวะส่วนใดๆ ของร่างกายผู้ป่วยเป็นโรค, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
HYSTERIA    HH IH2 S T EH1 R IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hysteria    (n) hˈɪstˈɪəʴrɪəʴ (h i1 s t i@1 r i@)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒス[, hisu] (n) (abbr) hysteria [Add to Longdo]
ヒステリー[, hisuteri-] (n) hysteria (ger [Add to Longdo]
集団ヒステリー[しゅうだんヒステリー, shuudan hisuteri-] (n) mass hysteria [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hysteria \Hys*te"ri*a\, n. [NL.: cf. F. hyst['e]rie. See
   {Hysteric}.] (Med.)
   A nervous affection, occurring almost exclusively in women,
   in which the emotional and reflex excitability is
   exaggerated, and the will power correspondingly diminished,
   so that the patient loses control over the emotions, becomes
   the victim of imaginary sensations, and often falls into
   paroxism or fits.
   [1913 Webster]
 
   Note: The chief symptoms are convulsive, tossing movements of
      the limbs and head, uncontrollable crying and laughing,
      and a choking sensation as if a ball were lodged in the
      throat. The affection presents the most varied
      symptoms, often simulating those of the gravest
      diseases, but generally curable by mental treatment
      alone. Hysteric

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hysteria
   n 1: state of violent mental agitation [syn: {craze},
      {delirium}, {frenzy}, {fury}, {hysteria}]
   2: excessive or uncontrollable fear
   3: neurotic disorder characterized by violent emotional
     outbreaks and disturbances of sensory and motor functions
     [syn: {hysteria}, {hysterical neurosis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top