ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrabandist

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrabandist-, *contrabandist*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา contrabandist มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *contrabandist*)
English-Thai: Nontri Dictionary
contrabandist(n) ผู้ค้าของเถื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those contrabandistas down there will say anything.Diese Contrabandistas (Schmuggler) dort unten werden alles mögliche sagen. Dog Tags (2008)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrabandist \Con"tra*band`ist\, n.
   One who traffics illegally; a smuggler.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrabandist
   n 1: someone who imports or exports without paying duties [syn:
      {smuggler}, {runner}, {contrabandist}, {moon curser},
      {moon-curser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top