ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสงวน

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสงวน-, *การสงวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสงวน[N] preservation, See also: conservation, protection, reservation, Syn. การรักษา, การถนอม, การป้องกัน, การบำรุงรักษา, Example: การสงวนพันธุ์สัตว์ป่าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง, การไม่ฆ่าสัตว์ตังแต่ยังไม่โตเต็มที่ เป็นต้น, Thai definition: การถนอมรักษาไว้, การหวงแหนไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reservationการสงวน, เขตสงวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood preservationการสงวนและรักษาเลือด [TU Subject Heading]
Evidence preservationการสงวนและรักษาวัตถุพยาน [TU Subject Heading]
Historic preservationการสงวนรักษาทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Organ preservationการสงวนและรักษาอวัยวะ [TU Subject Heading]
Preservationการสงวนและรักษา [TU Subject Heading]
Preservation of materialsการสงวนและรักษาวัสดุ [TU Subject Heading]
Rain forest conservationการสงวนรักษาป่าเขตร้อน [TU Subject Heading]
Tissue preservationการสงวนและรักษาเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]
Technology preservationการสงวนรักษาเทคโนโลยี
คือ การเก็บรักษาฮาร์ดแวร์และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเดิมไว้ เพื่อนำมาใช้กับเอกสารดิจิทัลที่บันทึกฮาร์ดแวร์ในรุ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสื่อดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่ง คือ การเก็บเฉพาะข้อกำหนดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แล้วจึงทำการเลียนแบบ (emulation) ในการจำลองเทคโนโลยีเก่าโดยอาศัยอุปกรณ์ของสมัยใหม่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
natural resources conservationการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การสงวนรักษาและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประโยชน์มากที่สุดโดยไม่ให้เกิดการสูญเปล่า  เช่น การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understand your reticence, Dr. Cooper, and I sympathize, but the hard facts are, occasionally, we have to shake a few hands and kiss a few butts to raise money for our research.ผมเข้าใจการสงวนท่าทีของคุณ และผมเห็นอกเห็นใจ แต่ความจริงก็คือ เราต้องจับมือ The Benefactor Factor (2011)
I like the take-charge attitude.ผมชอบการสงวนท่าทีนะ Red Sails in the Sunset (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conservation[N] การป้องกันความสูญเสีย, See also: การสงวนไว้, การรักษาไว้, Syn. preservation, protection
preservation[N] การสงวน, See also: การรักษาไว้, การดำรงรักษา, Syn. security, safety, conservation
reservation[N] การจอง, See also: การสงวน, Syn. booking, registration
reservedness[N] การสงวนไว้, See also: การสำรองไว้
reticence[N] ความเงียบ, See also: การสงวนท่าที, Syn. closeness, hesitation, shyness, silence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง,ความเข้ากับ,การดูแล,การผดุงไว้,การเก็บรักษา,การเฝ้า,การสงวนไว้, Syn. custody
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
reservation(เรสเซอร์เว'เชิน) n. การสงวน,การจอง,การรักษาไว้,การสำรอง,ที่สงวน
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
retention(รีเทน'เชิน) n. การสงวนไว้,การกักกัน,การกันไว้,สิ่งที่สงวนไว้,ความทรงจำ
reticence(เรท'ทิเซินซฺ) n. การพูดน้อย,การไม่พูด,การเงียบ,การสงวนท่าที, Syn. reticency
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth

English-Thai: Nontri Dictionary
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
preservation(n) การสงวน,การเก็บรักษา,การดอง,การดำรงไว้
reserve(n) การสงวนท่าที,เขตสงวน
retention(n) การกักไว้,การเก็บไว้,การผูกขาด,การสงวนไว้
reticence(n) เงื่อนงำ,ความขรึม,การสงวนท่าที,การเงียบ
saving(n) การประหยัด,การอดออม,การช่วยเหลือ,การเก็บรักษา,การสงวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
保存[ほぞん, hozon] (n) การสงวนรักษา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top