Search result for

อาณานิคม

(38 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาณานิคม-, *อาณานิคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณานิคม[N] colony, See also: dependency, Example: พระองค์ทรงพระเจริญวัยขึ้น ในระยะที่ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม, Thai definition: ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาณานิคมน. เมืองขึ้น, ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonyอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonyอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coloniesอาณานิคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The colony was lost.อาณานิคมถูกทำลายไป. Dead Space: Downfall (2008)
You've given me the incident counts for the colony, and I say that this colony has been in operation for two and a half years.คุณรายงานเหตุการในอาณานิคมมากมาย และขอบอกว่าในอาณานิคมแห่งนี้ ทำภารกิจมา สองปีครึ่งแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Something in the colony?อะไรสักอย่างในอาณานิคม Dead Space: Downfall (2008)
- I am returning to Trinidad... to liberate my brothers and sisters from the enslavement of the British colonialists.- ผมกำลังจะกลับไปตรินิแดด... เพื่อปลดเปลื้องพี่น้องของผมให้เป็นอิสระ จากการตกเป็นทาส ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษ The Bank Job (2008)
What we have stranded on Earth in this colony, is basically the workers that are unable to think for themselves.ที่มันติดอยู่บนโลกใบนี้ ในอาณานิคมนี้ เป็นพวกที่คอยทำงาน โดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวมันเอง District 9 (2009)
Stranded, and with no way to contact the Republic, the Jedi receive medical aid from the peaceful Lurmen colonists.ถูกทิ้งและไร้หนทางที่จะติดต่อกับสาธารณรัฐ เหล่าเจไดได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ จากชาวอาณานิคมเลอร์เมนผู้รักความสงบ Defenders of Peace (2009)
I am Tee Watt Kaa, leader of this colony.ข้าคือที วัตต์ คา ผู้นำแห่งอาณานิคมนี้ Defenders of Peace (2009)
I would like to inspect my new colony.ข้าอยากจะสำรวจอาณานิคมใหม่ของข้าหน่อย Defenders of Peace (2009)
The colonists will make excellent test subjects.ชาวอาณานิคมพวกนี้จะเป็น หนูทดลองชั้นเลิศเลยทีเดียว Defenders of Peace (2009)
Amongst the colonial powers of Europeให้กับกลุ่มล่าอาณานิคมของยุโรป The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Do you want to play Cylon and colonist?ถามว่าอยากเล่นเป็น ไซลอนกับชาวอาณานิคมไหมเหรอ The Vengeance Formulation (2009)
The last gasp of the Harvard establishment.จะเป็นเฮือกสุดท้าย... ...ของอาณานิคมฮาวาร์ด Watchmen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acadia(อะเค' เดีย) n. ชื่ออาณานิคม (เมื่อก่อนของฝรั่งเศส (in SE Canada)
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
angola(แองโก' ละ) n. ชื่อประเทศในอาฟริกาตะวันตก เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส
ariticles of confederatioรัฐธรรมนูญของ 13 อาณานิคมของอเมริกาในปี 1781
colonial(คะโล'เนียล) adj. เกี่ยวกับอาณานิคม n. ชาวอาณานิคม
colonise(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation,colonization n.
colonize(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation,colonization n.
colony(คอล'ละนี) n. อาณานิคม,กลุ่มคนในอาณานิคม
imperialism(อิมเพีย' เรียลลิสซึม) n. ลัทธิจักรวรรดินิยม, ลัทธิล่าอาณานิคม,การปกครองระบบจักรวรรดินิยม., See also: imperialist n. imperialistic adj. imperialistically adv.
macao(มะเคา') n. มาเก๊าเป็นอาณานิคมหนึ่งของโปรตุเกสในภาคใต้ของจีน., Syn. Macau

English-Thai: Nontri Dictionary
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม,เกี่ยวกับเมืองขึ้น
colonial(n) ชาวเมืองขึ้น,ผู้อยู่ในอาณานิคม
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
colonist(n) ชาวอาณานิคม
colonization(n) การตั้งอาณานิคม,การตั้งรกราก
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
植民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) อาณานิคม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top