ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dependency

D IH0 P EH1 N D AH0 N S IY0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dependency-, *dependency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dependency[N] การพึ่งพาอาศัย, See also: การไว้เนื้อเชื่อใจ
dependency[N] เมืองขึ้น, See also: ประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence

English-Thai: Nontri Dictionary
dependency(n) ประเทศราช,เมืองขึ้น,การอาศัย,การพึ่งพา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dependencyภาวะต้องพึ่งพิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dependency๑. ภาวะพึ่งพิง๒. เขตสังกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dependency period incomeเงินได้ระยะพึ่งพิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dependency, drug; addiction, drug; dependence, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dependency, emotionalภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dependencyทฤษฎีพึ่งพา [TU Subject Heading]
Dependency ภาวะพึ่งพิง หรืออัตราส่วนการพึ่งพิง (dependency ratio)
ภาวะที่บุคคลต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของ ผู้อื่น บุคคลเหล่านั้นเป็นประชากรที่ไม่ทำงานในเชิงเศรษฐกิจ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้ที่ได้รับการอุปการะจากผู้ทำงานหาเงิน ได้แก่ แม่บ้าน เด็กในอุปการะ คนชรา รวมทั้งบุคคลผู้รับการสงเคราะห์ หรือรับสวัสดิการสังคมจากรัฐเพื่อการดำรงชีพ อัตราส่วนของผู้อยู่ในอุปการะ (dependent or dependant) ต่อผู้ทำงานหาเงินหรือผู้หาเลี้ยง (earner) คืออัตราส่วนการพึ่งพิง [สิ่งแวดล้อม]
Dependency (Psychology)การพึ่งตนเอง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Dependency (Psychology)วัยที่ต้องพึ่งพิง,อาการช่วยตัวเองไม่ได้,การพึ่งพาคนอื่น,การติด,การช่วยตัวเองไม่ได้ [การแพทย์]
Dependency on foreign countriesการพึ่งพาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Dependency Producingติดยา [การแพทย์]
Dependency Ratioอัตราส่วนผู้เป็นภาระต่อผู้รับภาระ,อัตราส่วนผู้เป็นภาระ,อัตราภาวะที่ต้องรับเลี้ยงดู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mike's dependency grew...อาการอยากยาของไมค์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ Distant Past (2007)
We'd be free from our dependency on foreign oil in 17 years.ในอีก 17 ปีข้างหน้า เราจะไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศ The Simpsons Movie (2007)
Wow. Teacher with an alcohol dependency who studied at Oxford.ครูที่กำลังอยู่ในภาวะเลิกเหล้า ซึ่งเคยเรียนอ๊อกซฟอร์ด Crazy, Stupid, Love. (2011)
I gotta tell you, Annie, this is the greatest chemical dependency programฉันต้องขอชมนะ แอนนี่ นี่เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุด Celebrity Pharmacology 212 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมืองขึ้น[N] colony, See also: dependency, Syn. ประเทศราช, เมืองประเทศราช, Example: ประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร, Count unit: เมือง, Thai definition: เมืองที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น
ประเทศราช[N] colony, See also: dependency, vassal state, dominion, protectorate, Syn. อาณานิคม, เมืองขึ้น, Ant. ประเทศเอก, Example: มาเลเซียเคยเป็นประเทศราชของอังกฤษมาก่อน, Count unit: ประเทศ, ชาติ, Thai definition: เมืองที่มีเจ้าผู้ครองเมืองของตนเอง แต่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมดูแลและคุ้มครองของพระมหากษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเจ้าเมืองประเทศราชนั้นมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายเป็นประจำ และในเวลาเกิดศึกสงครามต้องเกณฑ์กำลังทหารเข้าร่วมกองทัพหลวงด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
เมืองขึ้น[n.] (meūangkheun) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; protectorat [m]
ประเทศราช[n.] (prathētsarāt) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate   FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]
ทฤษฎีพึ่งพา[n. exp.] (thritsadī pheungphā) EN: dependency theory   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPENDENCY D IH0 P EH1 N D AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dependency (n) dˈɪpˈɛndənsiː (d i1 p e1 n d @ n s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
属地[shǔ dì, ㄕㄨˇ ㄉㄧˋ, / ] dependency; possession; annexed territory, #28,955 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspruchsdenken {n} gegenüber dem Staatdependency culture [Add to Longdo]
Schutzgebiet {n}; Kolonie {f} | Schutzgebiete {pl}; Kolonien {pl}dependency | dependencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール依存症[アルコールいぞんしょう, aruko-ru izonshou] (n) alcohol dependency; alcoholism [Add to Longdo]
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship) [Add to Longdo]
寄食[きしょく, kishoku] (n,vs) parasitism; dependency [Add to Longdo]
従属[じゅうぞく, juuzoku] (n,vs,adj-no) subordination; dependency; (P) [Add to Longdo]
従属国[じゅうぞくこく, juuzokukoku] (n) dependency [Add to Longdo]
属国[ぞっこく, zokkoku] (n) vassal state or nation; dependency [Add to Longdo]
属領[ぞくりょう, zokuryou] (n) possession; dependency; territory; dominion [Add to Longdo]
長距離依存[ちょうきょりいぞん, choukyoriizon] (n) long-distance dependency (dependencies) [Add to Longdo]
被保護国[ひほごこく, hihogokoku] (n) protectorate (country); dependency; dependent state [Add to Longdo]
隷属国[れいぞくこく, reizokukoku] (n) subject nation; subordinate state; dependency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dependency \De*pend"en*cy\, n.; pl. {Dependencies}.
   1. State of being dependent; dependence; state of being
    subordinate; subordination; concatenation; connection;
    reliance; trust.
    [1913 Webster]
 
       Any long series of action, the parts of which have
       very much dependency each on the other. --Sir J.
                          Reynolds.
    [1913 Webster]
 
       So that they may acknowledge their dependency on the
       crown of England.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A thing hanging down; a dependence.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is attached to something else as its
    consequence, subordinate, satellite, and the like.
    [1913 Webster]
 
       This earth and its dependencies.   --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       Modes I call such complex ideas which . . . are
       considered as dependencies on or affections of
       substances.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A territory remote from the kingdom or state to which it
    belongs, but subject to its dominion; a colony; as, Great
    Britain has its dependencies in Asia, Africa, and America.
    [1913 Webster]
 
   Note: Dependence is more used in the abstract, and dependency
      in the concrete. The latter is usually restricted in
      meaning to 3 and 4.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dependency
   n 1: the state of relying on or being controlled by someone or
      something else [syn: {dependence}, {dependance},
      {dependency}]
   2: being abnormally tolerant to and dependent on something that
     is psychologically or physically habit-forming (especially
     alcohol or narcotic drugs) [syn: {addiction}, {dependence},
     {dependance}, {dependency}, {habituation}]
   3: a geographical area politically controlled by a distant
     country [syn: {colony}, {dependency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top