ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checkered

CH EH1 K ER0 D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checkered-, *checkered*, checker, checkere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
checkered[ADJ] ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer

English-Thai: Nontri Dictionary
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Checkered.ตรวจสอบแล้ว The Nurse and the Curse (2012)
People from Iowa seem to love a checkered past.ผู้คนจากไอโอว่าดูเหมือนจะชอบการเช็คประวัติ Addicted to Love (2012)
♪ By the scarf in back of your checkered coat ♪# โดยจับที่คอเสื้อลายตาราง # Goodbye (2012)
And checkered curtains and cats and dogs, and bait, every girl that I ever liked.ผ้าม่านลายตาราง กับแมว หมาด้วย เหยื่อด้วย ผู้หญิงทุกคนที่ผมเคยชอบ I Will Rise Up (2009)
¶¶ By the sharp lapel of your checkered coat ¶¶# โดยจับที่คอเสื้อโค้ท ลายตาราง # Pilot (2009)
I must say, of all the kids applying for a summer internship, you have quite a checkered history.ผมต้องพูดนะ ในบรรดาเด็กทุกคน ที่สมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน เธอมีประวัติที่หลากหลายทีเดียว Charlie Bartlett (2007)
Checkered flag, here I come! No!ธงตาหมากรุกที่นี่ฉันมา! Cars (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาหมากรุก[ADJ] chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปูม[n.] (pūm) EN: silk with checkered design ; dotted silk   FR: brocart [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKERED    CH EH1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checkered    (v) tʃˈɛkəd (ch e1 k @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] checkered pattern; chessboard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riffelblech {n}checkered sheet [Add to Longdo]
Streifenschwanzspecht {m} [ornith.]Checkered Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェッカーフラッグ[, chiekka-furaggu] (n) checkered flag [Add to Longdo]
黄八丈[きはちじょう, kihachijou] (n) yellow silk cloth with a dark striped or checkered pattern (from Hachijo island) [Add to Longdo]
市松模様[いちまつもよう, ichimatsumoyou] (n,adj-no) checks; check (checkered, chequered) pattern; checkerboard [Add to Longdo]
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Checker \Check"er\ (ch[e^]k"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Checkered} (ch[e^]k"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Checkering}.]
   [From OF. eschequier a chessboard, F. ['e]chiquier. See
   {Check}, n., and cf. 3d {Checker}.]
   1. To mark with small squares like a checkerboard, as by
    crossing stripes of different colors.
    [1913 Webster]
 
   2. To variegate or diversify with different qualities,
    colors, scenes, or events; esp., to subject to frequent
    alternations of prosperity and adversity.
    [1913 Webster]
 
       Our minds are, as it were, checkered with truth and
       falsehood.              --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Checkered \Check"ered\ (ch[e^]k"[~e]rd), a.
   1. Marked with alternate squares or checks of different color
    or material.
    [1913 Webster]
 
       Dancing in the checkered shade.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Diversified or variegated in a marked manner, as in
    appearance, character, circumstances, etc.; as, a
    character with a checkered past
    [1913 Webster]
 
       This checkered narrative.       --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 checkered
   adj 1: patterned with alternating squares of color [syn:
       {checked}, {checkered}, {chequered}]
   2: marked by changeable fortune; "a checkered business career"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top