Search result for

carbon

(146 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carbon-, *carbon*
English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carbon[N] คาร์บอน, See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ C
carbonate[N] เกลือของกรดคาร์บอน
carbonate[N] ที่เติมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
carbonise[VT] ทำให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonize
carbonise[VI] เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonize
carbonize[VT] ทำให้เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonise
carbonize[VI] เปลี่ยนเป็นคาร์บอน, Syn. carbonise
carbonated[ADJ] ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
carbon copy[N] สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน, Syn. CC (คำย่อของ carbon copy)
carbon paper[N] กระดาษคาร์บอนที่ใช้ในการคัดลอกเอกสาร, Syn. carbon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carbon(คาร์'บอน) n. ธาตุคาร์บอน
carbon 14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
carbon blackn. คาร์บอนดำสนิทที่ใช้เป็นสีย้อมใช้ในอุตสาหกรรมและเป็นตัวกรองสี
carbon dioxiden. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
carbon monoxiden. แก๊สพิษไร้สีและติดไฟ,CO
carbon papern. กระดาษก๊อปปี้,กระดาษคาร์บอน,กระดาษสำเนา
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
carbon-14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
carbonate(คาร์'บะเนท) n. เกลือหรือ
bicarbonaten. เกลือของคาร์บอนิคแอซิด

English-Thai: Nontri Dictionary
carbon(n) ถ่าน
carbonate(n) เกลือของกรดคาร์บอนิก
carbonate(vt) ทำให้เป็นกรดคาร์บอนิก
carbonic(adj) เกี่ยวกับกรดคาร์บอนิก
carboniferous(adj) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carbon brushแปรงถ่าน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbon canister; charcoal canisterกล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon canister; charcoal canisterกล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbon dating; radiocarbon datingการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbon ratioอัตราส่วนคาร์บอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbon-14คาร์บอน-๑๔ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
carbon-arc cuttingการตัดด้วยอาร์กคาร์บอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbonคาร์บอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonถ่าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonคาร์บอน [TU Subject Heading]
Carbonคาร์บอน,ธาตุถ่าน,ถ่าน,เขม่าดำ [การแพทย์]
carbonคาร์บอน, ธาตุในหมู่ VI มีน้ำหนักอะตอม 12.010 จุดหลอมเหลว 3,600°C มีหลายรูป เช่น รูปมีผลึก ได้แก่ แกรไฟต์และเพชร รูปไม่มีผลึกได้แก่ ถ่าน ถ่านหิน เป็นธาตุองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Carbon Atom, Asymmetricสารประกอบที่มีคาร์บอนชนิดอสมมาตร,คารบอนอะตอมมีลักษณะเป็นอะซิมเมตริค [การแพทย์]
Carbon Atoms, Centralคาร์บอนอะตอมที่เป็นจุดศูนย์กลาง [การแพทย์]
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
Carbon Blackคาร์บอนแบลค,สีดำจากถ่าน,คาร์บอนแบลค [การแพทย์]
Carbon chloroform extraction การสกัดด้วยคาร์บอนและคลอโรฟอร์ม
วิธีวัดมลพิษอินทรีย์ในน้ำ ประกอบด้วยการดูดติดสารอินทรีย์ไว้บนถ่านกัมมันต์ และสกัดออกด้วยคลอโรฟอร์ม [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Carbonic Anhydrase Inhibitors (CAIs)เป็นชั้นของยาที่ระงับกิจกรรมของคาร์บอ ในทางการใช้ทางคลินิกได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของโรคต้อหิน, ยาขับปัสสาวะ, ยากันชัก, ในการจัดการของเข่มาภูเขา, กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเป็นแผล, ความผิดปกติของระบบประสาท, หรือโรคกระดูกพรุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I--mm. I think mine's carbonated.หงะ ของผมแข็งหยั่งกะถ่าน Chuck in Real Life (2008)
Carbon fiber, .28 caliber, made in China.คาร์บอนไฟเบอร์ ขนาด.28 ผลิตในจีน The Dark Knight (2008)
I am holding a carbon copy of the affidavit of insanity that was issued in the case of the State of california v;ผมมีสำเนา คำสั่งให้จับกุมเธอข้อหาวิกลจริต ที่ออกโดย รัฐแคลิฟอร์เนีย์ Changeling (2008)
A mixture of chlorofluoro carbons, nitrogen and a bit of free on my boy.ส่วนผสมระหว่างคลอโรฟลูโรคาร์บอน ไนโตรเจน Pathology (2008)
A dense atmosphere, thick with water vapor, full of carbon dioxide.บรรยากาศหนาทึบไปด้วยไอน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)
What happened to the carbon that poisoned the atmosphere?เกิดอะไรขึ้นกับคาร์บอน ที่ทำให้บรรยากาศเป็นพิษ Home (2009)
They grew their shells by tapping into carbon from the atmosphere dissolved in the ocean.พวกมันสร้างเปลือกจากคาร์บอนในบรรยากาศ ที่ละลายอยู่ในมหาสมุทร Home (2009)
Thanks to them, the carbon drained from the atmosphere and other life forms could develop.ขอบคุณพวกมัน ที่ทำให้คาร์บอนหายไปจากบรรยากาศ ทำให้รูปแบบชีวิตอื่นๆ ได้มีพัฒนาการ Home (2009)
They store carbon, containing more than all the Earth's atmosphere.มันทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอน บรรจุไว้มากกว่าบรรยากาศ ทั้งหมดของโลกเสียอีก Home (2009)
It's all about carbon.สิ่งสำคัญคือ คาร์บอน Home (2009)
In a few decades, the carbon that made our atmosphere a furnace and that nature captured over millions of years, allowing life to develop, will have largely been pumped back out.ในอีกไม่กี่ทศวรรษ, คาร์บอนจะ ทำให้บรรยากาศของเราร้อนระอุ และนั่นจะทำให้สิ่งที่ธรรมชาติสะสม มากว่าล้านปีเพื่อให้ชีวิตพัฒนา ต้องย้อนกลับไปอย่างน่าใจหาย Home (2009)
Our activities release gigantic quantities of carbon dioxide.กิจกรรมของพวกเราได้ปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาล Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carbon1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
carbonCarbon dioxide is not a poison in itself.
carbonCarbon dioxide sometimes harms people.
carbonCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
carbonCoal consists mostly of carbon.
carbonHe's a carbon copy of his father.
carbonIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.
carbonMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
carbonThat would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
carbonThe amount of carbon dioxide has increased by 10 percent.
carbonThe differing volumes of carbon emissions are plotted in the graph below.
carbonTrees give off oxygen and absorb carbon dioxide.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาร์บอน[N] carbon, Example: พวกคาร์บอนและยางเหนียวที่ออกมาหลังการเผาไหม้มีพิษมีภัยต่อระบบหายใจของคนเรา, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 6 สัญลักษณ์ C เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีหลายอัญรูป เช่น เพชร แกรไฟต์ คาร์บอนเป็นธาตุองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดธาตุหนึ่งของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
คาร์บอนไดออกไซด์[N] carbon dioxide, Example: พืชสีเขียวที่อยู่ในน้ำช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจน, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี มีปรากฏในบรรยากาศ เกิดจากการเผาไหม้ โดยสมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ เป็นแก๊สหนักกว่าอากาศและไม่ช่วยการเผาไหม้ จึงใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอัดลม เป็นต้น, Notes: ภาษาอังกฤษ
คาร์บอนมอนอกไซด์[N] carbon monoxide, Example: กรุงเทพมหานครยามจราจรติดขัด ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศมีสูงถึง 300 ส่วนในล้านส่วน, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี เป็นแก๊สพิษร้ายแรง จุดไฟติดในอากาศให้เปลวสีน้ำเงินอ่อน เกิดจากการเผาไหม้โดยไม่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอน มีปรากฏจากแก๊สท่อไอเสียของเครื่องยนต์ ใช้ประโยชน์เป็นแก๊สเชื้อเพลิง เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
คาร์บอเนต[N] carbonate, Thai definition: เกลือปกติของกรดคาร์บอนิก เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหินปูน หินอ่อน กระดูก เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
อัดลม[N] carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด
ก๊อบปี้[N] carbon paper, See also: copy, a copying press, Syn. กระดาษก๊อบปี้, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่ใช้ทำสำเนา, Notes: (ทับศัพท์-อังกฤษ)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[N] carbon dioxide, Example: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Count unit: ก๊าซ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda   
อะตอมคาร์บอน[n. exp.] (atǿm khābǿn) FR: atome de carbone [m]
ไบคาร์บอเนต[n.] (baikhābønēt) EN: bicarbonate   FR: bicarbonate [m]
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (kāt khābøn daiøksai) EN: carbon dioxide   
คาร์โบไฮเดรต[n. exp.] (khābōhaidret) EN: carbonhydrate   FR: hydrate de carbone [m]
คาร์บอน[n.] (khābǿn) EN: carbon   FR: carbone [m]
คาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (khābǿn daiǿksāi) EN: carbon dioxide   FR: dioxyde de carbone [m]
คาร์บอเนต[n.] (khābønēt) EN: carbonate   FR: carbonate [m]
คาร์บอนไฟเบอร์[n. exp.] (khābøn faiboē) EN: carbon fibre   FR: fibre de carbone [f]
คาร์บอนมอนอกไซด์[n. exp.] (khābøn mønǿksāi) EN: carbon monoxide   FR: monoxyde de carbone [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARBON    K AA1 R B AH0 N
CARBONS    K AA1 R B AH0 N Z
CARBONE    K AA1 R B OW2 N
CARBONI    K AA0 R B OW1 N IY0
CARBONIZE    K AA1 R B AH0 N AY2 Z
CARBONATE    K AA1 R B AH0 N EY2 T
CARBONARO    K AA0 R B OW0 N AA1 R OW0
CARBONELL    K AA1 R B OW0 N AH0 L
CARBONARA    K AA0 R B OW0 N AA1 R AH0
CARBONDALE    K AA1 R B AH0 N D EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carbon    (n) (k aa1 b @ n)
carbons    (n) (k aa1 b @ n z)
carbonic    (j) (k aa1 b o1 n i k)
carbonize    (v) (k aa1 b @ n ai z)
carbonated    (j) (k aa1 b @ n ei t i d)
carbonized    (v) (k aa1 b @ n ai z d)
carbonizes    (v) (k aa1 b @ n ai z i z)
carbonizing    (v) (k aa1 b @ n ai z i ng)
carbon-paper    (n) - (k aa1 b @ n - p ei p @ r)
carboniferous    (j) (k aa2 b @ n i1 f @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Carbonsäure {f} [chem.]carboxylic acid [Add to Longdo]
C-14 Datierung {f}carbon 14 dating; radiocarbon dating [Add to Longdo]
Durchschlag {m}; Durchschrift {f}carbon copy [Add to Longdo]
Durchschrift {f}; Durchschlag {m} | Durchschläge {pl}; Durchschriften {pl}carbon copy | carbon copies; carbons [Add to Longdo]
Kohlebürste {f}carbon brush [Add to Longdo]
Kohleelektrode {f}carbon electrode [Add to Longdo]
Kohlefarbband {n}carbon ribbon [Add to Longdo]
Kohlefaser {f}; Karbonfaser {f}carbon fibre; carbon fiber [Add to Longdo]
Kohlendioxid {n}; Kohlendioxyd {n} [chem.]carbon dioxide [Add to Longdo]
Kohlenmonoxid {n} [chem.]carbon monoxide [Add to Longdo]
Kohlenstoffstahl {m}; C-Stahl {m}carbon steel [Add to Longdo]
Kohlepapier {n}; Durchschlagpapier {n}carbon paper [Add to Longdo]
Kohlestift {m}carbon rod [Add to Longdo]
Koksrückstand {m} | Koksrückstand nach Conradsoncarbon residue | Conradson carbon residue [Add to Longdo]
Schwefelkohlenstoff {m} [chem.]carbon disulphide; carbon disulfide [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
カーボナタイト[, ka-bonataito] (n) carbonatite [Add to Longdo]
カーボロイ[, ka-boroi] (n) carboloy (alloy containing carbon, cobalt, and tungsten) [Add to Longdo]
カーボン[, ka-bon] (n) carbon; (P) [Add to Longdo]
カーボングラファイト[, ka-bongurafaito] (n) carbon graphite [Add to Longdo]
カーボンコピー[, ka-bonkopi-] (n) carbon copy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一氧化碳[yī yǎng huà tàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon monoxide CO [Add to Longdo]
二氧化碳[èr yǎng huà tàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon dioxide [Add to Longdo]
二氧化碳隔离[èr yǎng huà tàn gé lí, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] carbon sequestration; carbon dioxide sequestration [Add to Longdo]
二硫化碳[èr liú huà tàn, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon disulfide [Add to Longdo]
含碳[hán tàn, ㄏㄢˊ ㄊㄢˋ, ] carbonic [Add to Longdo]
吸碳存[xī tàn cún, ㄒㄧ ㄊㄢˋ ㄘㄨㄣˊ, ] carbon sink [Add to Longdo]
四氯化碳[sì lǜ huà tàn, ㄙˋ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon tatrachloride [Add to Longdo]
[tàn, ㄊㄢˋ, ] carbon; charcoal [Add to Longdo]
石炭系[shí tàn xì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄒㄧˋ, ] carboniferous system; coal measure (geol.) [Add to Longdo]
石炭纪[Shí tàn jì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Carboniferous (geological period 354-292m years ago) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carbon \Car"bon\ (k[aum]r"b[o^]n), n. [F. carbone, fr. L. carbo
   coal; cf. Skr. [,c]r[=a] to cook.] (Chem.)
   1. An elementary substance, not metallic in its nature, which
    is present in all organic compounds. Atomic weight 11.97.
    Symbol C. it is combustible, and forms the base of
    lampblack and charcoal, and enters largely into mineral
    coals. In its pure crystallized state it constitutes the
    diamond, the hardest of known substances, occuring in
    monometric crystals like the octahedron, etc. Another
    modification is graphite, or blacklead, and in this it is
    soft, and occurs in hexagonal prisms or tables. When
    united with oxygen it forms carbon dioxide, commonly
    called carbonic acid, or carbonic oxide, according to the
    proportions of the oxygen; when united with hydrogen, it
    forms various compounds called hydrocarbons. Compare
    {Diamond}, and {Graphite}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Elec.) A carbon rod or pencil used in an arc lamp; also,
    a plate or piece of carbon used as one of the elements of
    a voltaic battery.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. a sheet of carbon paper.
    [PJC]
 
   4. a carbon copy.
    [PJC]
 
   {Carbon compounds}, {Compounds of carbon} (Chem.), those
    compounds consisting largely of carbon, commonly produced
    by animals and plants, and hence called organic compounds,
    though their synthesis may be effected in many cases in
    the laboratory.
    [1913 Webster]
 
       The formation of the compounds of carbon is not
       dependent upon the life process.   --I. Remsen
 
   {carbon copy}, originally, a copy of a document made by use
    of a {carbon paper}, but now used generally to refer to
    any copy of a document made by a mechanical process, such
    as xerographic copying.
 
   {Carbon dioxide}, {Carbon monoxide}. (Chem.) See under
    {Carbonic}.
 
   {Carbon light} (Elec.), an extremely brilliant electric light
    produced by passing a galvanic current through two carbon
    points kept constantly with their apexes neary in contact.
    
 
   {Carbon point} (Elec.), a small cylinder or bit of gas carbon
    moved forward by clockwork so that, as it is burned away
    by the electric current, it shall constantly maintain its
    proper relation to the opposing point.
 
   {Carbon paper}, a thin type of paper coated with a
    dark-colored waxy substance which can be transferred to
    another sheet of paper underneath it by pressing on the
    carbon paper. It is used by placing a sheet between two
    sheets of ordinary writing paper, and then writing or
    typing on the top sheet, by which process a copy of the
    writing or typing is transferred to the second sheet
    below, making a copy without the need for writing or
    typing a second time. Multiple sheets may be used, with a
    carbon paper placed above each plain paper to which an
    impression is to be transferred. In 1997 such paper was
    still used, particularly to make multiple copies of
    filled-in purchase invoice forms, but in most applications
    this technique has been superseded by the more faithful
    xerographic reproduction and computerized printing
    processes.
 
   {Carbon tissue}, paper coated with gelatine and pigment, used
    in the autotype process of photography. --Abney.
 
   {Gas carbon}, a compact variety of carbon obtained as an
    incrustation on the interior of gas retorts, and used for
    the manufacture of the carbon rods of pencils for the
    voltaic, arc, and for the plates of voltaic batteries,
    etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carbon
   n 1: an abundant nonmetallic tetravalent element occurring in
      three allotropic forms: amorphous carbon and graphite and
      diamond; occurs in all organic compounds [syn: {carbon},
      {C}, {atomic number 6}]
   2: a thin paper coated on one side with a dark waxy substance
     (often containing carbon); used to transfer characters from
     the original to an under sheet of paper [syn: {carbon paper},
     {carbon}]
   3: a copy made with carbon paper [syn: {carbon}, {carbon copy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top