ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ジュース

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ジュース-, *ジュース*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ジュース[じゅうす, juusu, juusu , juusu] (n ) น้ำผลไม้

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュース[, ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me see .... Do you have tomato juice?" says Hiroshi.「えーっと・・・トマトジュースはありますか」と博が言います。
The waitress set a glass of juice in front of me.ウェートレスはジュースを私の前に置いた。
Yes, orange juice, please.ええ、オレンジジュースをお願いします。
I want an orange juice or something.オレンジジュースか何か欲しいな。
Orange juice, and two eggs over easy.オレンジジュースと卵2個をオーバー・イージーでお願いする。
Orange juice or champagne?オレンジジュースにするか、シャンペンにするか。
Two glasses of orange juice, please.オレンジジュースを2杯ください。
I'd like orange juice.オレンジジュースをください。
A glass of orange juice refreshed me.オレンジジュースを飲んだら気分がさわやかになった。
What about you? Will you have orange juice, too?お客様もオレンジジュースになさいますか。
This juice tastes sour.このジュースは酸っぱい。
This juice tastes sour.このジュースは少しすっぱい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Drinking fresh mango juice[JA] 生マンゴージュース 飲みたい The End (1988)
- Why not orange juice?[JA] オレンジジュースならありますけど ...いらないです The Gentle Twelve (1991)
# Drinking fresh mango juice[JA] 生マンゴージュース 飲みたい Future Echoes (1988)
Oh, no! The tomato juice![JA] トマトジュースが! The 4th Man (1983)
# Drinking fresh mango juice[JA] 生マンゴージュース 飲みたい Balance of Power (1988)
Tomato juice?[JA] トマトジュース The 4th Man (1983)
No syrup.[JA] ガムシロ抜きって書いおいて下さい バナナジュース The Gentle Twelve (1991)
- Banana juice.[JA] バナナジュース 駄目だったら? The Gentle Twelve (1991)
- Orange juice.[JA] - オレンジ・ジュース Brainstorm (1983)
- I'll get you a soft drink.[JA] ジュースにする? The 4th Man (1983)
- Juice.[JA] - ジュース Brainstorm (1983)
Regular tomato juice, filled up about three quarters.[JA] 普通のトマトジュースを グラスに4分の3入れて When Harry Met Sally... (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top