Search result for

คาร์โบไฮเดรต

(27 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาร์โบไฮเดรต-, *คาร์โบไฮเดรต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาร์โบไฮเดรต[N] carbohydrate, Example: คาร์โบไฮเดรตมีอยู่ในข้าว น้ำตาล แป้ง เผือก มันเป็นอาหารเชื้อเพลิงช่วยทำให้เกิดพลังงาน, Thai definition: ชื่อกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ น้ำตาล และโพลีแซ็กคาไรด์ เป็นสารอาหารที่สำคัญมากประเภทหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาร์โบไฮเดรต(-เดฺรด) น. ชื่อกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ส่วนใหญ่มีสูตรเคมี Cx(H2O)y แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือ นํ้าตาลและพอลิแซ็กคาไรด์ เป็นสารอาหารที่สำคัญมากประเภทหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbohydrateคาร์โบไฮเดรต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
คาร์โบไฮเดรตชื่อกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
คำที่มักเขียนผิด คือ คาร์โบไฮเดรท [คำที่มักเขียนผิด]
Carbohydratesคาร์โบไฮเดรต [TU Subject Heading]
glycogenไกลโคเจน, คาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากการรวมตัวของน้ำตาลกลูโคสหลายโมเลกุลที่ร่างกายของสัตว์สะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ จะถูกนำออกมาใช้เมื่อร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
carbohydrateคาร์โบไฮเดรต, สารอาหารประเภทให้พลังงาน ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O)  มีสูตรทั่วไปคือ (CH2O)n พบทั่วไปในพืชและสัตว์ เช่น แป้ง น้ำตาล เซลลูโลส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need a carbohydrate that makes upคุณต้องการคาร์โบไฮเดรต Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Pull back on the carbs and try again in two weeks?ลดคาร์โบไฮเดรต แล้วพยายามอีกในสองอาทิตย์ Being Alive (2009)
You collapsed from a lack of sleep and a deficiency of carbohydrates.คุณหมดสติเพราะว่านอนน้อยไป.. ..และขาดคาร์โบไฮเดรต Episode #1.3 (2009)
Carb loading?โด๊ปคาร์โบไฮเดรตเหรอ ? Special Education (2010)
Mm, I'm carbo - loading, Will.อืม ฉันต้องการคาร์โบไฮเดรต วิล Asian F (2011)
It's too late to eat a burrito. Too many complex carbs.ดึกเกินจะกินเบอร์ริโต้แล้ว คาร์โบไฮเดรตเยอะเกิน Battleship (2012)
You ever hear of the low-carb, high-fat diet?นายเคยได้ยินเกี่ยวกับการคุมอาหาร แบบคาร์โบไฮเดรตต่ำ ไขมันสูงมั้ย Plumed Serpent (2012)
Do you know how many carbs are in one of them buns?รู้มั้ยว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตสูงขนาดไหน Thanksgiving IV (2012)
That's all carbs.นั่นคือการทานคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด Grudge Match (2013)
We gotta carbo load after that run.เราต้องทานคาร์โบไฮเดรต หลังจากการวิ่ง To Bear Witness (2013)
Lasagna. Mom's recipe. No carbohydrate comments.ลาซานญ่าสูตรของแม่ ไม่มีคาร์โบไฮเดรต Just Like Heaven (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาร์โบไฮเดรต[n. exp.] (khābōhaidret) EN: carbonhydrate   FR: hydrate de carbone [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carbohydrate[N] คาร์โบไฮเดรต
pectin[N] คาร์โบไฮเดรตที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงพบในพืชและผลไม้สุก, See also: สารเพคติน, Syn. gelatin, isinglass
xylan[N] คาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
carbohydrate(คาร์โบไฮ'เดรท) n. คาร์โบไฮเดรต
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
carbohydrate(n) สารคาร์โบไฮเดรต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top