Search result for

carbon dioxide

(48 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carbon dioxide-, *carbon dioxide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carbon dioxide[N] ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, See also: ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก, Syn. carbonic acid gas

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carbon dioxiden. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon dioxideคาร์บอน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Carbon Dioxideคาร์บอนไดออกไซด์,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,คาร์บอนไดออกไซด์ [การแพทย์]
carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์, สารประกอบของคาร์บอนกับออกซิเจน  สูตรเคมี คือ CO2  เป็นแก๊สไม่มีสี ละลายน้ำได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำอัดลม ทำน้ำแข็งแห้ง ใช้ดับไฟ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Carbon dioxide laserคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbon dioxide lasersเลเซอร์ คาร์บอน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]
Carbon dioxide mitigationการลดคาร์บอน ไดออกไซด์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A dense atmosphere, thick with water vapor, full of carbon dioxide.บรรยากาศหนาทึบไปด้วยไอน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)
Our activities release gigantic quantities of carbon dioxide.กิจกรรมของพวกเราได้ปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาล Home (2009)
The concentration of carbon dioxide hasn't been so high for several hundred thousand years.ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อน ในรอบหลายแสนปี Home (2009)
As the trees burn, they release carbon dioxide.ขณะที่ต้นไม้ถูกเผา, พวกมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Home (2009)
Methane, a greenhouse gas 20 times more powerful than carbon dioxide.มีเทน, ก๊าซเรือนกระจก มีความรุนแรง กว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 20 เท่า Home (2009)
.13% molecular oxygen, 95% carbon dioxide, with a hint of Argon.โมเลกุลออกซิเจน 0.13% คาร์บอนไดออกไซด์ 95% และมีอาร์กอนอีกเล็กน้อย Water (2009)
Freezing carbon dioxide.แซ่แข็งคาร์บอนไดออกไซด์ Episode #3.5 (2009)
I can hear you metabolizing oxygen and expelling carbon dioxide.ผมได้ยินเสียงคุณเผาผลาญออกซิเจน ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา The Pants Alternative (2010)
What are the symptoms of carbon dioxide poisoning?อาการอะไรที่บ่งบอกภาวะพิษคาร์บอนไดออกไซด์ Discovery (2012)
Carbon dioxide. Oh, man.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ตายเถอะ The Bod in the Pod (2012)
Carbon dioxide, nitrogen, oxygen, nitrous oxide... a few stray molecules of C4, H3, F7, O1.คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด์... โมเลกุลเดี่ยว ๆ ของ ซีโฟว์ เฮชทรี เอฟเซเว่น โอวัน The Corpse on the Canopy (2013)
The molten rock ignited coal deposits and polluted the air with carbon dioxide and other greenhouse gases.หินหลอมเหลว จุดประกายเงินฝากถ่านหิน และการปนเปื้อนในอากาศ กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
carbon dioxide1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
carbon dioxideCarbon dioxide is not a poison in itself.
carbon dioxideCarbon dioxide sometimes harms people.
carbon dioxideIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.
carbon dioxideMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
carbon dioxideThat would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
carbon dioxideThe amount of carbon dioxide has increased by 10 percent.
carbon dioxideTrees give off oxygen and absorb carbon dioxide.
carbon dioxideTropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาร์บอนไดออกไซด์[N] carbon dioxide, Example: พืชสีเขียวที่อยู่ในน้ำช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจน, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี มีปรากฏในบรรยากาศ เกิดจากการเผาไหม้ โดยสมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ เป็นแก๊สหนักกว่าอากาศและไม่ช่วยการเผาไหม้ จึงใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอัดลม เป็นต้น, Notes: ภาษาอังกฤษ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[N] carbon dioxide, Example: ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Count unit: ก๊าซ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (kāt khābøn daiøksai) EN: carbon dioxide   
คาร์บอนไดออกไซด์[n. exp.] (khābǿn daiǿksāi) EN: carbon dioxide   FR: dioxyde de carbone [m]
น้ำแข็งแห้ง[n. exp.] (nāmkhaeng haēng) EN: dry ice ; solid carbon dioxide   

Japanese-English: EDICT Dictionary
炭酸ガス[たんさんガス, tansan gasu] (n) carbon dioxide (gas) [Add to Longdo]
炭酸同化作用[たんさんどうかさよう, tansandoukasayou] (n) carbon dioxide assimilation [Add to Longdo]
貯留;瀦溜[ちょりゅう, choryuu] (n,vs) accumulation; retention; collection; sequestration (as in carbon dioxide sequestration); storage (usually a liquid, e.g. rainwater, or behind a dam.) [Add to Longdo]
二酸化炭素[にさんかたんそ, nisankatanso] (n) carbon dioxide [Add to Longdo]
二酸化炭素の吸収源;二酸化炭素吸収源[にさんかたんそのきゅうしゅうげん(二酸化炭素の吸収源);にさんかたんそきゅうしゅうげん(二酸化炭素吸収源), nisankatansonokyuushuugen ( nisankatanso no kyuushuu gen ); nisankatansokyuushuugen] (n) carbon sink; carbon dioxide sink; CO2 sink [Add to Longdo]
二酸化炭素削減義務[にさんかたんそさくげんぎむ, nisankatansosakugengimu] (n) carbon dioxide reducing obligation [Add to Longdo]
二酸化炭素排出権[にさんかたんそはいしゅつけん, nisankatansohaishutsuken] (n) right to emit carbon dioxide [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氧化碳[èr yǎng huà tàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon dioxide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dioxide \Di*ox"ide\ (?; 104), n. [Pref. di- + oxide.] (Chem.)
   (a) An oxide containing two atoms of oxygen in each molecule;
     binoxide.
   (b) An oxide containing but one atom or equivalent of oxygen
     to two of a metal; a suboxide. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   {Carbon dioxide}. See {Carbonic acid}, under {Carbonic}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carbon \Car"bon\ (k[aum]r"b[o^]n), n. [F. carbone, fr. L. carbo
   coal; cf. Skr. [,c]r[=a] to cook.] (Chem.)
   1. An elementary substance, not metallic in its nature, which
    is present in all organic compounds. Atomic weight 11.97.
    Symbol C. it is combustible, and forms the base of
    lampblack and charcoal, and enters largely into mineral
    coals. In its pure crystallized state it constitutes the
    diamond, the hardest of known substances, occuring in
    monometric crystals like the octahedron, etc. Another
    modification is graphite, or blacklead, and in this it is
    soft, and occurs in hexagonal prisms or tables. When
    united with oxygen it forms carbon dioxide, commonly
    called carbonic acid, or carbonic oxide, according to the
    proportions of the oxygen; when united with hydrogen, it
    forms various compounds called hydrocarbons. Compare
    {Diamond}, and {Graphite}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Elec.) A carbon rod or pencil used in an arc lamp; also,
    a plate or piece of carbon used as one of the elements of
    a voltaic battery.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. a sheet of carbon paper.
    [PJC]
 
   4. a carbon copy.
    [PJC]
 
   {Carbon compounds}, {Compounds of carbon} (Chem.), those
    compounds consisting largely of carbon, commonly produced
    by animals and plants, and hence called organic compounds,
    though their synthesis may be effected in many cases in
    the laboratory.
    [1913 Webster]
 
       The formation of the compounds of carbon is not
       dependent upon the life process.   --I. Remsen
 
   {carbon copy}, originally, a copy of a document made by use
    of a {carbon paper}, but now used generally to refer to
    any copy of a document made by a mechanical process, such
    as xerographic copying.
 
   {Carbon dioxide}, {Carbon monoxide}. (Chem.) See under
    {Carbonic}.
 
   {Carbon light} (Elec.), an extremely brilliant electric light
    produced by passing a galvanic current through two carbon
    points kept constantly with their apexes neary in contact.
    
 
   {Carbon point} (Elec.), a small cylinder or bit of gas carbon
    moved forward by clockwork so that, as it is burned away
    by the electric current, it shall constantly maintain its
    proper relation to the opposing point.
 
   {Carbon paper}, a thin type of paper coated with a
    dark-colored waxy substance which can be transferred to
    another sheet of paper underneath it by pressing on the
    carbon paper. It is used by placing a sheet between two
    sheets of ordinary writing paper, and then writing or
    typing on the top sheet, by which process a copy of the
    writing or typing is transferred to the second sheet
    below, making a copy without the need for writing or
    typing a second time. Multiple sheets may be used, with a
    carbon paper placed above each plain paper to which an
    impression is to be transferred. In 1997 such paper was
    still used, particularly to make multiple copies of
    filled-in purchase invoice forms, but in most applications
    this technique has been superseded by the more faithful
    xerographic reproduction and computerized printing
    processes.
 
   {Carbon tissue}, paper coated with gelatine and pigment, used
    in the autotype process of photography. --Abney.
 
   {Gas carbon}, a compact variety of carbon obtained as an
    incrustation on the interior of gas retorts, and used for
    the manufacture of the carbon rods of pencils for the
    voltaic, arc, and for the plates of voltaic batteries,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Carbonic \Car*bon"ic\, a. [Cf. F. carbonique. See {Carbon}.]
   (Chem.)
   Of, pertaining to, or obtained from, carbon; as, carbonic
   oxide.
   [1913 Webster]
 
   {Carbonic acid} (Chem.), an acid {HO.CO.OH}, not existing
    separately, which, combined with positive or basic atoms
    or radicals, forms carbonates. In common language the term
    is very generally applied to a compound of carbon and
    oxygen, {CO2}, more correctly called {carbon dioxide}. It
    is a colorless, heavy, irrespirable gas, extinguishing
    flame, and when breathed destroys life. It can be reduced
    to a liquid and solid form by intense pressure. It is
    produced in the fermentation of liquors, and by the
    combustion and decomposition of organic substances, or
    other substances containing carbon. It is formed in the
    explosion of fire damp in mines, and is hence called
    {after damp}; it is also know as {choke damp}, and
    {mephitic air}. Water will absorb its own volume of it,
    and more than this under pressure, and in this state
    becomes the common soda water of the shops, and the
    carbonated water of natural springs. Combined with lime it
    constitutes limestone, or common marble and chalk. Plants
    imbibe it for their nutrition and growth, the carbon being
    retained and the oxygen given out.
 
   {Carbonic oxide} (Chem.), a colorless gas, {CO}, of a light
    odor, called more correctly {carbon monoxide}. It is
    almost the only definitely known compound in which carbon
    seems to be divalent. It is a product of the incomplete
    combustion of carbon, and is an abundant constituent of
    water gas. It is fatal to animal life, extinguishes
    combustion, and burns with a pale blue flame, forming
    carbon dioxide.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 carbon dioxide
   n 1: a heavy odorless colorless gas formed during respiration
      and by the decomposition of organic substances; absorbed
      from the air by plants in photosynthesis [syn: {carbon
      dioxide}, {CO2}, {carbonic acid gas}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top