Search result for

campu

(55 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campu-, *campu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campus[N] พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, Syn. school grounds, college grounds

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campus(แคมพฺ'พัส) n. บริเวณมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย -pl. campuses
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
campus(n) วิทยาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Campus Area Network เครือข่ายวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์]
Campus Area Network(CAN)เครือข่ายแคมปัส, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไปที่ใช้ในสถานศึกษา โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือไมโครเวฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Campus planningการวางแผนพัฒนาบริเวณในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That first afternoon he introduced himself on campus, he asked to borrow my notes.ครั้งแรกตอนบ่ายนั้น ที่เขาเข้ามาแนะนำตัวเองตอนอยู่ในมหาวิทยาลัย เขามาขอยืมสมุดจดของฉัน The Joy Luck Club (1993)
It's a nice campus...ที่นี่น่าอยู่ เป็นที่ที่ดี... April Story (1998)
You've probably seen him... lurking around campus doing my research.พวกคุณคงเห็นเขา ผลุบๆโผล่ๆในมหาวิทยาลัยบ้าง เพราะทำงานวิจัยให้ผม Legally Blonde (2001)
I've never been to this part of campus before. Where are we?หนูไม่เคยมาแถวนี้ของวิทยาลัยเลย เราอยู่ไหนคะ Mona Lisa Smile (2003)
That way you could graduate without actually ever stepping foot on campus.จะได้จบโดยไม่ต้องมาเหยียบวิทยาลัย Mona Lisa Smile (2003)
We'll let campus security deal with it.We'll let campus security deal with it. The Butterfly Effect (2004)
What you need to do is find the loudest queen on campus and smoke his pole.นายต้องการจะทำอะไรเหรอ มีอะไรกับสาวสวยในมหาลัย แล้วจัดการน้องหนูของหล่อน Eating Out (2004)
I'm prepared to evacuate this campus.Thank you.ฉันกำลังเตรียมที่จะ/Nอพยพนักเรียนในพื้นที่วิทยาลัยนี้อยู่ ขอบคุณ Compulsion (2005)
Then the case goes unsolved, the campus is reopened, but the fires start up again.แล้วคดีนี้ก็ไม่สามารถคลี่คลายได้/Nเมื่อวิทยาลัยเปิดอีกครั้ง แล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีก Compulsion (2005)
We don't want a stampede on our hands because the exits out of the campus block so quickly.เราไม่อยากให้เกิดการแตกตื่น เพราะทางออกจากวิทยาลัย/Nถูกปิดอย่างรวดเร็ว Compulsion (2005)
How long will it tak to finish evacuating the campus?มันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไร/Nในการอพยพทุกคนออกจากพื้นที่วิทยาลัย Compulsion (2005)
I'm just, um, I'm campus patrol.ฉันแค่ เอิ่ม ฉันเป็นคนลาดตระเวนในมหาวิทยาลัย Compulsion (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campuA school bus ferries students between the station and the campus.
campuCould you show me the campus?
campuHe found a good room with board near his college campus.
campuHe lives off campus.
campuI met her on campus yesterday.
campuIn the center of the university campus stands the statue of the founder.
campuI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
campuIt fifteen minutes' walk from here to the campus.
campuIt will not be long before the cherry blossoms on our campus come out.
campuMy school is getting ready for the campus music festival.
campuOur campus festival is to be held next week.
campuShe showed me around the campus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาเขต[N] campus, Example: ที่ประชุมมีนโยบายที่จะพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมกัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คณะหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่น โดยมีอธิการบดีคนเดียวกันและคณะกรรมการกำหนดนโยบายชุดเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮิปโปแคมปัส = ฮิปโปแคมพัส[n.] (hippōkhaēmpas = hippōkhaēmphas) EN: hippocampus   FR: hippocampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPUS    K AE1 M P AH0 S
CAMPUSES    K AE1 M P AH0 S AH0 Z
CAMPUZANO    K AA0 M P UW0 Z AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
campus    (n) (k a1 m p @ s)
campuses    (n) (k a1 m p @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校园[xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] campus, #3,672 [Add to Longdo]
校园网络[xiào yuán wǎng luò, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] campus network [Add to Longdo]
校园骨干[xiào yuán gǔ gàn, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] campus backbone [Add to Longdo]
校地[xiào dì, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄧˋ, ] campus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンキャンパス[, o-punkyanpasu] (n) open campus [Add to Longdo]
キャンパス[, kyanpasu] (n) campus; (P) [Add to Longdo]
キャンパスウエア[, kyanpasuuea] (n) campus wear [Add to Longdo]
キャンパスシューズ[, kyanpasushu-zu] (n) campus shoes [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[, kyanpasubakkubo-n] (n) {comp} campus backbone [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
海馬[かいば;うみうま, kaiba ; umiuma] (n) (1) (See 竜の落子) sea horse; (2) (かいば only) hippocampus; (3) (かいば only) (See かいぞう) walrus [Add to Longdo]
海馬状隆起[かいばじょうりゅうき, kaibajouryuuki] (n) hippocampus [Add to Longdo]
学園[がくえん, gakuen] (n,adj-no) academy; campus; (P) [Add to Longdo]
学園祭[がくえんさい, gakuensai] (n) school festival; campus festival [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top