ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

キャンパス

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -キャンパス-, *キャンパス*
Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンパス[, kyanpasu] (n) campus; (P) [Add to Longdo]
キャンパスウエア[, kyanpasuuea] (n) campus wear [Add to Longdo]
キャンパスシューズ[, kyanpasushu-zu] (n) campus shoes [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[, kyanpasubakkubo-n] (n) {comp} campus backbone [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Could you show me the campus?キャンパスを案内してもらえますか。
It will not be long before the cherry blossoms on our campus come out.やがてキャンパスの桜の花が咲くでしょう。
She showed me around the campus.彼女は私を連れてキャンパスを案内してくれた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ask him a question campus security would know.[JA] キャンパス内の警備について 彼に何か質問を Knight Rider (2008)
Or the poet who paints pictures with words, and makes emperors with his tubes, is Kung Fu.[JA] 言葉を絵にする 詩人だって そうだ 見えない物を 心のキャンパスに描いていく The Forbidden Kingdom (2008)
Where did you meet?[JA] どこで会いました? キャンパス The Transformation (2009)
Even if one of them gets a job in campus interviews... shave off my moustache[JA] キャンパス面接で あの 2 人の 片方でも就職できたら ヒゲを剃る! 3 Idiots (2009)
They've got that royal family and all kinds of problems, but here at Sunnydale, nobody leaves campus while school's in session.[JA] 王家と色んな問題がもあるね でもここではキャンパスを出れない。 学校は終わるまで。 The Harvest (1997)
McGee, who happens to be a reporter for the campus paper captured this on his cell phone.[JA] キャンパス新聞の リポーターだったのですが これを携帯電話で撮影しました。 The Incredible Hulk (2008)
Soon, 26 companies will be here with job offers[JA] 2 カ月後 26 の企業が キャンパス面接に来る 3 Idiots (2009)
Well, I'll see you around campus.[JA] じゃあ、今度はキャンパス Encounter (2006)
She also says that Trent's presence on campus came as a shock to her and that it is merely a coincidence they transferred to the same school.[JA] キャンパスでトレントを見かけて ショックでした。 同じ学校になったのは、 偶然の一致です。 Youth in Revolt (2009)
On the surface, we'll be friendly acquaintances on campus.[JA] 表面上は仲良しのキャンパスメイト、 Encounter (2006)
Dr. Bell conducted the trials himself at Ohio State University, Wooster campus.[JA] ベル博士はオハイオ州立大学 ウースター・キャンパスで実験を行いました Ability (2009)
She says English is forbidden on campus.[JA] キャンパス内では英語禁止みたいだ。 Youth in Revolt (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top