ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学園

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学園-, *学園*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学園[がくえんさい, gakuensai] Thai: งานฉลองประจำปีของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมักจัดในช่วงวันวัฒนธรรมปลายเดือนพฤศจิกายน English: school festival

Japanese-English: EDICT Dictionary
学園[がくえん, gakuen] (n,adj-no) academy; campus; (P) [Add to Longdo]
学園[がくえんさい, gakuensai] (n) school festival; campus festival [Add to Longdo]
学園[がくえんちょう, gakuenchou] (n) headmaster; principal; dean; provost; rector [Add to Longdo]
学園都市[がくえんとし, gakuentoshi] (n) university town; college town [Add to Longdo]
学園紛争[がくえんふんそう, gakuenfunsou] (n) campus dispute; campus strife [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bob will play the leading role for the first time in the next school festival.ボブは今度の学園祭で初めて主役を演じる。
Our campus festival is to be held next week.学園祭は来週行われることになっている。
They helped one another to make the school festival a success.学園祭を成功させるために彼らは互いに助け合った。
My school is getting ready for the campus music festival.学校では学園音楽祭の準備をしています。
I made friends with them at the school festival.私は学園祭で彼らと親しくなった。
The students are very busy in preparation for the school festival.生徒たちは学園祭の準備にとても忙しい。
The students were busy preparing for the school festival.生徒達は学園祭の準備をするのに忙しかった。
She made friends with them at the school festival.彼女は学園祭で彼らと親しくなった。
"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."学園の廊下で、濃厚なキスシーン・・・聞いたぞ聞いたぞ」「濃厚じゃなーい!話に尾ひれ付いてるって・・・」
Spirits are to be found all over the world. This school was built upon the site of a shrine and thus there is a particular tendency for them to gather.霊はこの世のどこにもいらっしゃいます。この学園はお社の跡地に作られていますので、特にお集まりになる傾向があります。 [Manga]
Take it seriously! The school festival won't wait for us. We're already in the final countdown.真剣にやってよね。学園祭は待ってくれないんだよ、もう大詰めなんだから。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if they grow wings again?[JA] クリスタル学園には 決して勝つことは出来ないと また羽を生やして来たら どうしますか? My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
The games will continue, and Crystal Prep will prevail despite your antics and whatever performance enhancing regimen your students are on![JA] ゲームスは続行します そして我が学園は勝利するわ こんな茶番が何よ あなたの生徒がどんな ドーピングをしてるにせよね My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
Smells pretty old in here.[JA] "恵まれし子らの学園" 古めかしい匂いだ X-Men: Apocalypse (2016)
I, all of Crystal Prep in fact, require your complete focus.[JA] ゲーム開催中はあなたの能力を 私と学園の生徒のために... すべて使って欲しいのよ My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
Hello, Scott. Welcome to the School for the Gifted.[JA] 恵まれし子らの学園へ ようこそ X-Men: Apocalypse (2016)
If CPA can't hit another bullseye soon they'll be out of this race![JA] クリスタル学園 中心に当ることが出来ないと... このレースは失格となります My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
I can't believe our world's Twilight goes to Crystal Prep![JA] 信じられないわ この世界のトワイライトが... クリスタル学園に 通ってるなんて My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
They want to beat Crystal Prep![JA] クリスタル学園より 優れていると証明することです My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
Canterlot only has two laps to go, but it looks like Crystal Prep is making up for lost time![JA] キャンテロット高 残るは2周です しかしクリスタル学園 猛烈な追い上げです My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
Since archery is a standard requirement at our school any of you should be able to do it.[JA] アーチェリーは学園の 必須科目なので... あなた達誰でも 出来るはずですね My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
I'm sure glad I don't go to Crystal Prep.[JA] クリスタル学園に 行かなくてよかった My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
No one at my school gets excited about anything they didn't do themselves.[JA] うちの学園では 誰も喜んだりしないの 自分のこと以外はね My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
学園[がくえん, gakuen] Lehranstalt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top