ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

校园

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -校园-, *校园*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校园[xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] campus, #3,672 [Add to Longdo]
校园[zài xiào yuán, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] on campus [Add to Longdo]
校园[zài xiào yuán nèi, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄋㄟˋ, / ] on campus [Add to Longdo]
校园网络[xiào yuán wǎng luò, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] campus network [Add to Longdo]
校园骨干[xiào yuán gǔ gàn, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] campus backbone [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You may go now. But don't leave campus.[CN] 你现在可以走了 但不要离开校园 The Young, the Evil and the Savage (1968)
The Boston Strangler had double Y chromosomes, Manson does too, and the student that machine gunned his companions on campus-[CN] 波士顿陌生人就有双倍Y染色体 曼森也是 还有那个机枪扫射校园同学的学生... La corrupción de Chris Miller (1973)
MAN 1: Get the Defence Department off this campus![CN] 要国防部退出校园 The Exorcist (1973)
A little bit of steel and wood and canvas to hoist 5,000 pounds high enough, soon enough?[CN] 是否能把校园中 5000磅的钢筋、木材 利用飞机将它举上天空 The Spirit of St. Louis (1957)
- No, it's a student song.[CN] - 不是,是首校园歌曲. Kidnapping, Caucasian Style (1967)
I have not come to New Haven to see the play, discuss your dreams, or pull the ivy from the walls of Yale.[CN] 我并不想到新哈芬看你的新戏 讨论你的梦想 或是到耶鲁校园拔长春藤 All About Eve (1950)
MAN 1: Is this your campus? [CROWD CHEERING][CN] 这是你们的校园 The Exorcist (1973)
Do you live on campus?[CN] 你住在校园里? The Young, the Evil and the Savage (1968)
It's an odd feeling, being in a school when it's so quiet.[CN] 这是奇异的感觉 当在它如此安静的时候置身校园 Peyton Place (1957)
The only way to get things done... to make them work outside of a protest on a campus- which does arouse us to what the problems are about.[CN] 解决问题的唯一方法... 不是在校园里抗议 那只能唤起我们对问题的认识 John and Mary (1969)
It's students' folklore.[CN] 这是校园民谣. Kidnapping, Caucasian Style (1967)
The campus is magnificent.[CN] 校园真美 The Young, the Evil and the Savage (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top