ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิทยาเขต

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิทยาเขต-, *วิทยาเขต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาเขต[N] campus, Example: ที่ประชุมมีนโยบายที่จะพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมกัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คณะหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่น โดยมีอธิการบดีคนเดียวกันและคณะกรรมการกำหนดนโยบายชุดเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิทยาเขตน. ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย แต่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่น มีคณาจารย์ อาคาร สถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของตนเอง เกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัยโดยมีอธิการบดีคนเดียวกัน และสภามหาวิทยาลัยชุดเดียวกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She moved all the way across campus.เธอย้ายวิทยาเขตไปแล้ว Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Called the University of California Los Angeles.ที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแอนเจลิส Hell-O (2010)
I mean, Danby is a beautiful campus, and I could come visit, and...ฉันหมายถึง แดนบี้เป็นวิทยาเขตที่สวย และฉันก็สามารถไปเยี่ยมเธอ และ.. Blind Dates (2011)
I didn't even realize you were coming to campus today.ผมไม่คิดว่าคุณจะมาที่วิทยาเขตวันนี้ Save the Date (2011)
"We will require you to take our summer session... at the main campus immediately following your high school graduation.""เรามีความประสงค์ให้คุณลงเรียนภาคฤดูร้อน..." "ที่วิทยาเขตหลัก ทันทีที่สำเร็จจากชั้นมัธยมศึกษา" The Perks of Being a Wallflower (2012)
Actually, I like the campus and the professors.จริงๆ ผมก็ชอบวิทยาเขตที่นั่นและก็พวกอาจารย์ Breaking the Code (2012)
The Louisiana campus is still in shock over the tragic bus crash last night.วิทยาเขตหลุยส์เซียน่า ยังคงอยู่ในความช็อค หลังเกิดเหตุสลดรถบัสคว่ำเมื่อคืน Bitchcraft (2013)
So the last time Henri was seen was on campus.ถ้าอย่างนั้น ครั้งสุดท้ายที่เฮ็นรี่ถูกพบเห็นที่วิทยาเขตการศึกษานี่ Proteus (2013)
I went online, and Wallace University is one of the safest campuses in the nation.หนูค้นในเน็ตมาแล้ว และมหาวิทยาลัยวอลเลซ เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศนี้ Pilot (2015)
I burned my bra in the middle of this campus, and then left school to intern for Gloria Steinem at Ms. Magazine.ฉันเคยเผาบราตัวเองกลางวิทยาเขตนี้ด้วยซ้ำ แล้วก็ลาออกจากโรงเรียนไปฝึกงานกับ Gloria Steinem ที่ Ms. Magazine Pilot (2015)
Have you seen the way girls dress on this campus?เธอเห็นที่พวกเด็กๆผู้หญิงแต่งตัวกันในวิทยาเขตนี้กันมั้ย Pilot (2015)
There are no colored bathrooms in this building, or any building outside the West Campus.ไม่มีห้องน้ำสีในอาคารหลังนี้มี หรืออาคารใด ๆ นอกวิทยาเขต ภาคพายัพ Hidden Figures (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
campus(n) วิทยาเขต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top