ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

校地

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -校地-, *校地*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校地[xiào dì, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄧˋ, ] campus [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, here's a map of the school. Mrs. Kenner is in Room 12.[CN] 这是学校地图 Kenner夫人在12号教室 Cooties (2014)
Ladies and gentlemen, the world is cruel , and school site ...[CN] 女士们先生们,这个世界是残酷的, 学校地址... Les Profs (2013)
The fence is the boundary of the Hailsham grounds.[CN] 那片围篱是校地的边界 Never Let Me Go (2010)
Call the education ministry and get her school's address.[CN] 打给教育局问学校地 The Mirror (1997)
We also have an address for the school and an office under Stevens's real name.[CN] 我们还查到了学校地址和 Stevens真名名下办公室的地址 SEAL Hunter (2014)
I have troops taking up observation positions around the perimeter of the school...[CN] 我的部下已经到达观察的位置 就在学校地界周边 Toy Soldiers (1991)
I've been exploring other uses for the property.[CN] 我建议将校地做其他用途 Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
This is my school. I work Monday, Tuesday, Wednesday and Friday.[CN] 学校地址 每周一二三和五我都有课 Last Love (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top