ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissimulation

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissimulation-, *dissimulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissimulation[N] การปิดบัง, See also: การอำพราง, การแกล้งทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning

English-Thai: Nontri Dictionary
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine. Perhaps I am just clever enough to pull off such a dissimulation.ใช่สิ บางทีฉันคงฉลาดพอ The End of the Affair? (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissimulation    (n) dˈɪsˌɪmjulˈɛɪʃən (d i1 s i2 m y u l ei1 sh @ n)
dissimulations    (n) dˈɪsˌɪmjulˈɛɪʃənz (d i1 s i2 m y u l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verheimlichung {f} | Verheimlichungen {pl}dissimulation | dissimulations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
譎詐[きっさ;けっさ, kissa ; kessa] (n) falsehood; fabrication; dissimulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dissimulation \dis*sim`u*la"tion\, n. [L. dissimulatio: cf. F.
   dissimulation.]
   The act of dissembling; a hiding under a false appearance;
   concealment by feigning; false pretension; hypocrisy.
   [1913 Webster]
 
      Let love be without dissimulation.    --Rom. xii. 9.
   [1913 Webster]
 
      Dissimulation . . . when a man lets fall signs and
      arguments that he is not that he is.   --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Simulation is a pretense of what is not, and
      dissimulation a concealment of what is. --Tatler.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissimulation
   n 1: the act of deceiving [syn: {deception}, {deceit},
      {dissembling}, {dissimulation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top