ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schedule

S K EH1 JH UH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schedule-, *schedule*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, Syn. demand curve

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schedule(n) กำหนดการ, See also: กำหนดรายการ, Syn. agenda
schedule(n) ตารางเวลา, Syn. timetable
schedule(vt) ทำตารางเวลา, See also: ทำกำหนดการ, กำหนดรายการ, กำหนด, ระบุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schedule(เชด'ดูล, สเคด'ดูล) n. รายการ, รายละเอียด, หมายกำหนดการ, ตารางเวลา, ตาราง, แผนการ, กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ, กำหนด, เรียงลำดับ, วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable, agenda

English-Thai: Nontri Dictionary
schedule(n) ตาราง, พิกัด, รายการ, หมายกำหนดการ, แผนการ
schedule(vt) ทำตาราง, วางแผน, กำหนดเวลา, ทำรายการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
schedule๑. จัดกำหนดการ๒. กำหนดการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scheduleกำหนดรายการ, กำหนดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
schedule๑. ตารางรายการ๒. ตารางกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scheduleกำหนดรายการ, กำหนดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule๑. จัดกำหนดการ๒. กำหนดการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule policyกรมธรรม์ตารางรายการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule ratingการกำหนดอัตราตามตารางรายการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scheduleตารางเวลา [การบัญชี]
Schedules, Schoolตารางการเรียนและการสอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, why don't we schedule another meeting.ฟังนะ ทำไมเรา ไม่นัดกันใหม่คราวหน้า Basic Instinct (1992)
Some of us have got a schedule to keep.บางส่วนของเราได้มีเวลาที่จะเก็บ The Shawshank Redemption (1994)
Damn it, Dufresne, you're putting me behind! I got a schedule to keep.บ้า, Dufresne คุณวางฉันไว้ข้างหลัง ผมมีช่วงเวลาที่จะให้ The Shawshank Redemption (1994)
We have a very tight schedule and Mr. Garrad's very eager to get on.เรามีตารางที่ยุ่งมาก ๆ และ คุณการาดก็อยากเดินทางต่อ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We know your schedule is demanding, and how you guard your privacy.เรารู้ว่าคุณยุ่งยากมากและ คุณหวงแหนความเป็นส่วนตัวมากด้วย The Truman Show (1998)
I checked my schedule and I'm in Chinatown tomorrow at three.จาก แลนเซท-เพอร์ซี่ ฉันกำลังดูตารางเวลา พรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่ไชน่าทาวน์ ประมาณสามโมง Pi (1998)
... to schedule that guy to recaulk the tub.... ต้องให้ช่างมา ทะลวงท่อด้วย The Story of Us (1999)
Call my secretary. Have her schedule a lunch.โทรหาเลขาฯผม นัดคุยตอนมื้อเที่ยงก็ได้ American Beauty (1999)
Since she'll be 18 years old on the 1st, don't schedule the shooting before that.ตั้งแต่เธอ อายุ 18ปี ใน 1วัน ก็ไม่มีเวลาเลย การถ่ายภาพยนตร์ก่อนหน้านั้น Platonic Sex (2001)
Can you schedule the shooting on Nov. 1st?เธอสามารถที่มีเวลาในการถ่ายภาพยนตร์ วันที่ 1พฤศิจกายนไหม? Platonic Sex (2001)
Now, let's go over our schedule once again, shall we?มาทบทวนรายการกันอีกครั้งดีมั้ย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
OK, now, we can schedule the surgery. Um... I could get you in as early as Monday.เอาละ, ตอนนี้เราสามารถ หาตารางนัดผ่าตัดได้แล้วฉันสามารถรับคุณเข้ามา ได้เร็วที่สุดประมาณวันจันทร์ 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scheduleA budget is a plan or schedule adjusting expenses during a certain period to the estimated or fixed income for that period.
scheduleA lot of things happened and my schedule was messed up.
scheduleA stranger inquired about the train schedule.
scheduleAt any rate, we can't change the schedule.
scheduleAt this rate, we'll have to change the schedule.
scheduleBecause the school is a holiday tomorrow it is scheduled to make an excursion.
scheduleDo you know the concert schedule of London Symphony Orchestra?
scheduleEverything is on schedule.
scheduleHe changes his schedule from day to day.
scheduleHe fitted his schedule to mine.
scheduleHe is scheduled to come up to Tokyo tomorrow.
scheduleI am scheduled to be going to see baseball in the Hino ballpark after foresight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางเรียน(n) timetable, See also: schedule, Syn. ตารางสอน, Example: นักศึกษาต้องไปจดตารางเรียนที่หน้าห้องข่าวสารของคณะเอาเอง, Thai Definition: ตารางที่บรรจุรายการของการเรียน ว่า วันใด เวลาใด เรียนวิชาใด
หมายกำหนดการ(n) program, See also: schedule, timetable, Syn. กำหนดการ, แผนการ, Example: สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง มีหมายกำหนดการเสด็จเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของพระราชพิธี ที่จะต้องอ้างพระบรมราชโองการ, Notes: (ราชา)
ตาราง(n) schedule, See also: timetable, Syn. รายการ, Example: ตารางเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะออกทุกๆ ต้นเดือน, Count Unit: ตาราง, Thai Definition: บัญชีแจ้งรายละเอียดของรายการต่างๆ
กำหนดการ(n) schedule, See also: agenda, program, itinerary, Syn. ตาราง, รายการ, หมายกำหนดการ, Example: เลขานุการมีหน้าที่จัดทำกำหนดการเดินทางของเจ้านาย, Thai Definition: ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตรา[attrā] (n) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule  FR: taux [ m ] ; niveau [ m ] ; cours [ m ]
กำหนด[kamnot] (n) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline  FR: limite [ f ]
กำหนดการ[kamnotkān] (n) EN: schedule ; agenda ; program = programme (Am.) ; itinerary  FR: programme [ m ] ; agenda [ m ]
กำหนดเวลา[kamnot wēlā] (n, exp) EN: time limit ; schedule  FR: planification [ f ]
คั่งค้าง[khangkhang] (adj) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears
ก่อนกำหนด[køn kamnot] (adv) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely  FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
ก่อนเวลา[køn wēlā] (adv) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time  FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
หมายกำหนด[māi kam not] (n) EN: schedule  FR: horaire [ m ]
ปฏิบัติตามตารางเวลา[patibat tām tārāng wēlā] (v, exp) EN: adhere to the schedule
เป็นเวลา[pen wēlā] (adv) EN: on time ; according to schedule

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCHEDULE S K EH1 JH UH0 L
SCHEDULE S K EH1 JH UW0 L
SCHEDULES S K EH1 JH UH0 L Z
SCHEDULER S K EH1 JH UW0 L ER0
SCHEDULER S K EH1 JH UH0 L ER0
SCHEDULED S K EH1 JH UW0 L D
SCHEDULED S K EH1 JH UH0 L D
SCHEDULES S K EH1 JH UW0 L Z
SCHEDULERS S K EH1 JH UH0 L ER0 Z
SCHEDULERS S K EH1 JH UW0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schedule (v) ʃˈɛdjuːl (sh e1 d y uu l)
scheduled (v) ʃˈɛdjuːld (sh e1 d y uu l d)
schedules (v) ʃˈɛdjuːlz (sh e1 d y uu l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运营[yùn yíng, ㄩㄣˋ ㄧㄥˊ,   /  ] scheduled operations; be in operation #2,034 [Add to Longdo]
航班[háng bān, ㄏㄤˊ ㄅㄢ,  ] scheduled flight; flight number; plane; scheduled sailing; sailing number; passenger ship #4,809 [Add to Longdo]
预定[yù dìng, ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ,   /  ] schedule in advance #7,249 [Add to Longdo]
时间表[shí jiàn biǎo, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ,    /   ] schedule; timetable #11,625 [Add to Longdo]
日程[rì chéng, ㄖˋ ㄔㄥˊ,  ] schedule; itinerary #11,767 [Add to Longdo]
明细表[míng xì biǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄧㄠˇ,    /   ] schedule; subsidiary ledger; a detailed list #53,614 [Add to Longdo]
班期[bān qī, ㄅㄢ ㄑㄧ,  ] schedule (for flight, voyage etc) #90,443 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
計画[けいかく, keikaku] TH: กำหนดการ  EN: schedule
献立[こんだて, kondate] TH: กำหนดการ  EN: schedule
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] TH: กำหนดการ  EN: schedule
予定[よてい, yotei] TH: กำหนดนัดหมาย  EN: schedule

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Programm { n } (von Ereignissen)schedule (of events) [Add to Longdo]
Stundenplan { m }schedule (of lessons) [Add to Longdo]
Urkunde { f }schedule [ Am. ] [Add to Longdo]
Verzeichnis { n } | Verzeichnisse { pl }schedule | schedules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計画[けいかく, keikaku] (n, vs) plan; project; schedule; scheme; program; programme; (P) #580 [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] (n, vs) plans; arrangement; schedule; program; programme; expectation; estimate; (P) #635 [Add to Longdo]
ダイヤ(P);ダイア[daiya (P); daia] (n) (1) (abbr) (See ダイヤモンド) diamond; (2) (railway) schedule; (3) (abbr) diagram; (4) dyer; (P) #2,944 [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n, n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) #3,105 [Add to Longdo]
日程[にってい, nittei] (n) schedule; program; programme; agenda; (P) #4,800 [Add to Longdo]
工程[こうてい, koutei] (n) manufacturing process; work schedule; amount of work; (P) #7,259 [Add to Longdo]
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P) #7,401 [Add to Longdo]
スケジュール[sukeju-ru] (n, vs) schedule; (P) #7,589 [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[kichikichi ; kichikichi] (adj-na, adv-to, n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
ことになっている[kotoninatteiru] (exp, v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スケジューラ[すけじゅーら, sukeju-ra] scheduler [Add to Longdo]
スケジュール[すけじゅーる, sukeju-ru] schedule (vs) [Add to Longdo]
印刷スケジューラ[いんさつスケジューラ, insatsu sukeju-ra] print scheduler [Add to Longdo]
業務スケジュール[ぎょうむスケジュール, gyoumu sukeju-ru] task schedule [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] plan (vs), schedule [Add to Longdo]
定期業務[ていきぎょうむ, teikigyoumu] fixed task, scheduled task [Add to Longdo]
定期保守[ていきほしゅ, teikihoshu] scheduled maintenance [Add to Longdo]
定期保全[ていきほぜん, teikihozen] scheduled maintenance [Add to Longdo]
不定期業務[ふていきぎょうむ, futeikigyoumu] unscheduled task [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] plan (vs), schedule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schedule \Sched"ule\, v. t.
   To form into, or place in, a schedule.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schedule \Sched"ule\ (?; in England commonly ?; 277), n. [F.
   c['e]dule, formerly also spelt schedule, L. schedula, dim. of
   scheda, scida, a strip of papyrus bark, a leaf of paper; akin
   to (or perh. from) Gr. ? a tablet, leaf, and to L. scindere
   to cleave, Gr. ?. See {Schism}, and cf. {Cedule}.]
   A written or printed scroll or sheet of paper; a document;
   especially, a formal list or inventory; a list or catalogue
   annexed to a larger document, as to a will, a lease, a
   statute, etc.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
 
   Syn: Catalogue; list; inventory. see {List}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 schedule
   n 1: a temporally organized plan for matters to be attended to
      [syn: {agenda}, {docket}, {schedule}]
   2: an ordered list of times at which things are planned to occur
   v 1: plan for an activity or event; "I've scheduled a concert
      next week"
   2: make a schedule; plan the time and place for events; "I
     scheduled an exam for this afternoon"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top