Search result for

bragg

(53 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bragg-, *bragg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
braggart[N] คนคุยโม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว

English-Thai: Nontri Dictionary
braggart(adj) ชอบโม้,ชอบคุยโว,ชอบพูดอวด
braggart(n) คนชอบโม้,คนอวดดี,คนพูดอวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
braggadocioจอมโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Braggiteแบรกไกต์ [การแพทย์]
Bragg’s lawกฎของแบรกก์, กฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ตกกระทบ มุมตกกระทบและระยะห่างของอะตอมซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กฎนี้ ดับเบิลยู. แอล. แบรกก์ (W. L. Bragg) คิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2455 และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับบิดา คือ ดับเบิลยู. เอช. แบรกก์ (W. H. Bragg) ในปี พ.ศ. 2458 [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So muffy mcdonough's been braggingดังนั้นมัฟฟี่ แมคโดนอจกำลังถูกโอ้อวด There Might be Blood (2008)
Really? He bragged about it?จริงเหรอ เขาโม้หรือเปล่า Heartbreak Library (2008)
You were at Fort Bragg, right?คุณอยู่ที่ ฟอร์ด เบรก ใช่มั๊ย Day of the Dead (2008)
Always bragging about their big catch.ชอบคุยโม้ว่าได้ปลาตัวใหญ่ Greatness Achieved (2008)
Just, when Aunt Bree started bragging about her Prada bag, mommy kind of lost it.แต่พอป้าบรีพูดเรื่องกระเป๋าปราด้า แม่เลยลืมตัวไปนะ Marry Me a Little (2009)
Oh, don't go bragging on me in front of the company.แหม่ อย่ามายอชั้นต่อหน้าแขกสิคะ Scratches (2009)
Hey, um, I'm not bragging and I don't recommend it, but you could so eat out of your downstairs toilet.เฮ้ เอ่อ ผมไม่ได้โม้นะ และผมไม่แนะนำอันนี้ แต่ห้องน้ำชั้นล่างสะอาดจนคุณไปกินข้าวในนั้นได้เลยหล่ะ If It's Only in Your Head (2009)
And not the braggin' or boasting'and plusAnd not the braggin' or boastin'and plus Hot Tub Time Machine (2010)
Don't know what you're bragging about, Andy.ไม่ทราบว่า สิ่งที่คุณกำลัง คุยโว เกี่ยวกับ แอนดี้ I Spit on Your Grave (2010)
Once, he bragged to Alexander that he had every man killed his wife had slept with before she met him.ครั้งนึง เขาเคยอวดอเล็กซานเดอร์ ว่าเขาเคยฆ่าผู้ชายทุกคน ที่ภรรยาเขาเคยนอนด้วย ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะมาพบเขาอีก The Tourist (2010)
My great-grandfather served with general Bragg.ปู่ทวดของผมอยู่ใต้บังคับบัญชา.. ของนายพลแบรคก์ เหรอ? Peleliu Hills (2010)
I'm not bragging.ไม่ได้โม้นะเว้ย! Peleliu Landing (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braggHe bragged of having won the victory.
braggI'm weary of her bragging.
braggIt was embarrassing the way my parents bragged about me at the concert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้โอ่[ADJ] showy, See also: bragging, boastful, exaggerated, Syn. ขี้อวด, ขี้คุย, ขี้โว, ขี้โม้, Example: คนขี้โอ่คุยกับใครก็มีแต่คนรำคาญ, Thai definition: ที่ชอบพูดยกตนหรือพูดโอ้อวด
เขื่อง[ADV] boastfully, See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly, Syn. โว, โอ้อวด, Example: เขาพูดเขื่องไปทั่วว่าตนเองร่ำรวยเหนือกว่าทุกคนในหมู่บ้าน, Thai definition: ที่พูดโอ้อวดอย่างใหญ่โต
เป้อเย้อ[ADJ] boastful, See also: bragging, swaggering, vaunting, Syn. ขี้อวด, ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้, Example: ใครๆ ก็เบื่อคนเป้อเย้ออวดโอ้ความร่ำรวยของตนเอง
อวดอ้าง[ADV] boastfully, See also: bragging, Syn. อ้าง, กล่าวอ้าง, Example: เขาเที่ยวคุยอวดอ้างกับประชาชนว่า จะไม่ยอมถอนตัวจากรัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   
ขี้โอ่[adj.] (khī-ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggard   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[adj.] (khī-ūat) EN: given to showing off ; boastful ; braggart   FR: frimeur ; prétentieux
อวดอ้าง[adv.] (ūat-āng) EN: boastfully ; bragging   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAGG    B R AE1 G
BRAGGS    B R AE1 G Z
BRAGGED    B R AE1 G D
BRAGGER    B R AE1 G ER0
BRAGGERS    B R AE1 G ER0 Z
BRAGGING    B R AE1 G IH0 NG
BRAGGIOTTI    B R AE2 Z IY0 AA1 T IY0
BRAGGADOCIO    B R AE2 G AH0 D OW1 SH IY0 OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bragged    (v) (b r a1 g d)
braggart    (n) (b r a1 g @ t)
bragging    (v) (b r a1 g i ng)
braggarts    (n) (b r a1 g @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging [Add to Longdo]
口幅ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (adj-i) bragging; impudence [Add to Longdo]
高言;広言[こうげん, kougen] (n,vs) boasting; bragging; talking big [Add to Longdo]
歯が浮く[はがうく, hagauku] (exp,v5k) to get loose teeth; to tire of someone's bragging [Add to Longdo]
自負[じふ, jifu] (n,vs) conceit; bragging about one's own ability; (P) [Add to Longdo]
自慢話[じまんばなし, jimanbanashi] (n) boastful speech; bragging [Add to Longdo]
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n,vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade [Add to Longdo]
壮語[そうご, sougo] (n,vs) bragging; exaggeration [Add to Longdo]
増長天狗[ぞうちょうてんぐ, zouchoutengu] (n) (obsc) braggart; boaster; self-conceited person [Add to Longdo]
大威張り;大いばり[おおいばり, ooibari] (n,adj-na) bragging; showing off; pride [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bragg
   n 1: Confederate general during the American Civil War who was
      defeated by Grant in the battle of Chattanooga (1817-1876)
      [syn: {Bragg}, {Braxton Bragg}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top