Search result for

colors

(41 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colors-, *colors*, color
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colors[N] ธง, Syn. banner, flag

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colorsสารแต่งสี [การแพทย์]
Colors, Words forความหมายของสี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something in the air brings out the true colors in everyone.แต่ยังเป็นเวลาที่อากาศจะดึงเอาธาตุแท้ของคนออกมาด้วย Chuck in Real Life (2008)
Made me see the colors i never knew-ทำให้มองเห็นสีสัน ที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อน Not Cancer (2008)
And how many colors are there really?สรุปว่ามันมีกี่สีกันแน่ Not Cancer (2008)
See, Batman has shown Gotham your true colors, unfortunately.เพราะแบทแมนทำให้ ก๊อทแธม รู้ความลับพวกแก The Dark Knight (2008)
They make all these pretty colors, and it's kind of like purple, hot pink, and regular pink, and they sort of, like, play tag with each other while they still can.และมันก็ออกสีม่วงๆ ชมพูเข้มๆ แล้วก็ชมพูธรรมดาๆ และมันก็เหมือนกับว่าเล่นไล่จับกันอยู่ ในขณะที่มันยังทำได้ New York, I Love You (2008)
Right colors, right choice of dress.เด็กขวางโลก แต่ฉันอยากได้เธอ Gomorrah (2008)
They give them their colors. They're called archeobacteria.พวกมันมีหลากสี และถูกเรียกว่า อาร์คิโอแบคทีเรีย Home (2009)
- Do they have a lot of colors?-แล้วมีสีสันเยอะมั้ยฮะ Up (2009)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม.. Invictus (2009)
Restore their name, their emblem and their colors immediately.ฟื้นฟูชื่อเสียง.. กลับมาใช้โลโก้... ...และสีประจำทีมในทันที Invictus (2009)
It is the blood of all of us which colors this flag red.ก็เลือดพวกเราทั้งหมดนั่นแหละ ที่ทำให้ธงมันเป็นสีแดง.. The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colorsA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
colorsActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
colorsAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
colorsDo you have this in any other colors?
colorsDo you have this jacket in different colors?
colorsEverything starts wearing fresh colors.
colorsFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
colorsHe has finally shown his true colors.
colorsHe identifies colors and shapes.
colorsHe used water colors in short vertical brush-strokes.
colorsHills and fields cloaked in spring colors.
colorsHis true colors are coming out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลับสี[v. exp.] (salap sī) EN: alternate the colors   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLORS    K AH1 L ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
応召[おうしょう, oushou] (n,vs) {mil} respond to a call for military service; being called to the colours (colors); (P) [Add to Longdo]
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character [Add to Longdo]
加法混色[かほうこんしょく, kahoukonshoku] (n) additive mixture of colors; additive mixture of colours [Add to Longdo]
絵の具(P);絵具[えのぐ, enogu] (n) colors; colours; paints; (P) [Add to Longdo]
絵の具を溶く[えのぐをとく, enoguwotoku] (exp,v5k) to dissolve colors; to dissolve colours [Add to Longdo]
冠位[かんい, kan'i] (n) system indicating court ranks by headgear colors (colours) [Add to Longdo]
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array [Add to Longdo]
軍旗[ぐんき, gunki] (n) battle flag; colours; colors; ensign [Add to Longdo]
減色[げんしょく, genshoku] (n) reduced colours; reduced colors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colors \colors\ n.
   1. a flag flown by a ship to show its nationality.
 
   Syn: ensign, colours.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a distinguishing emblem; as, his tie proclaimed his school
    colors.
 
   Syn: colours.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colors
   n 1: a flag that shows its nationality [syn: {colors},
      {colours}]
   2: a distinguishing emblem; "his tie proclaimed his school
     colors" [syn: {colors}, {colours}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top