ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pennant

P EH1 N AH0 N T   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pennant-, *pennant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pennant[N] ธงสามเหลี่ยม, Syn. banderole, banner, ensign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pennant(เพน'เนินทฺ) n. ธงยาวปลายเรียวแหลมที่ชักบนเรือ,ธงสามเหลี่ยม., Syn. pennon

English-Thai: Nontri Dictionary
pennant(n) ธงชาย,ธงสามเหลี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slack windward brace and sheet. - Haul the pennant line.กัปตันออกคำสั่งเดินเรือ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
- Haul the pennant line. What are you doing?กัปตันของเรือลำนั้นถือเป็นคนออกคำสั่ง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
This bat, those balls, these pennants got this country through some tough times.ไม้ตีอันนี้, ลูกบอลลูกนั้น, ผืนธงเหล่านั้น ช่วยทำให้ประเทศผ่านพ้น ช่วงเวลายากๆมาได้ Stealing Home (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pennantThe players were terribly excited over winning the pennant.
pennantThe Yankees are running away with the pennant race.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายธง[N] pennant, See also: pennon, tapering end of a pennant, Thai definition: รูปที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENNANT P EH1 N AH0 N T
PENNANTS P EH1 N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pennant (n) pˈɛnənt (p e1 n @ n t)
pennants (n) pˈɛnənts (p e1 n @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèi, ㄆㄟˋ, ] pennant; streamer, #33,261 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] pennant, #309,716 [Add to Longdo]
征旆[zhēng pèi, ㄓㄥ ㄆㄟˋ, ] pennant used on expedition; war pennant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pennantsittich {m} [ornith.]Crimson Rosella [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
チャンピオンフラッグ[, chanpionfuraggu] (n) pennant; champion flag [Add to Longdo]
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
ペナント[, penanto] (n) pennant; (P) [Add to Longdo]
ペナントレース[, penantore-su] (n) pennant race [Add to Longdo]
ミナミハタタテダイ[, minamihatatatedai] (n) threeband pennantfish (Heniochus chrysostomus); pennant bannerfish; horned coralfish [Add to Longdo]
錦旗[きんき, kinki] (n) pennant; gold-brocade flag [Add to Longdo]
公式戦[こうしきせん, koushikisen] (n) regular game; pennant race; (P) [Add to Longdo]
三角旗[さんかくき, sankakuki] (n) triangular pennant [Add to Longdo]
吹き流し;吹流し[ふきながし, fukinagashi] (n) streamer; pennant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pennant \Pen"nant\ (p[e^]n"nant), n. [OE. penon, penoun, pynoun,
   OF. penon, F. pennon, fr. L. penna feather. See {Pen} a
   feather, and cf. {Pennon}, {Pinion}.] (Naut.)
   (a) A small flag; a pennon. The {narrow pennant}, or {long
     pennant} (called also whip or coach whip) is a long,
     narrow piece of bunting, carried at the masthead of a
     government vessel in commission. The {board pennant} is
     an oblong, nearly square flag, carried at the masthead of
     a commodore's vessel. "With flags and pennants trimmed."
     --Drayton.
   (b) A rope or strap to which a purchase is hooked.
     [1913 Webster] Pennate

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pennant
   n 1: the award given to the champion [syn: {pennant}, {crown}]
   2: a flag longer than it is wide (and often tapering)
   3: a long flag; often tapering [syn: {pennant}, {pennon},
     {streamer}, {waft}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top