Search result for

ensign

(38 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ensign-, *ensign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensign[N] ธงของเรือเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, See also: ธงของเครื่องบินเพื่อแสดงให้ทราบว่าสังกัดทหารหน่วยใด, Syn. flag
ensign[N] ธงที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงาน, Syn. emblem, sign, symbol
ensign[N] นายธง, See also: คนถือธง
ensign[N] ยศทหารขั้นต่ำสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา, Syn. petty naval officer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ensign(เอน'ไซน์,เอนไซน') n. ธง,ธงทหาร,ธงเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ensign(n) ธงประจำกอง,คนถือธง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ensign๑. ธงชาติ๒. ธงแสดงสัญชาติ๓. ธงประจำตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and in thy cheeks.Beauty's ensign yet is crimson in thy lips and in thy cheeks. The Twilight Saga: New Moon (2009)
Are you saying that Wil Wheaton aka Ensign Wesley Crusher on Star Trek:นายกำลังบอกว่าวิล วีทตัน หรือ เรือตรี เวสลีย์ ครัชเชอร์ จาก สตาร์เทร็ค เดอะเน็กซ์ เจนเนอเรชั่น The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Ensign Chekov, Pavel Andrejevic, sir.-เรือตรีเชคอฟ พาเวล แอนเดรวิช ครับ Star Trek (2009)
Ensign authorization code 95 Wictor Wictor 2.รหัสผ่าน เรือตรี 95 วิคเตอร์ วิคเตอร์ 2 Star Trek (2009)
Ensign authorization code 95 Victor Victor 2.ขอป้อนรหัสผ่าน เรือตรี 95 วิคเตอร์ วิคเตอร์ 2 Star Trek (2009)
Like red-shirted ensign in "Star Trek" doomed.เหมือนธงบนเสื้่อแดง ใน "สตาร์ เทรก" The Uncanny Valley (2010)
Which, by the way, is something you don't want to attend wearing a Star Trek ensign's uniform.ซึ่ง ขอเตือนว่าเป็นงานที่นายไม่ควร สวมชุดสตาร์เทรคไป The Benefactor Factor (2011)
Do you know why that is, Ensign?รู้มั้ยว่าทำไม เรือตรี? Conventions of Space and Time (2013)
A gunnery ensign.นายธง (ทหารที่มีหน้าที่ถือธงบนเรือ) The Imitation Game (2014)
Ensign Von Huene speaking.เอนไซน์ วอน เฮน พูดสายค่ะ Deepwater Horizon (2016)
Ensign Syl.ธง สิล Star Trek Beyond (2016)
Ensign T-Rex and I are investigating a hostile alien invasion.ผู้การทีเร็กซ์กับผมกำลังสืบหา การบุกของข้าศึกเอเลี่ยน The Boss Baby (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENSIGN    EH1 N S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ensign    (n) (e1 n s @ n)
ensigns    (n) (e1 n s @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahne {f} | Fahnen {pl}ensign | ensigns [Add to Longdo]
Flagge {f} | Flaggen {pl}ensign | ensigns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旭日旗[きょくじつき, kyokujitsuki] (n) Japan's naval ensign; Japanese flag used on military ships [Add to Longdo]
旗幟[きし;きしょく(ik), kishi ; kishoku (ik)] (n) flag; banner; ensign; emblem [Add to Longdo]
軍艦旗[ぐんかんき, gunkanki] (n) naval ensign [Add to Longdo]
軍旗[ぐんき, gunki] (n) battle flag; colours; colors; ensign [Add to Longdo]
少尉[しょうい, shoui] (n) second lieutenant; sublieutenant; ensign; (P) [Add to Longdo]
少慰[しょうい, shoui] (n) ensign (navy); second lieutenant (marine and army) [Add to Longdo]
千成り瓢箪[せんなりぴょうたん, sennaripyoutan] (n) bottle gourd; ensign bearing cluster of gourds [Add to Longdo]
標章[ひょうしょう, hyoushou] (n) emblem; ensign; mark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旗帜[qí zhì, ㄑㄧˊ ㄓˋ, / ] ensign; flag [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] ensign of royalty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ensign \en"sign\ ([e^]n"s[i^]n also [e^]n"s[imac]n, except for
   4a), n. [L. enseigne, L. insignia, pl. of insigne a
   distinctive mark, badge, flag; in + signum mark, sign. See
   {Sign}, and cf. {Insignia}, 3d {Ancient}.]
   1. A flag; a banner; a standard; esp., the national flag, or
    a banner indicating nationality, carried by a ship or a
    body of soldiers; -- as distinguished from flags
    indicating divisions of the army, rank of naval officers,
    or private signals, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Hang up your ensigns, let your drums be still.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A signal displayed like a standard, to give notice.
    [1913 Webster]
 
       He will lift an ensign to the nations from far.
                          --Is. v. 26.
    [1913 Webster]
 
   3. Sign; badge of office, rank, or power; symbol.
    [1913 Webster]
 
       The ensigns of our power about we bear. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) Formerly, a commissioned officer of the army who
      carried the ensign or flag of a company or regiment.
    (b) A commissioned officer of the lowest grade in the
      navy, corresponding to the grade of second lieutenant
      in the army. --Ham. Nav. Encyc.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the British army the rank of ensign was abolished in
      1871. In the United States army the rank is not
      recognized; the regimental flags being carried by a
      sergeant called the color sergeant.
      [1913 Webster]
 
   {Ensign bearer}, one who carries a flag; an ensign.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ensign \En"sign\, v. t.
   1. To designate as by an ensign. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Henry but joined the roses that ensigned
       Particular families.         --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. To distinguish by a mark or ornament; esp. (Her.), by a
    crown; thus, any charge which has a crown immediately
    above or upon it, is said to be ensigned.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ensign
   n 1: a person who holds a commissioned rank in the United States
      Navy or the United States Coast Guard; below lieutenant
      junior grade
   2: an emblem flown as a symbol of nationality [syn: {national
     flag}, {ensign}]
   3: colors flown by a ship to show its nationality

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top