Search result for

headline

(48 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headline-, *headline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headline[N] ข่าวพาดหัว, See also: หัวข่าว
headline[VT] เขียนพาดหัวข่าว, See also: ลงพาดหัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headline(เฮด'ไลนฺ) n. หัวเรื่อง,หัวข่าว. vt. ใส่หัวข่าว,ใส่หัวเรื่อง. vi. เป็นตัวแสดงนำ
headliner(เฮด'ไลเนอะ) n. ดารา,ผู้แสดงนำ
scareheadline(-ไลน์) n. =scarehead (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
headline(n) บรรทัดพาดหน้า,หัวข้อข่าว,หัวเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Headlinesพาดหัวข่าว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't have to tell me what's in the headlines.นายไม่ต้องมาบอกว่าพาดหัวข่าวมันคืออะไร Breaking and Entering (2008)
It'll make headlines...มันขึ้่นพาดหัวหนังสือพิมพ์ New York, I Love You (2008)
I just hear a man doing it because it would create headlines or give him a place at the top table.เพราะมันสร้างหัวข้อข่าวได้ หรือยังที่นั่งตรงหัวโต๊ะกับเขาอยู่ Frost/Nixon (2008)
We're gonna make them choke on our continued success, our continued headlines, our continued awards and power and glory!ต้องทำให้พวกมันสำลักจาก ความสำเร็จต่อเนื่องของเรา พาดหัวนสพ.ต่อเนื่อง ได้รับรางวัลต่อเนื่อง และอำนาจ และชื่อเสียง! Frost/Nixon (2008)
Can you give me the headlines?คุณพอจะให้เป็นข่าวพาดหัวได้มั๊ย? I Lied, Too. (2009)
I think your prowess as a lawman is a myth created from the hoopla of headlines by Mr. Suydam, your publicist there.ผมว่าชื่อเสียงยอดมือปราบของคุณเป็นเรื่องแต่ง สร้างข่าวขึ้นโดยคุณซูยเดียม ประชาสัมพันธุ์ของคุณนั่นเอง Public Enemies (2009)
A storripped from austrian headlines.เหมือนข่าวพาดหัวจากออสเตรียเลยนะ Family Remains (2009)
At least I'll go out with a headline.สิ่งที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ ไม่ใช่มายากลหรือภาพมายา Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Headliner gig is yours.ฉันเพิ่งคุยกับหัวหน้าของหอประชุม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I mean, this is just the headline.แล้วทั้งหมดที่โพสเนี่ยคงยาวไปถึงแขนหนูเลยล่ะ Carrnal Knowledge (2009)
Well, that might be a headline back where you come from,นั่นอาจจะเป็นข่าวพาดหัวของที่ที่คุณมา, Bulletproof (2009)
This would totally make headline news!พาดหัวข่าวทั้งหมดนี่มัน.. ! Episode #1.2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
headlineThe actor's death made big headlines in all the papers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาดหัว[N] headline, See also: heading, title, Example: ทั้ง 2 ฉบับสู้กันที่การวางพาดหัวให้ดึงดูดผู้อ่านให้ได้มากที่สุด, Thai definition: หัวเรื่องของข่าวที่ใช้คำต่างๆ เพื่อทำให้เกิดจุดสนใจ
ข่าวพาดหัว[N] headline, Example: นักวิเคราะห์กำลังอ่านข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ, Thai definition: ข่าวสำคัญที่นำมาพิมพ์เป็นหัวเรื่องในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์
พาดหัวข่าว[N] headline, Syn. พาดหัว, พาดหัวเรื่อง, Example: พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในแต่ละวันก็เหมือนๆ กัน, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ตีพิมพ์เป็นหัวเรื่องขนาดใหญ่
หัวข่าว[N] news headline, See also: headline, Example: หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวโจมตีนักการเมืองเรื่องผู้หญิง, Thai definition: ส่วนนำเรื่องข่าว มักเป็นข้อความสั้นๆ ดึงดูดความสนใจคนอ่าน
หัวข่าว[N] headline, Example: หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวโจมตีนักการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวข่าว[n.] (hūakhāo) EN: news headline ; headline   FR: une [f] ; manchette [f] ; titre [m] ; chapeau [m]
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title   FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
ข่าวพาดหัว[n.] (khāophāthūa) EN: headline   FR: titre [m] ; manchette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADLINE    HH EH1 D L AY2 N
HEADLINED    HH EH1 D L AY2 N D
HEADLINER    HH EH1 D L AY2 N ER0
HEADLINES    HH EH1 D L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headline    (n) (h e1 d l ai n)
headlines    (n) (h e1 d l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlagzeile {f}; Titelzeile {f} | Schlagzeilen {pl}headline | headlines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドライン[, heddorain] (n) headline [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] (n) (1) heading; headline; title; caption; (2) index; (3) (abbr) (See 見出し語) headword; (P) [Add to Longdo]
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed) [Add to Longdo]
真打;真打ち;心打;心打ち[しんうち, shin'uchi] (n) star performer; headliner [Add to Longdo]
全段抜き[ぜんだんぬき, zendannuki] (n) banner (headlines) [Add to Longdo]
大ニュース[だいニュース, dai nyu-su] (n) headline; momentous news [Add to Longdo]
大見出し[おおみだし, oomidashi] (n) (See 小見出し) banner headline [Add to Longdo]
標題[ひょうだい, hyoudai] (n) (See 題名) title; heading; headline; caption; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标题新闻[biāo tí xīn wén, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] headline news; title story [Add to Longdo]
头条新闻[tóu tiáo xīn wén, ㄊㄡˊ ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] headline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Headline \Head"line`\ (-l[imac]n`), n.
   1. (Print.) The line at the head or top of a page.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) See {Headrope}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Journalism) A title for an article in a newspaper,
    sometimes one line, sometimes more, set in larger and
    bolder type than the body of the article and indicating
    the subject matter or content of the article.
    [PJC]
 
   4. A similar title at the top of the newspaper indicating the
    most important story of the day; also, a title for an
    illustration or picture.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 headline \head"line`\ (-l[imac]n`), v. t.
   1. To mention in a headline.
    [PJC]
 
   2. To furnish with a headline (senses 1, 3, or 4).
    [PJC]
 
   3. To publicise prominently in an advertisement.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headline
   n 1: the heading or caption of a newspaper article [syn:
      {headline}, {newspaper headline}]
   v 1: publicize widely or highly, as if with a headline
   2: provide (a newspaper page or a story) with a headline

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top