ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babe

B EY1 B   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babe-, *babe*
Possible hiragana form: ばべ
English-Thai: Longdo Dictionary
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), S. darling, dear, sweetheart

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babe[N] เด็กทารก, See also: เด็กไร้เดียงสา, Syn. baby, infant, newborn
babe[N] เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. girl, suckling, wench
babel[N] เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ, See also: เสียงคุยกันอึกทึก, Syn. noise, racket
babe in arms[IDM] ผู้บริสุทธิ์, See also: ผู้ไร้เดียงสา
babe in the woods[IDM] ผู้บริสุทธิ์, See also: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babe(เบบ) n. ทารก,เด็กเล็ก ๆ ,ผู้ไร้เดียงสา,หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order

English-Thai: Nontri Dictionary
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]
Babesiosisบาเบซิโอซิส,โรคเกิดจากบาบีเซีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep her from me and I will ride north and slaughter every wildling man, woman, and babe living under your protection.เก็บตัวนางไว้จากข้า ข้าจะนำกองทัพไปถลกหนัง พวกคนเถื่อนทุกคน ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กที่อยู่ใต้การดูแลของแก Book of the Stranger (2016)
♪ Moving on the floor now, babe ♪ ♪ You're a bird of paradise ♪ยักย้ายไปตามฟลอร์แล้ว คนดี ท่าทีราววิหคกรีดกราย Sing Street (2016)
That's Babe Ruth and Josh Gibson.นั่นคือเบ๊บ รูธและจอช กิ๊บสัน Fences (2016)
If I don't even know what a total babe would ever say?ถ้าฉันไม่รู้ว่าสาวสวยแซ่บ พูดยังไง Trolls (2016)
What kind of total babe would be dressed like a scullery maid?สาวสวยแซ่บอะไรจะแต่งตัวเหมือนสาวใช้ Trolls (2016)
It's one thing to poke a babe on the side, but you can't even think straight.มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะกระตุ้นทารกด้านข้าง แต่คุณไม่สามารถแม้แต่จะคิดตรง Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Like Babe Ruth predicting where his next home run would land in the stands,ที่วิ่งกลับบ้านต่อไปของ เขาจะลงจอดในพื้นที่ที่ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Those didn't exist when Babe Ruth was alive.มันยังไม่มีในสมัยที่ เบ็บ รูทยังมีชีวิตอยู่ The Perfect Mark (2013)
See this? Babe Ruth's signature?เห็นนี่ไหม ลายเซ็นต์ของ เบ็บ รูท The Perfect Mark (2013)
Our next item up for bid is lot number 426... an extremely rare baseball signed by all of the 1927 New York Yankees, including Lou Gehrig and Babe Ruth.การประมูลต่อไปของเราคือ ของหมายเลข 426 ลูกเบสบอลหายากที่มีลายเซ็น ของทีมนิวยอร์คแยงกีส์ ปี 1927 The Perfect Mark (2013)
♪ Can't risk losing in love again, babe#จะไม่เสี่ยงที่จะอกหักอีก# Feud (2013)
♪ I don't want it for a minute, babe#ฉันก็ไม่ต้องการมัน เพียงชั่วนาทีหรอก ที่รัก# Naked (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
babeI can't believe you're so clueless. You're like a babe in the woods.
babeThe babe kept quite.
babeThe cradle is as brand new as the born babe lying in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กแรกเกิด[N] newborn baby, See also: babe, Syn. ทารก, เด็กแดง, เด็กทารก, เด็กอ่อน
เด็กอ่อน[N] new-born baby, See also: babe, infant, child, Syn. เด็กทารก, เด็กแดง, ทารก, เด็กแรกเกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กแรกเกิด[n. exp.] (dek raēkkoēt) EN: newborn baby ; babe   FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BABE    B EY1 B
BABEL    B AE1 B AH0 L
BABER    B EY1 B ER0
BABES    B EY1 B Z
BABERS    B EY1 B ER0 Z
BABETTE    B AH0 B EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babe    (n) bˈɛɪb (b ei1 b)
babel    (n) bˈɛɪbl (b ei1 b l)
babes    (n) bˈɛɪbz (b ei1 b z)
babels    (n) bˈɛɪblz (b ei1 b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴贝西亚原虫病[bā bèi xī yà yuán chóng bìng, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] babesiosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
チャールズバベイジ[, cha-ruzubabeiji] (n) {comp} Charles Babbage [Add to Longdo]
バベルの塔[バベルのとう, baberu notou] (n) Tower of Babel; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Babe \Babe\, n. [Cf. Ir. bab, baban, W. baban, maban.]
   [1913 Webster]
   1. An infant; a young child of either sex; a baby.
    [1913 Webster]
 
   2. A doll for children. --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 babe
   n 1: a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun
      to walk or talk; "the baby began to cry again"; "she held
      the baby in her arms"; "it sounds simple, but when you have
      your own baby it is all so different" [syn: {baby}, {babe},
      {infant}]
   2: (slang) sometimes used as a term of address for attractive
     young women [syn: {baby}, {babe}, {sister}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top