Search result for

babe

(49 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babe-, *babe*. Possible hiragana form: ばべ
English-Thai: Longdo Dictionary
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), S. darling, dear, sweetheart

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babe    [N] เด็กทารก, See also: เด็กไร้เดียงสา, Syn. baby, infant, newborn
babe    [N] เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. girl, suckling, wench
babel    [N] เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ, See also: เสียงคุยกันอึกทึก, Syn. noise, racket
babe in arms    [IDM] ผู้บริสุทธิ์, See also: ผู้ไร้เดียงสา
babe in the woods    [IDM] ผู้บริสุทธิ์, See also: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]
Babesiosisบาเบซิโอซิส,โรคเกิดจากบาบีเซีย [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babe(เบบ) n. ทารก,เด็กเล็ก ๆ ,ผู้ไร้เดียงสา,หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order

English-Thai: Nontri Dictionary
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
babeThe cradle is as brand new as the born babe lying in it.
babeI can't believe you're so clueless. You're like a babe in the woods.
babeThe babe kept quite.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
How about sitting out the next one, babe, huh?วิธีการเกี่ยวกับนั่งออกถัดหนึ่งที่ รักฮะ? โห่! Pinocchio (1940)
Put the babe on the ground.ใส่ทารกอยู่บนพื้นดิน Mad Max (1979)
Come on home, babeกลับบ้านเถอะที่รัก The Blues Brothers (1980)
But, babes! This is Jake and Elwood! The Blues Brothers!แต่ที่รัก นี้คือแจยคและเอลวุด เตอะ บลูส บรัเดอส The Blues Brothers (1980)
- You remind me of the babe. - What babe?- เจ้าหน้าเหมือนเด็กคนนั้น Labyrinth (1986)
- The babe with the power.- เด็กไหน - เด็กทรงพลัง Labyrinth (1986)
Remind me of the babe.- อะไรล่ะ - หน้าเหมือนเด็กคนนั้น Labyrinth (1986)
A goblin babe.เด็กปีศาจ Labyrinth (1986)
Crying hard as babe could cryร้องไห้ร้องเข้าไป Labyrinth (1986)
Trying hard as babe could cryพยายามเข้าไปสิ Labyrinth (1986)
- You remind me of the babe. - What babe?เจ้าทำให้ข้าคิดถึงเด็กนั่น เด็กไหน Labyrinth (1986)
- The babe with the power. - What power?เด็กที่มีอำนาจ อำนาจไหน Labyrinth (1986)
- Do what? - Remind me of the babe.ดูอะไร คิดถึงเด็กนั่น Labyrinth (1986)
I'm gonna be in trouble now. That Tupper babe saw me.คราวนี้ฉันมีปัญหาแล้วล่ะ ยัย ทัปเปอร์ เห็นฉัน Stand by Me (1986)
Every babe that weeps at your approach, every woman who cries out, "Dear, God, what is that thing?"เด็กทุกคนที่ร้องไห้เพราะตกใจที่เจ้าเข้าใกล้ ผู้หญิงทุกคนย่อมน้ำตาไหล "พระเจ้า นี่มันอะไรกัน" The Princess Bride (1987)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กแรกเกิด [N] newborn baby, See also: babe, Syn. ทารก, เด็กแดง, เด็กทารก, เด็กอ่อน
เด็กอ่อน [N] new-born baby, See also: babe, infant, child, Syn. เด็กทารก, เด็กแดง, ทารก, เด็กแรกเกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กแรกเกิด[n. exp.] (dek raēkkoēt) EN: newborn baby ; babe   FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BABE    B EY1 B
BABEL    B AE1 B AH0 L
BABER    B EY1 B ER0
BABES    B EY1 B Z
BABERS    B EY1 B ER0 Z
BABETTE    B AH0 B EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babe    (n) (b ei1 b)
babel    (n) (b ei1 b l)
babes    (n) (b ei1 b z)
babels    (n) (b ei1 b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
チャールズバベイジ[, cha-ruzubabeiji] (n) {comp} Charles Babbage [Add to Longdo]
バベルの塔[バベルのとう, baberu notou] (n) Tower of Babel; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴贝西亚原虫病[bā bèi xī yà yuán chóng bìng, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] babesiosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Babe \Babe\, n. [Cf. Ir. bab, baban, W. baban, maban.]
   [1913 Webster]
   1. An infant; a young child of either sex; a baby.
    [1913 Webster]
 
   2. A doll for children. --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 babe
   n 1: a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun
      to walk or talk; "the baby began to cry again"; "she held
      the baby in her arms"; "it sounds simple, but when you have
      your own baby it is all so different" [syn: {baby}, {babe},
      {infant}]
   2: (slang) sometimes used as a term of address for attractive
     young women [syn: {baby}, {babe}, {sister}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top